OK PTTK Województwa NowosądeckiegoPostanowienia ogólne

§ 1

Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Nowosądeckiego została ustanowiona uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK nr 34/II/80/5 z dnia 28 kwietnia 1980 r. na wniosek Prezydium Komisji Krajoznawczej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Nowym Sączu.

§ 2

Odznaka jest jednostopniowa, może ją zdobywać każdy, kto ukończył 12 rok życia i spełnił wymogi zawarte w postanowieniach szczegółowych regulaminu.

§ 3

Maksymalny okres zdobywania odznaki wynosi 3 lata.

§ 4

Celem odznaki jest wyróżnienie turysty za znajomość województwa nowosądeckiego – jego historii, terenu, zabytków, kultury, osiągnięć współczesnych i perspektyw jego rozwoju.

§ 5

Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej tak zbiorowej jak indywidualnej odbywanej na terenie województwa.

§ 6

Zdobywający odznakę dobiera sobie samodzielnie do zwiedzania obiekty krajoznawcze i imprezy w taki sposób, aby mógł zwiedzić ich różnorodność zarówno co do rodzaju jak i ilości zgodnie z wykazem podanym w § 8 niniejszego regulaminu.

Postanowienia szczegółowe

§ 7

Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki krajoznawczej jest książeczka-kronika wykonana samodzielnie, służąca do robienia notatek, opisów, wklejania fotografii i pocztówek oraz do uzyskania potwierdzeń pobytu lub wykonanych zadań:

·        potwierdzeniem pobytu, zwiedzenia obiektu, udziału w imprezie może być odcisk pieczęci z nazwą miejscowości i obiektu, wklejony bilet wstępu, samodzielnie wykonany opis,

·        na wycieczkach zbiorowych potwierdzenia mają prawo wpisywać do książeczki-kroniki osoby posiadające uprawnienia kadrowe PTTK: organizatorzy turystyki, przewodnicy turystyczni PTTK, przodownicy i instruktorzy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy krajoznawstwa (wszystkich stopni) pod warunkiem, że biorą udział w danej wycieczce i zwiedzaniu zabytków,

·        w przypadku niemożności uzyskania potwierdzeń jednym z w/w sposobów można je uzyskać na podstawie ustnego sprawozdania – sprawdzianu dotyczącego zwiedzanych obiektów, względnie rejonów, który mają prawo przeprowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorów krajoznawstwa (wszystkich stopni).

§ 8

Wykaz grup oraz rodzajów obiektów krajoznawczych

Ilość
obiektów

1. Środowisko przyrodnicze i jego ochrona
parki narodowe
rezerwaty przyrody
pomniki przyrody


1
5
10

2. Obiekty zabytkowe
zabytki architektury
dawne układy urbanistyczne
zabytki techniki


30
2
3

3. Muzea
Muzeum Okręgowe
Muzea PTTK
Muzea tematyczne


1
2
2

4. Kultura ludowa
Park Etnograficzny
uczestnictwo w imprezie regionalnej


2
1

5. Dzieje walki i męczeństwa narodu polskiego
miejsca bitew
cmentarze I i II Wojny Światowej
miejsca straceń i męczeństwa


2
3
10

6. Osiągnięcia Polski Ludowej
nowe obiekty mieszkaniowe i socjalne
obiekty hydrotechniczne
uzdrowiska


1
1
3

7. Wymagania dodatkowe
·   przejść jeden z niżej wymienionych szlaków:
a. Szlak Leopolda Węgrzynowicza z Dobrej do Łukowicy,
b. Nowa Biała – Trybsz,
c. Ptaszkowa – Postawno,
d. Rzeki – Gorc,
e. Łącko – Olszana – Podegrodzie,
·   zwiedzić cmentarz zasłużonych na „Pęksowym Brzyzku”
w Zakopanem

 

Łączna ilość obiektów do zwiedzania i zadań do wykonania

83

§ 9

Turysta spełniający wymogi do zdobycia Odznaki otrzymuje legitymację i wykupuje Odznakę Regionalną z napisem „Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Nowosądeckiego”.

§ 10

Do książeczki-kroniki należy dołączyć wniosek o przyznanie Odznaki (według załączonego wzoru). Wnioski o przyznanie Odznaki wraz z Dzienniczkiem Wycieczek należy złożyć w Biurze Zarządu Wojewódzkiego PTTK – Referat Weryfikacyjny w Nowym Sączu. Każdy turysta zdobywający Odznakę zostanie powiadomiony o przyznaniu Odznaki w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku.

§ 11

Odznakę nadaje Wojewódzka Komisja Krajoznawcza ZW PTTK w Nowym Sączu. Referat Weryfikacyjny prowadzi rejestr przyznanych Odznak oraz przechowuje wnioski odnośnie odznak.

§ 12

Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej ZW PTTK w Nowym Sączu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Beskid”
Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax (0-18) 443-74-57
http://www.pttk-beskid.org.pl
e-mail: sekretariat@beskid.pttk.pl


TYMCZASOWY BRAK INFORMACJI O KONTYNUACJI ODZNAKI