OKWCH - brązowa OKWCH - srebrna OKWCH - złotaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Odznaka Krajoznawcza Województwa Chełmskiego, zwana dalej w skrócie OKWCh jest Odznaką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustanowioną przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Chełmie za zgodą Zarządu Głównego PTTK.

§ 2

Celem Odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych historycznej Ziemi Chełmskiej i współczesnych osiągnięć województwa chełmskiego w społeczeństwie polskim.

§ 3

OKWCh jest ustanowiona w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym.

1.      Odznakę w stopniu brązowym i srebrnym przyznają Komisje Krajoznawcze Zarządów Oddziałów PTTK z terenu województwa chełmskiego po nadaniu uprawnień przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Chełmie.

2.      Odznakę w stopniu złotym nadaje Komisja Krajoznawcza Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Chełmie.

§ 4

Nadanie OKWCh następuje przez wręczenie odpowiedniej odznaki.

§ 5

Zarządy PTTK przyznając OKWCh prowadzą rejestry przyznanych odznak.

II. WARUNKI ZDOBYCIA OKWCH

§ 6

OKWCh mogą zdobywać osoby, które ukończyły 12 rok życia. OKWCh w stopniach brązowym oraz srebrnym, należy zdobywać w ciągu jednego roku począwszy od daty odbycia pierwszej wycieczki. OKWCh w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 2 lat od odbycia pierwszej wycieczki po zdobyciu odznaki srebrnej. W ciągu jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

§ 7

OKWCh można zdobywać tylko w kolejności stopni. Do zdobycia OKWCh w stopniu wyższym wymagane jest posiadanie odznaki w stopniu niższym.

§ 8

OKWCh musi być zdobywane na terenie województwa chełmskiego podczas wędrówek indywidualnych oraz wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych.

§ 9

Osoba ubiegająca się o OKWCh składa wypełniony wniosek wg wzoru we właściwym Zarządzie Oddziału wraz z książeczką wycieczek turystyki kwalifikowanej, kroniką krajoznawczą itp.

§ 10

OKWCh weryfikują osoby upoważnione przez Komisje Krajoznawcze. Osoby ubiegające się o przyznanie odznaki mogą być poddane sprawdzeniu wiadomości z zakresu obiektów przewidzianych regulaminem.

§ 11

Weryfikacja OKWCh powinna być dokonana w ciągu 3 tygodni od dnia złożenia wniosku w Zarządzie Oddziału.

§ 12

Do zdobycia każdego stopnia OKWCh wymagane jest zwiedzenie określonej liczby obiektów krajoznawczych i odbycie wycieczek. Minimalne warunki wymagane do zdobycia OKWCh w zależności od stopnia podaje n/p tabela. Obiekty krajoznawcze zaliczane na jeden stopień OKWCh nie będą zaliczane przy zdobywaniu wyższych stopni.

Nr grupy

Obiekty – zadania

brązowa

srebrna

złota

I

Miasta

1

1

1

II

Miejscowości historyczne Ziemi Chełmskiej

2

3

5

III

Zabytki architektury

6

8

10

IV

Miejsca walki i męczeństwa

1

2

3

V

Muzea

1

1

VI

Rezerwaty i pomniki przyrody, parki zabytkowe

3

5

7

VII

Współczesne

3

5

7

VIII

Wycieczki piesze, kolarskie, narciarskie

3
jednodniowe

3x2 dni
lub 2x3 dni

2x3 dni
i 2x2 dni

IX

Regiony turystyczne

1

1

1

§ 13

Do zdobycia OKWCh w stopniu złotym wymagana jest oprócz zwiedzania określonej liczby obiektów, ogólna znajomość województwa w dziedzinach: gospodarki, historii, kultury, przyrody, architektury i innych.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Chełmie.

§ 15

Regulamin OKWCh wchodzi w życie z dn. 1.03.1977 r.

Ad I. Dla mieszkańców miast zalicza się zwiedzanie miast nie będących ich miejscem zamieszkania.

Ad II. Za miejscowości historyczne Ziemi Chełmskiej uważa się: Dubienkę, Rejowiec, Wojsławice, Świerże, Pawłów, Sawin, Siedliszcze, Dorohusk, Sosnowicę, Różankę, Kraśniczyn.

Ad VIII. Co najmniej jedna wycieczka na dany stopień musi przebiegać jednym z wyznaczonych szlaków.

Ad IX. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Działy Grabowieckie, Pagóry Chełmskie, Rejon nadbużański.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. K. Janczykowskiego
22-100 Chełm
ul. Narutowicza 14
http://www.pttkchelm.republika.pl
e-mail: pttkchelm@wp.pl


ODZNAKA NIE JEST JUŻ WERYFIKOWANA