Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka „Mała Korona Beskidów” została ustanowiona przez Oddział PTTK w Bielsku-Białej w 2006 roku.

 2. Odznaka „Mała Korona Beskidów” posiada jeden stopień.

 3. Oddział PTTK w Bielsku-Białej sprawuje nadzór nad prawidłowością jej zdobywania za pośrednictwem Komisji ds. Młodzieży oraz Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Bielsku-Białej.

II. CELE

 1. Propagowanie systematycznego uprawiania turystyki pieszej – górskiej.

 2. Upowszechnienie i utrwalenie wśród uczestników przekonania o znaczeniu szlaków turystycznych i niezaprzeczalnym dorobku PTTK w tym zakresie.

 3. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie turystyki kwalifikowanej.

 4. Poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych regionu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Odznakę „Mała Korona Beskidów” można zdobyć w okresie 3 lat od momentu odbycia pierwszej wycieczki.

 2. Warunkiem zdobycia Odznaki jest wejście na 15 szczytów górskich znajdujących się na terenie Beskidu Małego, Śląskiego i Żywieckiego.

 3. Wykaz szczytów górskich, które należy zdobyć znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.

 2. Trasy przejść podczas zdobywania poszczególnych szczytów określonych w regulaminie powinny prowadzić znakowanymi szlakami.

 3. Odznakę można zdobywać podczas dowolnego rodzaju wycieczek górskich.

 4. Trudność trasy winna być dostosowana do wieku, możliwości i kondycji uczestników.

 5. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 6. W czasie zdobywania Odznaki wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa poruszania się w górach oraz przestrzegania „Dekalogu turysty”.

 7. Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 8. Formalną podstawą weryfikacji Odznaki jest „Kronika wycieczek” prowadzona przez uczestników, gdzie należy dokonywać potwierdzeń przejścia poszczególnych tras na ogólnych zasadach regulaminu GOT.

 9. Forma „Kroniki” jest dowolna (proponowana wersja zamieszczona jest na stronie http://bielsko.pttk.pl).

 10. Kronika indywidualna winna zawierać:

  • dane osobowe – imię i nazwisko, rok urodzenia, adres do korespondencji (nr tel., e-mail),

  • informację o przynależności do PTTK – rok wstąpienia, nazwa Oddziału,

  • strony z opisem powinny być prowadzone w sposób przejrzysty, muszą zawierać datę odbycia wycieczki, trasę przejścia, potwierdzenie (dopuszcza się dołączanie zdjęć z opisem trasy, biletów, itp. Nie będą uwzględniane potwierdzenia grupowe lub pieczątki wklejone do „Kroniki”).

 11. Po zdobyciu wszystkich szczytów określonych w regulaminie uczestnicy składają „Kronikę” w biurze Oddziału PTTK w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9.

 12. Weryfikacji „Kronik” dokona komisja powołana przez organizatorów.

 13. Po weryfikacji „Kronik” uczestnicy mogą zakupić w Oddziale PTTK w Bielsku-Białej Certyfikat potwierdzający zdobycie „Małej Korony Beskidów, oraz odznakę „Mała Korona Beskidów”.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie formalności dotyczące weryfikacji „Kronik” oraz zakupu Odznaki można załatwić za pośrednictwem poczty.

 2. Niniejszy Regulamin oraz proponowana wersja „Kroniki wycieczki” dostępne są w biurze Oddziału PTTK w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9, a także na stronie http://bielsko.pttk.pl.

 3. „Kronika wycieczek” nie stanowi podstawy do zdobycia odznaki turystyki kwalifikowanej GOT.

 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

ZAŁĄCZNIK NR 1
WYKAZ SZCZYTÓW GÓRSKICH
„MAŁA KORONA BESKIDÓW”

Lp.

Nazwy szczytów

Miejsca, gdzie można uzyskać
potwierdzenia przejścia danej trasy

Uwagi

BESKID MAŁY

1.

Czupel (933)

Schronisko na Magurce

 

2.

Łamana Skała (929)

Schronisko na Leskowcu

 

3.

Hrobacza Łąka (828)

Schronisko na Hrobaczej Łące

 

BESKID ŚLĄSKI

4.

Klimczok (1117)

Schronisko na Klimczoku

 

5.

Skrzyczne (1257)

Schronisko na Skrzycznem

 

6.

Wielka Czantoria (995)

Kasa wieży widokowej

 

7.

Stożek (978)

Schronisko na Stożku

 

8.

Barania Góra (1220)

Schronisko na Przysłopie

 

9.

Równica (884)

Schronisko na Równicy

 

BESKID ŻYWIECKI

10.

Wielka Racza (1236)

Schronisko na Wielkiej Raczy

 

11.

Bendoszka Wielka (1144)

Schronisko na Przegibku

 

12.

Wielka Rycerzowa (1226)

Schronisko pod Wielką Rycerzową

 

13.

Romanka (1361)

Schronisko na Rysiance

 

14.

Pilsko (1557)

Schronisko na Hali Miziowej

 

15.

Babia Góra (1725)

Schronisko na Markowych Szczawinach

 Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Bielsku-Białej
ul. Wzgórze 9
43-300 Bielsko-Biała
tel. (0-33) 812-24-00
http://bielsko.pttk.pl
e-mail: e-mail poczta@bielsko.pttk.pl