Odznaka    Odznaka    Odznaka    OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Żydów w Polsce” (dalej jako odznaka) została ustanowiona w 2022 roku przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

 2. Patronat nad odznaką objęło Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 3. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa, w szczególności dziedzictwa, miejsc i obiektów związanych z Żydami, ich wkładu w historię i kulturę Polski i świata, a także krzewienie pamięci o Zagładzie i innych aktach antysemityzmu.

 4. Odznaka ma cztery stopnie:

  1. popularny,

  2. brązowy,

  3. srebrny,

  4. złoty.

 5. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej.

 6. Odznakę zdobywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. lat.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 3. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu popularnym jest zwiedzenie przynajmniej czterech dowolnych obiektów związanych z tematyką odznaki.

 4. Warunkiem zdobycia odznaki w pozostałych stopniach jest zwiedzenie określonej liczby obiektów związanych z tematyką odznaki, w poszczególnych kategoriach:

Stopień

Dziedzictwo żydowskie w Polsce

Miejsca
martyrologii

Cmentarze

Synagogi

Muzea
i inne obiekty

Brązowy

8 (4)

8 (4)

4 (2)

4 (2)

Srebrny

16 (8)

16 (8)

8 (4)

8 (4)

Złoty

24 (12)

24 (12)

16 (8)

16 (8)

 1. Przynajmniej połowa zwiedzonych obiektów w każdej kategorii (liczba podana w nawiasie w tabeli w pkt. 10.) na każdy stopień powinna pochodzić z Wykazu obiektów stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Obiekty spoza Wykazu obiektów mogą być wybrane według uznania zdobywającego odznakę, przy zachowaniu poniższych kryteriów:

  1. Część A: „Dziedzictwo żydowskie w Polsce”

   1. Kategoria „Cmentarze” obejmuje zabytkowe cmentarze żydowskie (czynne lub nieczynne) oraz lapidaria takich cmentarzy;

   2. Kategoria „Synagogi” obejmuje zabytkowe synagogi lub domy modlitwy, zarówno czynne, jak i zaadaptowane na inne cele, w tym także opuszczone lub zrujnowane;

   3. Kategoria „Muzea i inne obiekty” obejmuje pozostałe obiekty związane z dziedzictwem żydowskim, tj. muzea poświęcone Żydom lub eksponujące judaika, ośrodki kultury żydowskiej, upamiętnienia zasłużonych postaci (np. pomniki, tablice pamiątkowe, murale, ohele), mykwy, szkoły wyznaniowe, domy przedpogrzebowe, budynki instytucji wyznaniowych itp.

  2. Część B: „Miejsca martyrologii” obejmuje pomniki, tablice pamiątkowe, miejsca obozów zagłady lub inne upamiętnienia Żydów zamordowanych podczas II wojny światowej, jak również innych aktów antysemityzmu i nietolerancji.

 3. Przez obiekty zabytkowe w niniejszym regulaminie rozumie się pomniki historii oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub chronione w przepisach prawa miejscowego.

 4. Dany obiekt może być zaliczony do odznaki tylko raz.

 5. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność zdobywającego. Zwiedzanie obiektów powinno odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przepisów prawa oraz poszanowaniem dobrych obyczajów i uczuć osób postronnych.

 6. Przy zdobywaniu odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, prowadzona w dowolnej formie. W przypadku prowadzenia kroniki w formie elektronicznej należy ją zapisać w nieedytowalnym pliku (np. PDF).

 2. Kronika powinna zawierać: imię i nazwisko zdobywającego, miejscowość zamieszkania i rok urodzenia, datę wycieczki, krótki opis krajoznawczy (dotyczy jedynie obiektów spoza Wykazu obiektów) oraz potwierdzenia zwiedzenia obiektów w postaci np. biletu, pieczątki, osobiście wykonanej fotografii, zrzutu z aplikacji geocachingowej lub podpisu członka kadry programowej PTTK.

 3. Odznakę można zdobywać indywidualnie lub grupowo. W tym drugim przypadku do weryfikacji przedstawia się jedną wspólną kronikę. Wszyscy członkowie grupy powinni spełniać wymogi regulaminowe, warunkujące przyznanie odznaki.

 4. Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Kronikę można przedłożyć do weryfikacji osobiście albo drogą elektroniczną (e-mail: weryfikat@om.pttk.pl).

Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (e-mail: weryfikat@om.pttk.pl).

 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Regulamin i wykaz obiektów opracowała Martyna Serafin.

Współpraca: Marcin Tysler i Wojciech Nowicki.

Projekt graficzny odznaki: Anna Trzpil-Zagórska.

Załączniki
Wykaz obiektów i wzór graficzny odznaki


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
http://www.om.warszawa.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl