Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Katowickiego jest odznaką regionalną Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ustanowioną przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Katowicach z inicjatywy Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej.

§ 2

Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy o Ziemi Śląsko-Dąbrowskiej, jej walorów turystyczno-krajoznawczych i dorobku gospodarczego.

§ 3

Odznaka Krajoznawcza Województwa Katowickiego jest ustanowiona w trzech stopniach:

§ 4

Odznakę w stopniu I przyznają uprawnione Oddziałowe Komisje Krajoznawcze województwa katowickiego. Odznaki stopni wyższych oraz wszystkie stopnie odznaki osobom zamieszkującym poza terenem województwa katowickiego przyznaje Komisja Krajoznawcza Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach.

§ 5

Nadanie Odznaki Krajoznawczej PTTK Województwa Katowickiego następuje po weryfikacji własnoręcznie sporządzonej kroniki. Odznaka jest płatna.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

§ 6

Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły dwunasty rok życia.

§ 7

Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Następny kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków odznaki stopnia niższego.

§ 8

Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.

§ 9

Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek po województwie lub podczas wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez, organizowanych przez zakłady pracy, szkoły, organizacje społeczne, młodzieżowe, oddziały i koła PTTK.

§ 10

Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczo-turystycznymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

§ 11

Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczęci z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu itp. Na wycieczkach zbiorowych zwiedzenie obiektu mogą potwierdzać przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy krajoznawstwa pod warunkiem, że biorą udział w wycieczce i zwiedzaniu obiektu. Potwierdzenia zwiedzania obiektów mogą dokonać także instruktorzy krajoznawstwa na podstawie ustnego sprawozdania ubiegającego się o przyznanie odznaki.

§ 12

Do zdobycia odznaki w poszczególnych stopniach wymagane jest poznanie określonej liczby obiektów krajoznawczych.

Obiekty krajoznawcze

Stopień odznaki

I

II

III

Park krajobrazowy
Rezerwat przyrody
Pomnik przyrody
Parki zabytkowe
Inne walory przyrodnicze


1
3
1
1

1
2
9
3
1


4
15
5
1

Zabytkowe układy urbanistyczne miast
Zamki, pałace, dwory
Zabytki budownictwa drewnianego
Inne zabytki

1
3
3
7

3
10
10
20

5
20
20
35

Muzeum Górnośląskie
Muzeum regionalne
Muzea tematyczne, izby tradycji i pamięci
Parki etnograficzne


1
1
1

1
2
4
2


4
7
3

Pomniki walki i męczeństwa, tablice pamiątkowe

8

20

30

Kopalnia ze ścianą turystyczną

1

Obiekty współczesne

3

5

10

Przez zwiedzenie parku krajobrazowego rozumie się udokumentowane przejścia 20 km szlakami znakowanymi na terenie fragmentów parków krajobrazowych znajdujących się w granicach naszego województwa.

Przez inne obiekty przyrodnicze rozumie się: Ogród Zoologiczny – Chorzów; Ogród Botaniczny – Zabrze, Palmiarnia – Gliwice, Egzotarium – Sosnowiec.

Do grupy parków etnograficznych zaliczamy także Kopalnię Zabytkową i Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach może na wniosek Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej nadać Odznakę Krajoznawczą PTTK Województwa Katowickiego w stopniu III z pominięciem wymogów § 12 osobie fizycznej lub prawnej, zasłużonej dla krajoznawstwa w województwie katowickim.

§ 14

Interpretacja Regulaminu odznaki należy do Komisji Krajoznawczej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach.

§ 15

Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach w dniu 21 marca 1983 r. i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1983 r.

Autor Regulaminu odznaki – kol. Robert Respondowski, Zabrze.

Autor odznaki – kol. Stanisław Czerwik, Chorzów.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO ZASTĄPIŁA
ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowicki Oddział Regionalny PTTK
40-009 Katowice
ul. Warszawska 5
tel./fax (0-32) 253-93-52, 253-78-12