Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.   Celem odznaki „Szlakiem wsi – dawnych miast” jest zapoznanie turystów z pięknem polskich wsi, które posiadały prawa miejskie, a z różnych powodów zostały tych praw pozbawione. Odznaka ma na celu zwrócenie uwagi na byłe i zapomniane miasta, które w dziejach Polski zasługują na historyczne wspomnienie.

2.   Odznakę zdobywać może każdy turysta podczas wycieczek (pieszych, kolarskich, motorowych, narciarskich i innych).

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI.

1.   Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

2.   Odznakę zdobywa się w kolejności od stopnia popularnego do złotego.

3.   Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

4.   Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

5.   Potwierdzenia pobytu (w postaci pieczątek: administracji terenowej, stacji PKP, poczty, sklepów, itp.) należy zbierać w kronikach dowolnie prowadzonych. Mogą być to książeczki turystyki kwalifikowanej lub inne: np. w formie elektronicznej CD, DVD.

6.   Raz zwiedzana miejscowość nie może być zaliczona powtórnie na wyższy stopień odznaki.

7.   Ubiegający się o odznakę ma obowiązek posiadać dowolną kronikę, w której opisuje zwiedzaną wieś – miejscowość (datę nadania i odebrania praw miejskich i aktualne województwo).

8.   Jeżeli liczba zwiedzanych miejscowości przekroczy określoną ilość dla danego stopnia, nadwyżkę zalicza się do odznaki stopnia wyższego.

9.   Wymagana ilość miejscowości na poszczególne stopnie odznaki.

Stopień
Odznaki

Miejscowości

Osoby
niepełnosprawne

Popularny

15

8

Brązowy

30

15

Srebrny

50

25

Złoty

100

50

III. WERYFIKACJA.

1.   Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej spełnienie warunków odpowiedniego stopnia odznaki. Kronika do weryfikacji powinna zawierać wykaz zwiedzanych miejscowości pogrupowany województwami np.:

·    woj. śląskie: poz. w kronice np. 2, 4, 6, 7 itp.

·    woj. pomorskie: poz. w kronice np. 1, 5, 20, 31 itd.

2.   Kronikę należy przesłać na podany niżej adres, załączając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym na przesyłkę zwrotną.

3.   Wskazane jest, aby instruktor krajoznawstwa dokonał wstępnej weryfikacji i potwierdził to swoją pieczątką i podpisem.

4.   Kroniki należy nadsyłać na adres: SKT PTTK – Zespół Szkół, ul. Szkolna 42, 42-248 Przyrów z dopiskiem „Odznaka” lub osobiście złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół.

5.   W wyżej wymienionym miejscu będzie można nabywać odznaki. Odznakę można otrzymać pocztą – koszt odznaki i przesyłki pokrywa kupujący.

6.   Wpłaty za odznakę – 9,00 zł na konto: 13 1020 1664 0000 3202 0064 9442 Jerzy Sikorski PKO BP Oddział 2 w Częstochowie, al. NMP 19, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem „Odznaka Wsi”.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.   Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Szkolnego Klubu Turystycznego przy Zespole Szkół w Przyrowie, Urzędu Gminy w Przyrowie oraz Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie.

2.   W przypadku miejscowości nie ujętej w wykazie należy podać dodatkowo źródło historyczne potwierdzające fakt nadania i odebrania praw miejskich.

3.   Interpretacja ostateczna regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki.

4.   Zespół Weryfikacyjny może przyznać Odznakę Honorową z pominięciem wymogów regulaminowych za wybitne zasługi dla krajoznawstwa.

5.   Regulamin został zaopiniowany przez Zespół ds. Odznak Krajoznawczych Komisji Krajoznawczej ZG PTTK 30 czerwca 2008 r. i zatwierdzony przez Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK w Przyrowie w dniu 1 Lipca 2008 r. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2008 r.

Regulamin Odznaki opracował: Zbigniew Machura.

Grafika znaczka Odznaki: Mieczysław Kremblewski.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU
Orientacyjny wykaz miejscowości, którym odebrano prawa miejskie


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Szkolny Klub Turystyczny PTTK
przy Zespole Szkół w Przyrowie
ul. Szkolna 42, 42-248 Przyrów
http://www.skt.przyrow.pl
e-mail: jur23s@wp.pl
zbimach@poczta.onet.pl