Odznaka    Odznaka 1. Odznaka „Mała Korona Pienin PTTK Szczawnica” (nazywana dalej „Małą Koroną Pienin” lub w skrócie „MKP”) oraz „Wielka Korona Pienin PTTK Szczawnica” (nazywana dalej „Wielką Koroną Pienin” lub w skrócie „WKP”) ustalona została w celu promocji rejonu Pienin i aktywnego spędzania wolnego czasu. Odznaki są rodzajem zachęty, szczególnie dla najmłodszych turystów, do zdobywania, nie tylko popularnych, szczytów pienińskich.

 2. MPK i WPK jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy.

 3. MPK i WPK może zdobyć każdy (nie ma limitów wiekowych) po spełnieniu poniżej opisanych wymogów.

 4. Aby uzyskać Odznakę „Mała Korona Pienin” należy potwierdzić zdobycie trzech szczytów:

  • Okrąglicy (982 m n.p.m.),

  • Sokolicy (747 m n.p.m.),

  • Wysokiej (1050 m n.p.m.).

 5. Aby uzyskać Odznakę „Wielka Korona Pienin” należy potwierdzić zdobycie Odznaki „Mała Korona Pienin” oraz potwierdzić zdobycie dwóch szczytów:

  • Wysokiego Wierchu (898 m n.p.m.),

  • Żaru (883 m n.p.m.).

 6. Do udokumentowania zdobywania Odznak MKP i WKP służy Książeczka Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, Jednocześnie jest to zachęta do dalszego poznawania gór poprzez zdobywanie kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK (GOT PTTK). W przypadku braku Książeczki GOT potwierdzeniem może być zdjęcie na tle tabliczki określającej dany szczyt.

 7. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest pieczątka.

 8. Lokalizacja pieczątek:

  • Okrąglica oraz Sokolica – w punkcie sprzedaży biletów PPN,

  • Wysoka, Żar – na szczycie, w drewnianej skrzynce,

  • Wysoki Wierch – na szczycie, drewniana skrzynka umocowana do ławki.

 9. W przypadku braku pieczątki na szczycie wycieczkę należy udokumentować (do wyboru):

  • wyraźnym zdjęciem osoby zdobywającej odznakę na szczycie,

  • podpisem (wraz z podaniem numeru legitymacji) obecnego na wycieczce Przodownika GOT PTTK lub Przewodnika Górskiego lub Ratownika GOPR.

 1. Przyznanie odznaki następuje po zweryfikowaniu Książeczki GOT PTTK i odbywa się w siedzibie Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy (os. Połoniny 4A/3, w godzinach pracy oddziału). Osoba uprawniona do weryfikacji potwierdza nadanie odznaki wpisując do książeczki „Zweryfikowano dnia (dd-mm-rrrr)”, „nadano odznakę …” (wpisać właściwą nazwę odznaki) oraz przybija pieczątkę oddziału.

 2. Książeczki GOT PTTK oraz odznaki MKP i WKP dostępne będą do zakupu w:

  • Siedzibie Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy,

  • Pienińskim Centrum Turystyki (ul. Główna 1, Szczawnica).

 3. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wycieczek określa paragraf 5 z Regulaminu GOT PTTK.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Pieniński Oddział PTTK w Szczawnicy
os. Połoniny 4A/3, 34-460 Szczawnica
tel./fax (18) 262-22-95
http://pttkszczawnica.pl
e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net