Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza Ziemi Wołomińskiej jest odznaką regionalną ustanowioną przez Oddział Warszawski PTTK.

 2. Odznakę Krajoznawczą Ziemi Wołomińskiej ustanowiono uchwałą Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK nr 19/2017 z dnia 14 marca 2017 roku.

 3. Celem wprowadzenia Odznaki jest popularyzacja wiedzy o powiecie wołomińskim oraz o jego walorach turystyczno-krajoznawczych.

 4. Odznaka Krajoznawcza Ziemi Wołomińskiej jest trzystopniowa. Kolejne stopnie oznaczone są odpowiednio jedną, dwiema, lub trzema gwiazdkami.

 5. Odznakę przyznaje Oddział Warszawski PTTK.

 6. Nadanie Odznaki Krajoznawczej Ziemi Wołomińskiej następuje po weryfikacji przedstawionej dokumentacji (punkt II/8).

 7. Metalowa odznaka jest odpłatna. Koszt Odznaki wynosi 25 złotych.

II. Warunki zdobycia Odznaki

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 lat.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 3. Okres zdobywania poszczególnych stopni jest dowolny.

 4. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek po ziemi wołomińskiej lub podczas wycieczek, rajdów, zlotów organizowanych przez ogniwa PTTK, szkoły, inne organizacje lub instytucje.

 5. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i turystyki kwalifikowanej.

 6. Do zdobycia Odznaki w stopniu pierwszym wymagane jest poznanie 15 wybranych obiektów z wymienionych w załączniku. Wśród nich muszą się znaleźć:

  • dwory i pałace – 2

  • kościoły – 1

  • kapliczki i krzyże – 2

  • cmentarze, mogiły, kwatery wojenne – 2

  • tablice pamiątkowe, pomniki, obeliski – 2

  • inne obiekty krajoznawcze – 6

 7. Do zdobycia Odznaki w stopniu drugim wymagane jest poznanie 25 obiektów krajoznawczych z wymienionych w kanonie obiektów, w co najmniej pięciu miejscowościach.

 8. Do zdobycia Odznaki w stopniu trzecim wymagane jest przygotowanie pracy monograficznej poświęconej jednemu z obiektów wymienionych w kanonie.

 9. Potwierdzeniem pobytu w danym miejscu lub zwiedzania obiektu mogą być: odcisk pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu, zdjęcie zdobywającego na tle obiektu.

 10. Uczestnikom wycieczek zbiorowych zwiedzanie obiektów mogą potwierdzać przewodnicy turystyczni, kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy biorący udział w wycieczce), nauczyciele (konieczna pieczątka szkoły).

 11. Nadwyżka obiektów krajoznawczych poznanych przy zdobywaniu pierwszego stopnia Odznaki przechodzi do weryfikacji na drugi stopień.

 12. Forma prowadzenia dokumentacji (np. kronika, album, książeczka, blog internetowy) jest dowolna.

 13. Obiekty zaliczone na pierwszy stopień Odznaki nie mogą się powtórzyć przy zdobywaniu drugiego stopnia.

 14. Punktowane są jedynie obiekty znajdujące się w kanonie obiektów stanowiącym załącznik do regulaminu.

 15. Dokumenty do weryfikacji odznak z potwierdzeniem odwiedzenia obiektów lub miejsc należy składać osobiście lub przesyłać do Oddziału Warszawskiego PTTK, ul. Grójecka 77/7, 02-094 Warszawa. Można również złożyć je do weryfikacji w Bibliotece Miejskiej w Wołominie, ul. Wileńska 32.

Pomysłodawcami Odznaki oraz autorami Regulaminu i Kanonu obiektów są Elżbieta Rydel-Piskorska i Jacek Trzoch.

Projekt graficzny Odznaki wykonał Krzysztof Jerominek.

Załącznik
Kanon obiektów Odznaki Krajoznawczej Ziemi Wołomińskiej


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddzial Warszawski PTTK
ul. Skarbka z Gór 21D/7, 03-287 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Grójecka 77 lok. 7, 02-094 Warszawa
mobile: (+48) 500 000 011
e-mail: duch.duch@o2.pl