I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Pleszewskiej – jej historii, tradycji, zabytków, kultury, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych.

 2. Odznaka jest jednostopniowa.OK ''Turysta Ziemi Pleszewskiej''

 3. Odznakę przyznaje Zespół Weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Krajoznawczej PTTK w Pleszewie.

 4. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10. rok życia.

 5. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej – indywidualnych lub zbiorowych, na terenie powiatu pleszewskiego.

 6. Turysta ubiegający się o przyznanie Odznaki musi spełnić warunki podane w pkt. II Regulaminu.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Turysta zdobywający Odznakę ma obowiązek prowadzić w czasie realizacji zadań regulaminowych kronikę odznaki. Kronikę turysta prowadzi według własnej koncepcji – z tym, że bezwzględnie powinna ona zawierać datę, przebieg, rodzaj wycieczek (piesza, kolarska, motorowa itp.), podstawowe informacje o zwiedzanych obiektach, potwierdzenie przebycia trasy lub zwiedzenia obiektów – terenów.

 2. Odznaka może być przyznana po spełnieniu następujących warunków:

  1. obowiązuje przejście 5 km oznakowanym szlakiem turystycznym,

  2. zwiedzenie w czasie tych wycieczek ogółem 25 obiektów w tym:

   • czterech zabytków architektury murowanej,

   • trzech zabytków budownictwa drewnianego,

   • dwóch muzeów,

   • trzech miejsc pamięci narodowej,

   • dwóch pomników przyrody,

   • trzech parków zabytkowych.

 3. Okres zaliczania norm dla odznaki nie może przekroczyć jednego roku – licząc od daty pierwszego do daty ostatniego zaliczenia.

 4. W okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz.

 5. Punkty zdobywane za wycieczki odbywane w ramach zdobywania odznaki „Turysta Ziemi Pleszewskiej” mogą być zaliczane na odpowiednie odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK.

 6. Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzania obiektu (miejsca) w kronice dokonują:

  • kierownik wycieczki lub uczestniczący w wycieczce instruktor krajoznawstwa,

  • przodownik turystyki kwalifikowanej,

  • kustosze i administracja w zwiedzanych obiektach,

  • napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne lub prywatne, potwierdzając w kronice swoją pieczęcią.

 7. Turysta, który zaliczył wszystkie wymagania przewidziane regulaminem i posiada w swej kronice odznaki właściwe potwierdzenia, przedkłada kronikę Zespołowi Weryfikacyjnemu PTTK Pleszew.

 8. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w kronice odznaki. Wpis ten upoważnia do nabycia odznaki w Oddziale PTTK Pleszew.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK „Turysta Ziemi Pleszewskiej” należy do Oddziału PTTK Pleszew.

 2. Regulamin odznaki opracowany został przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą PTTK Oddział Pleszew i zatwierdzono uchwałą Prezydium Oddziału PTTK.

OBIEKTY

Zabytki architektury murowanej:

Kościoły: Broniszewice, Brzezie, Chocz, Dobrzyca, Goluchów, Jedlec, Karmin, Kościelna Wieś, Koźminiec, Kuczków, Lutynia, Pleszew, Strzydzew, Szymanowice, Tursko, Wieczyn.

Pałace: Broniszewice, Chorzew, Czechel, Dobrzyca, Fabianów, Gołuchów, Grab, Kuczków, Pleszew, Taczanów, Trzebowa, Żegocin.

Dwory: Borucin, Bronów, Brzezie, Czermin, Kajew, Karmin, Kowalew, Krzywosądów, Kuchary, Lenartowice, Lutynia, Marszew, Pieruchy, Psienie Ostrów, Skrzypnia, Sośnica, Suchorzew, Wszołów.

Inne: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gołuchów, Kowalew, Pleszew, Robaków.

Zabytki budownictwa drewnianego:

Kościoły: Czermin, Dobrzyca, Kucharki, Kuchary, Lenartowice, Pleszew, Sośnica, Żegocin.

Wiatraki: Galew, Kościelna Wieś, Krzywosądów, Leszczyca, Nowa Kaźmierka, Rokutów, Sośniczka, Tursko, Wieczyn, Wronów, Żegocin.

Muzea:

Miejsca pamięci narodowej:

Białobłoty, Dobrzyca, Gołuchów, Jedlec, Kościelna Wieś, Łasew, Pleszew, Sośnica.

Pomniki przyrody:

Bronów, Dobrzyca, Fabianów, Gołuchów, Jedlec, Karmin, Kuchary, Lutynia.

Parki zabytkowe:

Broniszewice, Bronów, Brzezie, Chorzew, Czarnuszka, Czechel, Czermin, Dobrzyca, Fabianów, Gołuchów, Grab, Karmin, Kowalew, Kuchary, Lutynia, Marszew, Skrzypnia, Sośnica, Szkudła, Taczanów, Tursko, Wszołów, Żegocin.

Piesze znakowane szlaki turystyczne:

 1. Pleszew – Lutynia – Dobrzyca, znaki żółte, 18 km.

 2. Pleszew – Lenartowice – Tursko, znaki żółte, 14 km.

 3. Gołuchów – Kuchary, znaki niebieskie, 7,1 km.

 4. Gołuchów – Kucharki – Sobótka, znaki żółte, 16,1 km.

 5. Gołuchów – Tursko – Grodzisko, znaki czerwone, 14,2 km.

 6. Gołuchów – Żegocin – Grab, znaki czerwone, 18,3 km.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Pleszewie
ul. Poznańska 35
63-300 Pleszew
tel./fax (0-62) 742-28-17
http://pleszew.pttk.pl
e-mail: oddzial@pleszew.pttk.pl