OdznakaOdznaka upamiętnia szlak bojowy 7 Dywizji Piechoty w czasie kampanii wrześniowej. Bitwę pod Częstochową, która miała miejsce w dniach 1-3 września 1939 roku, oraz bitwę pod Janowem w dniach 3-4 września 1939 roku.

 1. Celem odznaki jest zapoznanie ze szlakiem bojowym 7 Dywizji Piechoty w pierwszych dniach wojny w rejonie Częstochowy i Janowa, a także pozwala zapoznać się z miejscami pamięci ofiar z II wojny światowej na szlaku. Szlak częściowo pokrywa się z zielonym szlakiem pieszym, a we fragmentach odbiegając od niego, aby turyści motorowi mogli również zdobywać ww. odznakę.

 2. Odznakę może zdobyć każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki.

 3. Dzieci mogą zdobywać odznakę pod opieką osób dorosłych.

 4. Odznaka jest jednostopniowa.

 5. Okres uzyskania wymagań nie jest ograniczony.

 6. Potwierdzenia w postaci zdjęć na tle obiektów regulaminowych z osobą ubiegającą się o odznakę turysta zbiera w dowolnie prowadzonej kronice.

 7. Odznaka może być przyznana osobom zasłużonym, propagującym turystykę i krajoznawstwo bez konieczności wypełnienia norm regulaminowych, decyzję podejmuje Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK w Poraju.

 8. Wypełnioną kronikę po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie należy dostarczyć do Oddziału PTTK w Poraju. Adres ul. 3 Maja 25, 42-360 Poraj lub w wersji elektronicznej przesłać na maila: pttkporaj@gmail.com.

 9. Odznakę można zakupić po zweryfikowaniu wyłącznie w Oddziale PTTK w Poraju.

 10. Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do Komisji Krajoznawczej Oddział PTTK w Poraju.

 11. Regulamin i wzór odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 04/08/2021 przez Zarząd Oddziału PTTK w Poraju w dniu 5.08.2021 r.

Wzór odznaki oraz regulamin opracowali: Marta Rudzka i Michał Całka – Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu i Przodownicy Turystyki Pieszej.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA NA ODZNAKĘ

 1. Częstochowa – początek szlaku zielonego na skrzyżowaniu ulic Wilczej i Bugajskiej.

 2. Olsztyn – miejsce straceń, cmentarz i pomnik.

 3. Zrębice cmentarz – mogiła 14. żołnierzy niemieckich z 1939 r.

 4. Dębowiec – zbiorowa mogiła żołnierzy 74 pułku piechoty.

 5. Złoty Potok – tablica upamiętniająca walki AK pod dowództwem kapitana Jerzego Kurpińskiego „Ponurego”.

 6. Złoty Potok – obelisk upamiętniający Jana Wrzoska – majora piechoty oraz olimpijczyka.

 7. Złoty Potok – cmentarz, zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego z 7 Dywizji Piechoty Armii Kraków poległych w Złotym Potoku.

 8. Złoty Potok – Muzeum Regionalne, wystawa „Wrześniowym Szlakiem 7 Dywizji Piechoty”.

 9. Janów – koniec szlaku, tablica upamiętniająca żołnierzy 7 Dywizji Piechoty poległych w bitwie pod Janowem.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Poraju
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
e-mail: pttkporaj@gmail.com;
krajoznawcapl@gmail.com