OdznakaPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka ma służyć upowszechnianiu turystyki pieszej i popularyzacji walorów geograficznych, krajoznawczych, historycznych i rekreacyjnych okolic Wrocławia.

 2. Odznaka jest jednostopniowa. Składa się z dziesięciu części odpowiadających odcinkom szlaku oraz jednej części będącej graficznym odwzorowaniem herbu miasta Wrocławia. Wszystkie części odznaki są elementami kompozycyjnej całości.

WARUNKI ZDOBYWANIA

 1. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych wędrując żółtym szlakiem biegnącym dookoła Wrocławia.

 2. Uczestnikiem wycieczki może być osoba mająca conajmniej 10 lat.

 3. W czasie jednej wycieczki można pokonać tylko jeden z wykazanych odcinków szlaku.

 4. Przejście odcinka trasy powinno być potwierdzone w „Karcie potwierdzeń terenowych odznaki”, dostępnej w Oddziale PTTK Wrocław-Fabryczna oraz w innych Oddziałach PTTK na terenie miasta Wrocławia, na zasadach przewidzianych regulaminem Odznaki Turystyki Pieszej.

 5. Przyznanie części odznaki następuje w drodze weryfikacji każdego odcinka.

 6. Po zweryfikowaniu dziesięciu odznak cząstkowych otrzymuje się bezpłatnie odznakę łączącą pozostałe elementy.

 7. Odcinki weryfikuje się w dowolnej kolejności.

 8. Wraz ze zdobywaniem odznaki „Wędrówki Dookoła Wrocławia” można zdobywać równolegle inne odznaki turystyki kwalifikowanej zgodnie z ich regulaminem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Terenowe karty potwierdzeń z potwierdzonym wpisem świadczącym o przejściu odcinka szlaku, weryfikuje się w Oddziale Dzielnicowym PTTK Wrocław-Fabryczna, ul. Kościuszki 13/5.

 2. Odznaki wykupuje się w kasie Oddziału PTTK Wrocław-Fabryczna.

 3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Oddziałowi PTTK Wrocław-Fabryczna.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Dzielnicowy PTTK Wrocław-Fabryczna
im. Witolda Prelicza
ul. Tadeusza Kościuszki 13/5
50-037 Wrocław
tel./fax (0-71) 344-79-80, 344-36-36
e-mail: pttk_wroclaw_fabryczna@poczta.onet.pl