Bataliony Chłopskie, BCh – konspiracyjna organizacja ruchu ludowego działająca na terenie kraju w okresie II wojny światowej, utworzona jesienią 1940 r. z inicjatywy SL Roch. Kierownictwo „Rocha” nie zamierzało początkowo tworzyć samodzielnego pionu wojskowego, odsyłając swych ochotników do ZWZ. Samorzutne powstawanie oddziałów chłopskich w Kieleckiem zdecydowało jednak o podjęciu przez Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego (CKRL) decyzji o powołaniu własnej organizacji zbrojnej pn. „Straż Chłopska” (SCh) kryptonim „Chłostra”. Instrukcja organizacyjna głosiła, że SCh jest formacją samoobrony mająca za zadanie zabezpieczenie porządku i spokoju publicznego, ochronę mienia, ochronę działalności „Rocha” i współpracę z podziemnymi władzami państwowymi. Ograniczenie działalności do zadań policyjno-porządkowych nie zadowoliło działaczy terenowych, także konflikty na tle ideowym z ZWZ i obawa przed utratą wpływów na wsi zdecydowały o utworzeniu samodzielnej formacji wojskowej, noszącej od wiosny 1941 r. nazwę Bataliony Chłopskie. Z ramienia CKRL pełnomocnikiem ds. Batalionów Chłopskich został Józef Niećko, ps. „Zgrzebniak”, Komendantem Gł. Franciszek Kamiński ps. „Zenon Trawiński”, szefem sztabu Kazimierz Banach ps. „Kamil”, „Rosnowicz” do 1942 r., następnie Stanisław Koter ps. „Andrzej Poręba”.

Na przełomie 1941/1942 r. zaczęły powstawać tzw. Oddziały Specjalne (OS) wydzielone z oddziałów terenowych. Wykonywały akcje bojowo-dywersyjne np.: uderzały na posterunki policji, prowadziły akcję antykontyngentową, dokonując zniszczeń w młynach, mleczarniach, tartakach, gorzelniach itp., oraz niszcząc dokumentację podatkową. W porozumieniu z Kierownictwem Walki Cywilnej zwalczały kolaborantów, agentów gestapo, kolonistów niemieckich i volksdeutschów. Liczebność OS określa się na ok. 300 oddziałów. Od jesieni 1942 r. zaczęły powstawać liczne oddziały partyzanckie, jako odpowiedź na wzrost terroru ze strony okupanta, wyrażający się nasileniem pacyfikacji wsi, licznych egzekucji, łapanek na przymusowe roboty i akcji wysiedleńczych.

Odznaka   Odznaka   Odznaka1.   Celem odznaki jest zapoznanie turystów z miejscami akcji bojowo-dywersyjnych oddziałów BCH.

2.   Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

3.   Minimalna ilość zwiedzonych miejsc związanych z walkami i akcjami bojowo-dywersyjnymi oddziałów BCH, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:

·    na stopień brązowy – 5,

·    na stopień srebrny – 10,

·    na stopień złoty – 15.

Miejsca akcji bojowo-dywersyjnej oddziałów BCH, można odnaleźć, czytając wydawnictwa, których wykaz znajduje się jako załącznik do regulaminu odznaki.

4.   Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

5.   Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

6.   Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

7.   Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

8.   Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM – 6.

9.   Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

11. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2009 z dnia 19.02.2009 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz wydawnictw opisujących działalność bojowo-dywersyjną oddziałów Batalionów Chłopskich na ziemiach polskich.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl