Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka1.   Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

2.   Celem odznaki jest zapoznanie turystów z zabytkowymi mostami/wiaduktami, kładkami w Polsce. Pod nazwą most, rozumiemy mosty drogowe i kolejowe, wiadukty drogowe i kolejowe oraz kładki pieszo-rowerowe. Zabytkowy most, jest to obiekt wpisany do ewidencji zabytków, obiekt pod ochroną konserwatorską to obiekt nie mający statusu zabytku.

3.   Odznaka jest pięciostopniowa, posiada stopień: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy.

·    na odznakę w stopniu popularnym, należy zwiedzić 2 zabytkowe mosty oraz 3 mosty dowolne na terenie kraju, podając ich lokalizację i podstawowe dane techniczne (możliwe do uzyskania).

·    na odznakę w stopniu brązowym, należy zwiedzić 4 zabytkowe mosty oraz 6 mostów dowolnych spełniających dalsze warunki jak w stopniu popularnym.

·    na odznakę w stopniu srebrnym, należy zwiedzić 6 zabytkowych mostów oraz 9 mostów dowolnych spełniających dalsze warunki jak w stopniu popularnym i brązowym.

·    na odznakę w stopniu złotym, należy zwiedzić 8 zabytkowych mostów oraz 12 mostów dowolnych spełniających dalsze warunki jak w stopniu popularnym, brązowym i srebrnym.

·    na odznakę w stopniu honorowym, należy zwiedzić 10 zabytkowych mostów oraz 20 mostów dowolnych spełniających dalsze warunki jak w stopniu popularnym, brązowym, srebrnym i złotym.

Na terenie Polski, istnieją 132 mosty/wiadukty i kładki, w tym 16 we Wrocławiu, które są wpisane do rejestru zabytków. Nie wszystkie są wymienione w załączniku do regulaminu odznaki. Będą honorowane również obiekty nie wymienione w załączniku, które będą spełniać warunki wymienione w stopniu odznaki od popularnej do honorowej. Obiekt zwiedzony i udokumentowany w jednym stopniu odznaki, nie może być powtarzany w innych stopniach odznaki.

4.   Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

5.   Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

6.   Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

7.   Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

8.   Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

9.   Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

11. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl