1. Okolicznościowa Odznaka Krajoznawcza PTTK „150 Rocznica Powstania Styczniowego” (zwana dalej Odznaką) została ustanowiona z okazji przypadającej w 2013 roku 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego i jest nadawana przez Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły”. Celem Odznaki jest upamiętnienie postaci i miejsc związanych z tym ważnym w dziejach narodu wydarzeniem historycznym.

 2. Odznaka jest jednostopniowa. Odznakę można zdobywać do dnia 31.12.2014 roku.

 3. Odznakę może zdobywać każda osoba powyżej 7 lat podczas zorganizowanych lub indywidualnych imprez różnych form turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.

 4. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 5. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie, w tym na płycie CD lub DVD.

 6. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) lub instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu. Potwierdzenia mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 7. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

 8. Aby zdobyć odznakę należy zwiedzić 10 miejsc związanych historyczne z Powstaniem Styczniowym lub obiektów poświęconych pamięci jej bohaterów (pomniki, mogiły, muzea, tablice pamiątkowe, epitafia). Maksymalnie 3 w jednej miejscowości. Równoważne z obiektami będzie udział w prelekcjach okolicznościowych oraz zwiedzanie czasowych ekspozycji związanych z Powstaniem Styczniowym.

 9. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 10. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Robert Pyśk, ul. Juliana Fałata 17 m. 20, 75-427 Koszalin lub drogą elektroniczną na adres: odznaki.orly@gmail.com

 11. W wyjątkowych przypadkach odznaka na wniosek Zarządu Klubu Turystyki Pieszej „Orły” może zostać nadana honorowo.

 12. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Klub Turystyki Pieszej „Orły” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.

 13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu Turystyki Pieszej „Orły”.

Pomysłodawcą odznaki jest: Robert Pyśk.
Regulamin opracował: Robert Pyśk.
Wszelkich informacji o odznace udziela kol. Robert Pyśk, tel. 0-511-341-879, e-mail: robert.pysk@gmail.com


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” Słupsk
Koszaliński Oddział PTTK
ul. Dworcowa 4/4
75- 541 Koszalin
http://ktporlyslupsk.za.pl
e-mail: e-mail: ktporly@wp.pl

Adres korespondencyjny (do autora odznaki)
Robert Pyśk
ul. Juliana Fałata 17 m. 20
75-427 Koszalin
mobile: (+48-0) 511-341-879
e-mail: robert.pysk@gmail.com


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI