Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna „Znam Włocławek i Okolice” ustanowiona jest przez Kujawski Oddział PTTK we Włocławku. Celem odznaki jest zachęcenie mieszkańców Ziemi Dobrzyńsko-Kujawskiej i przybywających tu turystów do poznania historii, zabytków, przyrody i współczesności Włocławka i okolic.

 2. Trzystopniową odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 7 lat i spełnia warunki przewidziane niniejszym regulaminem. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek pieszych, rowerowych czy autokarowych itp.

 3. Odznaka może być zdobywana podczas wycieczek organizowanych przez Kluby, Komisje i Koła PTTK oraz osoby indywidualne czy podczas wycieczek rodzinnych. Odznakę można zdobywać również nie będąc członkiem PTTK.

 4. Obiekty na wszystkie trzy stopnie Odznaki „Znam Włocławek i Okolice” powinny być potwierdzone o ile to możliwe pieczęcią z danego miejsca lub zdjęciem na tle lub w środku obiektu. Dopuszczalne jest również poświadczenie przez przewodnika turystycznego prowadzącego wycieczkę lub przodownika turystyki kwalifikowanej. Poświadczenia spełnienia wymagań należy uzyskiwać w samodzielnie opracowanych dzienniczkach lub książeczkach.

 5. Weryfikacji odznaki dokonuje Oddział Kujawski PTTK we Włocławku, ul. Juliusza Słowackiego 1a. Tam też można nabyć odznaki.

 6. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo-turystycznymi. Obiekty zaliczane do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.

 7. Odznakę można zdobywać tylko w kolejności stopni. Odznaka jest odpłatna, ubiegający się ponosi koszty odznaki i koszty przesyłki.

 8. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

 9. Regulamin został ustanowiony w dniu 28 marca 1992 r. w 84. rocznicę powołania Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku, na 34 Plenum ZO z dnia 26 marca 1992 r.

 10. Aktualizacja Regulaminu w dniu 28 marca 2022 r. w 114. rocznicę powstania Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku. Autor projektu odznaki i aktualizacji regulaminu jest Kol. Paweł Grabczewski.

 11. Regulamin zatwierdzono Uchwałą Nr 193 Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK w dniu 28 marca 2022 r.

 12. Załącznik – wykaz obiektów i miejsc na poszczególne stopnie odznaki.

Załącznik
Wykaz obiektów i miejsc na poszczególne stopnie odznaki

Stopień
odznaki

Miejscowość

Obiekty do zwiedzenia

Brązowy

Włocławek

Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6, tama na Wiśle wraz z miejscem męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kłóbka

Miejscowość związana z Fryderykiem Chopinem, zwiedzanie skansenu

Telążna Leśna

Pomnik przyrody – ponad 300-letni dąb szypułkowy w Krzywym Lesie

Okres zdobywania odznaki – 1 rok od daty rozpoczęcia pierwszej wycieczki.


Stopień
odznaki

Miejscowość

Obiekty do zwiedzenia

Srebrny

Włocławek

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, ul. Juliusza Słowackiego 1a

Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19

Kościół Wszystkich Świętych i klasztor oo. franciszkanów reformatów

Pomnik płk. Stanisława Bechiego

Pałac Biskupi (dawny zamek) wraz z tablicą pierwszej lokacji miasta Włocławka

Lubraniec

Budynek dawnej synagogi oraz cmentarz żydowski (lapidarium)

Brześć Kujawski

Kościół pw. św. Stanisława i pomnik króla Władysława I Łokietka

Kowal

Pomnik króla Kazimierza III Wielkiego, tablica pamiątkowa w miejscu dawnego zamku

Płowce

Pomnik, miejsce bitwy z krzyżakami

Krzewent

Rezerwat Jezioro Rakutowskie

Okres zdobywania odznaki – maksymalnie 2 lata.


Stopień
odznaki

Miejscowość

Obiekty do zwiedzenia

Złoty

Włocławek

Muzeum Sztuki Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, ul. Zamcza 10/12

Muzeum Diecezjalne, pl. Mikołaja Kopernika 3 (zwiedzanie po uprzednim umówieniu)

Pomnik Poległych Obrońców Wisły 1920 r. (wzgórza szpetalskie)

Wzgórze św. Gotarda, miejsce dawnego klasztoru cystersów, punkt widokowy

Bulwary im. Marsz. Józefa Piłsudskiego wraz z mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza

Kościół św. Jana, Stary Rynek

Park im. Henryka Sienkiewicza

Dobrzyń nad Wisłą

Góra Zamkowa

Nowy Duninów

XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, siedziba rodziny Ike-Duninowskich

Raciążek

Ruiny zamku biskupów włocławskich, kościół Wszystkich Świętych i św. Hieronima (małe muzeum w wieży)

Zarzeczewo –
Krępiny

Średniowieczne grodzisko z XII w.

Telążna Leśna

„Migdalszczyzna” miejsce pogromu rodziny Migdalskich w styczniu 1945 r., pamiątkowa mogiła

Kościelna Wieś

Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca

Dobre – Altana

Bitwa powstania styczniowego, dwa pomniki

Sarnowo lub
Wietrzychowice

Park kulturowy, rezerwat archeologiczny

Okres zdobywania odznaki – maksymalnie 3 lata.

Regulamin Odznaki Krajoznawczo-Turystycznej „Znam Włocławek i Okolice”
(obowiązujący w latach 1992-2022)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Kujawski PTTK we Włocławku
ul. Juliusza Słowackiego 1a
87-800 Włocławek
tel. (0-54) 233-56-22
e-mail: poczta@wloclawek.pttk.pl
http://wloclawek.pttk.pl