I. Postanowienia ogólne

OK ''Znam Chorzów''1.   Odznaka Krajoznawcza „Znam Chorzów” ma na celu:

·    Uczczenie rocznicy 750-lecia Chorzowa.

·    Zachęcenie do poznawania miasta Chorzowa oraz popularyzację jego wartości turystyczno-krajoznawczych.

·    Poznawanie różnych form aktywnego wypoczynku oraz turystyki kwalifikowanej, szczególnie wśród młodzieży szkolnej.

2.      Terenem zdobywania Odznaki Krajoznawczej „Znam Chorzów” jest miasto Chorzów.

3.   Odznaka Krajoznawcza jest:

·    Jednostopniowa, tłoczona w metalu z wizerunkiem wieży budynku poczty głównej.

·    Odpłatna.

4.   Warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych w celu zobaczenia i zwiedzenia zabytków wymienionych w wykazie obiektów zalecanych do zwiedzania znajdujących się w wykazie części III.

5.   Odznakę Krajoznawczą weryfikuje Komisja powołana przy Oddziale PTTK w Chorzowie na podstawie przedstawionej:

·    Książeczki krajoznawczej „Znam Chorzów”.

·    Książeczki turystyki kwalifikowanej OTP lub KOT z opisem poszczególnych obiektów i pieczątkami potwierdzającymi.

·    Samodzielnie wykonanej kroniki z opisami przebytych tras, odwiedzanych obiektów, potwierdzonej zdjęciami, pieczątkami, biletami wstępu. W kronice powinny znajdować się dane personalne zdobywającego odznakę (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, telefon lub email).

6.   Osobom szczególnie zasłużonym dla miasta lub turystyki odznakę można przyznać bez konieczności spełnienia zasad pkt. 5.

II. Warunki zdobywania odznaki

1.   Warunkiem zdobywania odznaki jest ukończenie 6 lat. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

2.   Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

3.   Zwiedzanie poszczególnych obiektów potwierdza:

·    pieczątka obiektu lub z jego najbliższej okolicy,

·    zdjęcia obiektu wraz z datą zwiedzania (w przypadku kroniki krajoznawczej),

·    potwierdzenia może również dokonać przewodnik, przodownik lub instruktor krajoznawstwa.

4.   Do zdobycia odznaki wymagane jest:

·    Zwiedzenie wymienionych w tabeli obiektów wszystkich obowiązkowych (w wykazie podkreślonych i wytłuszczonych) oraz po trzy obiekty nieobowiązkowe z każdej kategorii (kompleksy leśne i parki, kościoły, pomniki, budynki, WPKiW).

·    Udział, w co najmniej jednej imprezie organizowanej przez Oddział PTTK w Chorzowie lub jego Koła, Komisje, Kluby, potwierdzony przez organizatora (pełny wykaz imprez znajduje się w Oddziale PTTK Chorzów).

5.   Kolejność zwiedzania obiektów krajoznawczych jest dowolna.

III. Wykaz obiektów krajoznawczych

A. KOMPLEKSY LEŚNE I PARKI

B. KOŚCIOŁY

C. POMNIKI

D. BUDYNKI

E. WPKiW

IV. Postanowienia końcowe

1.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2007 r.

2.   Okres weryfikacji książeczki „Znam Chorzów”, książeczki turystyki kwalifikowanej lub kroniki, na podstawie, której przyznaje się Odznakę Krajoznawczą „Znam Chorzów” wynosi do 30 dni od momentu złożenia jej w siedzibie Oddziału PTTK Chorzów.

3.   Interpretacja regulaminu należy tylko i wyłącznie do Komisji Weryfikującej powołanej przez Zarząd Oddziału PTTK w Chorzowie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Chorzowie
ul. Floriańska 42/1
41-500 Chorzów, skr. poczt. 141
tel./fax (0-32) 771-99-74
http://chorzow.pttk.pl
e-mail: oddzial@chorzow.pttk.pl