OK PTTK Województwa Bialskopodlaskiego - brązowa OK PTTK Województwa Bialskopodlaskiego - srebrna OK PTTK Województwa Bialskopodlaskiego - złotaPOSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Bialskopodlaskiego ustanowiona została uchwałą Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Białej Podlaskiej z dnia 18.11.1986 r. Na wniosek Komisji Krajoznawczej i Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.

2.   Odznakę utworzono w celu podniesienia stopnia znajomości własnego regionu wśród turystów własnych a także wśród miłośników krajoznawstwa spoza województwa.

3.   Odznaka służy propagowaniu poznawania piękna województwa bialskopodlaskiego, jego historii, kultury i współczesnego obrazu.

4.   Terenem zdobywania odznaki jest obszar województwa bialskopodlaskiego.

5.   Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Górną granicę zdobywania określa się na lat trze dla każdego stopnia, dolną na rok. Wyższy stopień odznaki można zdobywać dopiero po zdobyciu odznaki niższego stopnia.
Zdobywający Odznakę Krajoznawczą Województwa Bialskopodlaskiego nie jest łowcą pieczątek i punktów lecz turystą-krajoznawcą, który zdobywa odznakę poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej a także wycieczkach indywidualnych.
Odznakę można zdobywać także przy okazji zdobywania innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

6.   Podstawą przyznania odznaki danego stopnia jest udokumentowanie pobytu w zwiedzanych a wymienionych w regulaminie miejscowościach – pieczątka z nazwą miejscowości, biletem wstępu, potwierdzeniem udziału w imprezach turystyki kwalifikowanej itp. Potwierdzenia należy zbierać do własnoręcznie prowadzonych „dzienniczków krajoznawczych”. Forma prowadzenia takiego dzienniczka jest dowolna, jednakże musi być on wypełniony dokładnie i czytelnie. W przypadku niemożności uzyskania potwierdzenia pobytu pieczątką z nazwą miejscowości, krajoznawca winien w zamian dołączyć zdjęcie, plan bądź dokładny opis zwiedzanej miejscowości (wykonane własnoręcznie).

7.   Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 12 lat życia i spełnił warunki zawarte w postanowieniach szczegółowych regulaminu.

8.   Odznakę krajoznawczą wszystkich stopni przyznaje Komisja Krajoznawcza ZW PTTK na podstawie „dzienniczka krajoznawczego” i po spełnieniu wymogów szczegółowych regulaminu dla danego stopnia odznaki.

9.   Odznaka jest odpłatna.

10. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz postanowień szczegółowych należy do Komisji Krajoznawczej ZW PTTK w Białej Podlaskiej.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1.   Warunkiem zdobycia Odznaki Krajoznawczej Województwa Bialskopodlaskiego w stopniu brązowym jest:

–    przebycie przynajmniej 3 dni na wycieczkach turystyki kwalifikowanej po terenie województwa bialskopodlaskiego (indywidualnie),

–    udział w jednym kilkudniowym rajdzie organizowanym przez Oddział PTTK na terenie województwa bialskopodlaskiego,

–    zwiedzenie 1 muzeum, 1 izby pamięci narodowej lub izby regionalnej na terenie województwa bialskopodlaskiego,

–    zwiedzenie następujących miejscowości i obiektów na terenie województwa bialskopodlaskiego:
Małaszewicze (suchy port), Terespol, Janów Podlaski, Las Grabarka, Polatycze, Leśna Podlaska, Studzianka, Międzyrzec Podlaski, Kodeń, Czemierniki,

–    zwiedzenie 2 miejsc pamięci narodowej lub 4 pomników walki i męczeństwa.

2.   Warunkiem zdobycia Odznaki Krajoznawczej Województwa Bialskopodlaskiego w stopniu srebrnym jest:

–    posiadanie odznaki w stopniu brązowym,

–    przebycie przynajmniej 5 dni na wycieczkach turystki kwalifikowanej po terenie województwa bialskopodlaskiego w tym 1 wycieczka 2-dniowa (indywidualnie),

–    udział w co najmniej 3 rajdach organizowanych przez Oddziały PTTK na terenie województwa bialskopodlaskiego,

–    zwiedzenie 2 muzeów na terenie województwa bialskopodlaskiego,

–    zwiedzenie następujących miejscowości województwa bialskopodlaskiego:
Łosice, Neple, Pratulin, Sarnaki, Sławatycze, Romanów, Jabłeczna, Kostomłoty, Serpelice, Kornica, Kolonia Zastawek, Radzyń Podlaski, Wisznice, Hanna, Horodyszcze,

–    dokładne zwiedzenie 5 zabytków architektury na terenie województwa oraz 2 zabytków przyrody (opis i zdjęcie),

–    zwiedzenie 2 cmentarzy wojennych lub ofiar wojny.

3.   Warunkiem zdobycia Odznaki Krajoznawczej Województwa Bialskopodlaskiego w stopniu złotym jest:

–    posiadanie odznaki w stopniu srebrnym,

–    przebycie przynajmniej 10 dni na wycieczkach turystyki kwalifikowanej po terenie województwa bialskopodlaskiego w tym 2 wycieczki 3-dniowe (indywidualnie lub zbiorowo),

–    udział co najmniej w 5 rajdach organizowanych na terenie województwa przez Oddziały PTTK,

–    zwiedzenie następujących miejscowości i obiektów:
Jabłoń, Biała Podlaska, Parczew, Białka Parczewska, Niewęgłosz, Komarówka Podlaska, Kąkolewnica, Konstantynów, Kobylany, Nosów, Górki, Rusków, Niemojki, rezerwat Czapliniec, rezerwat Chmielinne, rezerwat Omelno, rezerwat Łęg Dębowy, rezerwat historyczno-przyrodniczy Lasy Parczewskie,

–    wywiad z kombatantem, twórcą ludowym, działaczem społecznym,

–    przedłożenie opracowania krajoznawczego związanego tematycznie z województwem bialskopodlaskim – do wyboru:

a)   dokładny opis jednego z większych zwiedzonych zabytków,

b)   opis lub rysunek regionalnego stroju ludowego lub zwyczaju ludowego,

c)   opis lub rysunek 2 dawnych narzędzi pracy, obecnie nieużywanych,

d)   opis pomnika przyrody lub rezerwatu przyrodniczego,

e)   kronika 3-ch jednodniowych wycieczek pieszych, rowerowych, itp.,

f)    rys historyczny jednej miejscowości,

g)   opis dużego obiektu zbudowanego w PRL.

*Uwaga: miejscowości i obiekty zaliczane na jedną odznakę nie mogą być zaliczane na odznakę kolejnego stopnia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Dokumentację zdobywanej odznaki należy przesłać na adres Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Białej Podlaskiej, ul. Reformacka 7, najpóźniej do końca stycznia roku następnego.

2.   Zarząd Wojewódzki PTTK w Białej Podlaskiej może na wniosek Komisji Krajoznawczej przyznać odznakę krajoznawczą honorowo – instytucjom, organizacjom lub osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa lub popularyzację dziejów i piękna województwa bialskopodlaskiego. Do takiej odznaki dołącza się dyplom pamiątkowy.

3.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.1987 r.

Komisja Krajoznawcza
ZW PTTK w Białej Podlaskiej


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
ul. Warszawska 17
21-500 Biała Podlaska
tel./ fax (0-83) 343-60-06, 343-87-59


ODZNAKA NIE JEST JUŻ WERYFIKOWANA