OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Sądeckiej została ustanowiona uchwałą zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu nr 15/2002 z dnia 8 kwietnia 2002 r. na wniosek Komisji Krajoznawczej PTTK Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu.

 2. Odznaka jest jednostopniowa i może ją zdobywać każdy, kto ukończył 10. rok życia i spełnił wymogi zawarte w poniższym regulaminie.

 3. Maksymalny okres zdobywania odznaki wynosi 3 lata.

 4. Celem zdobywania odznaki jest wyróżnienie turysty za znajomość Ziemi Sądeckiej – jej historii, piękna krajobrazu, zabytków, kultury i osiągnięć współczesnych.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznaka zdobywana jest podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej, tak zbiorowej jak i indywidualnej, odbywanej w granicach powiatu nowosądeckiego.

 2. Zdobywający odznakę dobiera sobie samodzielnie do zwiedzania obiekty krajoznawcze i imprezy w taki sposób, aby mógł zwiedzić ich różnorodność, zarówno co do ich rodzaju, jak i ilości, zgodnie z wykazem podanym w punkcie 8.

 3. Podstawą do ubiegania się Odznakę Krajoznawczą PTTK Ziemi Sądeckiej jest książeczka-kronika wykonana samodzielnie, służąca do robienia notatek, opisów, wklejania fotografii i pocztówek oraz do uzyskania potwierdzeń:

  1. zwiedzania obiektu, udziału w imprezie, może być odcisk pieczęci z nazwą miejscowości i obiektu, wklejony bilet wstępu, samodzielnie wykonany opis,

  2. na wycieczkach zbiorowych potwierdzenia mają prawo wpisywać do książeczki – kroniki osoby posiadające uprawnienia kadrowe PTTK: organizatorzy turystyki, przewodnicy, przodownicy, instruktorzy krajoznawstwa, pod warunkiem, że biorą udział w danej wycieczce i zwiedzaniu zabytków,

  3. w przypadku niemożności uzyskania potwierdzeń jednym z ww. sposobów, można je uzyskać na podstawie ustnego sprawozdania dotyczącego zwiedzanych obiektów, względnie rejonów, które mają prawo przeprowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorów krajoznawstwa lub przewodników turystycznych.

 4. Wykaz obiektów do zwiedzania:

Grupy oraz rodzaje
obiektów krajoznawczych

Wymagana
ilość

Obiekty obowiązkowe

I. Środowisko przyrodnicze i jego ochrona

Rezerwaty przyrody

5

dowolne

Pomniki przyrody

10

dowolne

Szlak przyrodniczy

1

Szlak przyrodniczy im. Adama hr. Stadnickiego (z Rytra przez Makowicę, Halę Łabowską, Uhryń do Łabowej)

II. Obiekty zabytkowe

Zabytki architektury

15

w tym:

 • bazylika kolegiacka św. Małgorzaty w Nowym Sączu

 • klasztor ss. klarysek oraz kościół Świętej Trójcy i św. Klary w Starym Sączu

 • kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Podolu-Górowej

 • kościół Matki Boskiej Różańcowej w Przydonicy

 • kościół św. Świerada i św. Benedykta w Tropiu

 • dowolna cerkiew drewniana

 • ruiny zamku i beluarda w Rożnowie

 • ruiny zamku w Rytrze

Dawne układy urbanistyczne

3

w tym:

 • Nowy Sącz

 • Stary Sącz

III. Muzea

Muzea okręgowe

1

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (oddział Dom Gotycki)

Muzea regionalne

1

Muzeum Regionalne „Państwa Muszyńskiego” w Muszynie

Muzea tematyczne

5

w tym:

 • Willa „Romanówka” (Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju – oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu)

 • Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli oraz Muzeum ks. Józefa Tischnera, tzw. „Dom na Dołkach” w Starym Sączu

 • Ołtarz Papieski – Muzeum św. Jana Pawła II w Starym Sączu

IV. Kultura ludowa

4

w tym:

 • Sądecki Park Etnograficzny z Miasteczkiem Galicyjskim w Nowym Sączu

 • Muzeum Sztuki Ludowej im. ks. Edwarda Nitki w Paszynie

 • Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu

V. Dzieje walki i męczeństwa

Cmentarze wojenne

2

w tym:
cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 352 w Marcinkowicach oraz w jego obrębie cmentarz legionistów z 1918 r.

Miejsca bitew

2

dowolne

Miejsca straceń i męczeństwa

5

w tym:
pomnik-mauzoleum „Pieta Sądecka” na Starym Cmentarzu przy al. Wolności w Nowym Sączu

VI. Obiekty hydrotechniczne

1

zapora wodna w Rożnowie

VII. Uzdrowiska

3

w tym:

 • Żegiestów-Zdrój

 • Piwniczna-Zdrój

Postanowienia końcowe

 1. Książeczkę-kronikę składa się w Zespole Weryfikacyjnym Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK przy Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.

 2. Odznakę nadaje Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Referat Weryfikacyjny prowadzi rejestr przyznanych odznak.

 3. Turysta spełniający wymogi regulaminowe ma prawo do wykupienia odznaki regionalnej z napisem „Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Sądeckiej”.

 4. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu
Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax (0-18) 443-74-57
http://www.beskid.pttk.pl
e-mail: sekretariat@beskid.pttk.pl