OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza Ziemi Kutnowskiej, zwana w dalszej części regulaminu Odznaką, została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Kutnie.

 2. Odznakę ustanowiono w celu popularyzowania walorów krajoznawczych powiatu kutnowskiego i zachęcenia do jego systematycznego poznawania.

 3. Odznakę przyznaje PTTK Oddział w Kutnie za pośrednictwem Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kutnowskiej powołanej przez Zarząd Oddziału, zwanej w dalszej części regulaminu Komisją.

 4. Odznaka jest jednostopniowa, a okres zdobywania Odznaki nie powinien być dłuższy niż 3 lata od odbycia pierwszej wycieczki.

 5. Książeczki Odznaki do nabycia w siedzibie Oddziału PTTK w Kutnie.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się podczas dowolnego rodzaju wycieczek, na przykład pieszych, rowerowych, motorowych, przyrodniczych lub innych odbytych na terenie powiatu kutnowskiego.

 3. Odznakę zdobywa się zwiedzając co najmniej 6 obiektów krajoznawczych (w tym 2 muzea, 2 obiekty sakralne, 2 zespoły pałacowo-parkowe) spośród wskazanych w części III niniejszego regulaminu, oraz czterech innych obiektów, w tym również nie wymienionych w części III niniejszego regulaminu, według uznania zdobywającego. W rozumieniu regulaminu do innych obiektów krajoznawczych można zaliczyć przebiegające przez teren powiatu znakowane szlaki turystyczne piesze i rowerowe, oraz trasy nie oznakowane o długości nie mniejszej niż 10 kilometrów w przypadku wycieczek pieszych i 20 kilometrów dla wycieczek rowerowych.

 4. Zwiedzenie obiektu należy udokumentować przez dokonanie wpisu i uzyskanie potwierdzenia w terenie w Książeczce Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kutnowskiej, zwanej dalej Książeczką Odznaki. Potwierdzeniem zwiedzenia danego obiektu może być pieczątka, bilet wstępu, jak również imienny podpis przewodnika terenowego, przodownika turystyki PTTK, instruktora krajoznawstwa PTTK, organizatora turystyki PTTK, a w przypadku odbycia wycieczki w grupie zorganizowanej także imienny podpis opiekuna lub organizatora wycieczki. Przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyczni PTTK, Instruktorzy Krajoznawstwa PTTK, są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzenia terenowego w Książeczce.

 5. W przypadku zwiedzenia obiektów indywidualnie, jeśli nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia terenowego, zwiedzanie może być potwierdzone przez wykonanie opisu obiektu, fotografii, rysunku, prowadzenie kroniki odbytych wycieczek, lub w inny sposób wynikający z inwencji zdobywającego odznakę i dołączenie tego opracowania do Książeczki Odznaki.

 6. Książeczki Odznaki i zdobyte Odznaki do nabycia w siedzibie Oddziału PTTK w Kutnie.

III. Wykaz obiektów krajoznawczych

 1. Muzea:

  1. Muzeum Regionalne w Kutnie.

  2. Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie.

  3. Muzeum Wnętrz Stylowych w Oporowie.

  4. Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

 2. Zabytkowe obiekty sakralne:

  1. Kościół pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Głogowcu.

  2. Kościół w Oporowie.

  3. Kościół w Orłowie.

  4. Kościół pw. Św. Joachima w Mnichu.

  5. Kościół pw. Św. Tomasza Apostoła w Grochowie.

  6. Kościół w Pleckiej Dąbrowie.

  7. Kościół pw. Św. Andrzeja w Kaszewach Kościelnych.

  8. Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie.

  9. Kościół pw. Św. Stanisława w Kutnie (Łąkoszyn).

 3. Zespoły pałacowo-parkowe

  1. Park i pałac w Byszewie.

  2. Park i pałac w Błoniu k. Krośniewic.

  3. Park i pałac w Łaniętach.

  4. Park i pałac w Kterach. W przypadku zwiedzania tych zespołów nie ma obowiązku zwiedzania wnętrz budynków pałacowych.

IV. Weryfikacja odznaki

 1. Podstawą weryfikacji Odznaki jest wypełniona zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu Książeczka Odznaki.

 2. Do wykupienia i noszenia Odznaki uprawnia wpis w Książeczce Odznaki potwierdzający jej przyznanie.

 3. Fakt wydania zdobytej Odznaki będzie odnotowywany w Książeczce Odznaki.

V. Przepisy końcowe

 1. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału w Kutnie Uchwałą Nr 1 z dnia 20 marca 2007 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Kutnie
ul. Podrzeczna 44/27
99-300 Kutno
tel. (+48) 694 271 373
http://www.kutno.pttk.pl
e-mail: poczta@kutno.pttk.pl