Odznaka   Odznaka§ 1

Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Znam Ziemię Staszowską” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Staszowskiej – jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów krajoznawczych i turystycznych.

§ 2

Odznaka jest dwustopniowa (I stopień – mała odznaka, II stopień – duża odznaka). Można ją zdobywać od 10. roku życia, przy czym młodzież do 18 lat na wycieczkach zbiorowych lub pod kierownictwem przewodników (przodowników, instruktorów, organizatorów turystyki kwalifikowanej PTTK oraz nauczycieli), pozostali – na wycieczkach zbiorowych lub indywidualnych. Forma odbywanych wycieczek (piesza, rowerowa, zmotoryzowana, konna itp.) jest dowolna.

§ 3

Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W danym roku kalendarzowym można zdobyć odznakę tylko w jednym stopniu. Nie ustala się czasu zdobywania poszczególnych stopni odznaki.

§ 4

Warunkiem zdobycia odznaki jest spełnienie wymogów:

 1. Udział w imprezach organizowanych przez struktury organizacyjne PTTK Ziemi Staszowskiej:

  • na I stopień – udział w 2 imprezach,

  • na II stopień – udział w 5 imprezach.

 2. Zwiedzenie i poznanie w wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez inne organizacje sportowe i turystyczne, określonej liczby obiektów krajoznawczych Ziemi Staszowskiej, wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.

Obiekty zaliczone na jeden stopień nie mogą być ponownie zaliczane na kolejne stopnie.

§ 5

Weryfikację i przyznawanie odznak prowadzi Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie.

§ 6

Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w biurze Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie karty potwierdzającej zwiedzenie obiektów krajoznawczych. Potwierdzenia pobytu w zwiedzanych, a wymienionych w regulaminie (załącznik) miejscowościach można dokonywać: przez przewodników lub przodowników organizujących daną imprezę, w formie dokumentacji zdjęciowej przedstawiającej osobę zdobywającą odznakę na tle danego obiektu krajoznawczego albo przez uzyskanie odcisku pieczęci związanej z danym obiektem (muzeum, kościół itp.).

§ 7

Zarząd Koła Grodzkiego w Staszowie może przyznać dużą odznakę honorowo z pominięciem § 4. i § 6. osobom lub organizacjom zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na terenie Ziemi Staszowskiej.

§ 8

Turyści, którym pozytywnie zweryfikowano potwierdzenia zaliczonych obiektów krajoznawczych, mogą wykupić właściwą odznakę w Kole Grodzkim PTTK w Staszowie.

Odznaki – zdobyte lub przyznane honorowo – powinno się wręczać uroczyście podczas imprez turystycznych lub na spotkaniach związanych z życiem naszego Towarzystwa. Posiadacz odznaki honorowej otrzymuje specjalne pismo – legitymację, upoważniające do jej noszenia.

§ 9

Zdobywanie odznaki i udział w imprezach odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 10

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU
ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ „ZNAM ZIEMIĘ STASZOWSKĄ”

Obiekty do zaliczenia na I stopień odznaki:

 1. Kurozwęki – pałac z XVII w. (wcześniej zamek rycerski z XIV w.).

 2. Ossala – Izba Pamięci im. Adama Bienia.

 3. Połaniec – Kopiec Tadeusza Kościuszki (miejsce obozowania wojsk powstania kościuszkowskiego).

 4. Raków - kościół pw. Św. Trójcy na miejscu dawnego zboru ariańskiego.

 5. Rytwiany – rezerwat przyrody „Dziki Staw”.

 6. Rytwiany – pałac Radziwiłłów.

 7. Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny z XVII w.

 8. Sichów Duży – pozostałości po pałacu Radziwiłłów.

 9. Staszów – Muzeum Ziemi Staszowskiej.

 10. Strzegom – zabytkowy kościółek drewniany z XVII w.

 11. Sulisławie – Sanktuarium Matki Bożej Sulisławskiej.

 12. Szydłów – pozostałości zespołu urbanistycznego średniowiecznego miasta.

 13. Tursko Małe – rezerwat przyrody „Zamczysko Turskie”.

 14. Ujazd – zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

 15. Wiśniowa – Izba Pamięci Hugona Kołłątaja w dawnym pałacu Kołłątajów.

Obiekty do zaliczenia na II stopień odznaki:

 1. Beszowa – zabytkowy popauliński kościół gotycki z XV w.

 2. Bogoria – barokowy kościół parafialny z XVII w.

 3. Hańcza – największy w woj. świętokrzyskim zbiornik zaporowy.

 4. Golejów – kompleks leśny z jeziorkami pochodzenia krasowego.

 5. Grabki Duże – pałacyk zwany „haremem” z XVIII w.

 6. Klimontów – kolegiata św. Józefa z XVIII w.

 7. Klimontów – kościół i klasztor dominikański.

 8. Kurozwęki – zabytkowy kościół z XVI w. z kaplicami grobowymi Lanckorońskich i Popielów.

 9. Łubnice – park i pozostałości po dawnym pałacu Sieniawskich.

 10. Mokre – pomnik na miejscu partyzanckiej gajówki.

 11. Niekrasów – zabytkowy kościółek drewniany.

 12. Oględów – miejsce kwatery marszałka Józefa Piłsudskiego.

 13. Raków – kościół poreformacki z XVII w.

 14. Rembów – pozostałości po zamku rycerskim z XIV w.

 15. Ruszcza – zabytkowy park z kilkusetletnimi lipami – pomnikami przyrody.

 16. Rytwiany – zabytkowa zabudowa przemysłowa miejscowości.

 17. Rytwiany – pozostałości po zamku Jastrzębców.

 18. Rybnica – pomnik w miejscu bitwy z czasów powstania styczniowego.

 19. Sielec – dawny kościół ewangelicki.

 20. Smerdyna – teren potężnych tysiącletnich kamieniołomów.

 21. Staszów – kościół pw. św. Bartłomieja z kaplicą Tęczyńskich.

 22. Staszów – zabytkowa zabudowa miasta z XVIII i XIX w.

 23. Strużki – miejsce hitlerowskiej pacyfikacji wsi w czerwcu 1943 r.

 24. Szczeglice – kaplica cmentarna, miejsce pochówku kpt. Kazimierza Piątka „Herwina”.

 25. Wiśniowa – kościół z urną zawierającą serce Hugona Kołłątaja.

 26. Wiśniówka – pomnik w miejscu likwidacji tajnej drukarni „Jędrusiów”.

 27. Wiązownica – eklektyczny pałacyk z 1 poł. XIX w.

 28. Zborówek – zabytkowy kościółek drewniany z XV w.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koło Grodzkie PTTK w Staszowie
Oddział PTTK im. Aleksandra Patkowskiego
w Sandomierzu
ul. Szpitalna 36, 28-200 Staszów
tel. (+48) 604 220 998
http://www.pttkstaszow.info
e-mail: biuro@pttkstaszow.info