Odznaka    Odznaka    Odznaka    OdznakaI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakami Szarych Szeregów” (zwana dalej odznaką) została ustanowiona – w ramach ogólnopolskiej akcji imprez „PTTK w 70 rocznicę września 1939” – z okazji przypadającej 27 września 2009 roku 70. rocznicy powołania konspiracyjnej Organizacji Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego pod kryptonimem Szare Szeregi (1939-1945) i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja miejsc i osób związanych z Szarymi Szeregami oraz wiedzy o związanych z nimi faktach historycznych, w tym o współpracy konspiracyjnego harcerstwa ze strukturami Polskiego Państwa Podziemnego – Delegaturą Rządu na Kraj i Komendą Główną Armii Krajowej.

 3. Ustanawia się cztery stopnie odznaki, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:

  • Popularna,

  • Brązowa,

  • Srebrna,

  • Złota.

 4. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana odznaka określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 5. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania odznaki i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobyć każdy kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczony.

 4. Wyższe stopnie odznaki można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.

 5. Obiekty zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet odznaki udokumentowanych miejscowości i obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.

 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając określone miejsca związane z historią i działalnością Szarych Szeregów uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych.

 2. Odznakę można zdobywać na terenie całego kraju podczas dowolnych wycieczek, np. krajoznawczych lub autokarowych oraz uprawiając dowolną dyscyplinę turystyki kwalifikowanej.

 3. Podstawą przyznania odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia odznaki liczby miejscowości wymienionych w Kanonie krajoznawczym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zdobycie wymaganej liczby punktów za poznanie obiektów w tych miejscach. Kolejność i dobór zwiedzanych miejsc i obiektów jest dowolna.

Stopień odznaki

Wymagane

Miejscowości

Obiekty

Punkty

Popularny

3

15

50

Brązowy

5

25

100

Srebrny

8

40

150

Złoty

10

50

200

 1. Zaliczane będą również miejscowości, miejsca i obiekty nieujęte w załączniku do Regulaminu, pod warunkiem udokumentowania ich związku z Szarymi Szeregami.

 2. Kamienica przy ul. Stanisława Noakowskiego 12 w Śródmieściu Warszawy – miejsce historycznego zebrania Naczelnej Rady Harcerskiej w dniu 27 września 1939 r., podczas którego podjęto decyzję o przejściu harcerstwa do konspiracji i powołaniu Szarych Szeregów jest obiektem obowiązkowym na stopień złoty odznaki (o ile nie był on zaliczony wcześniej przy zdobywaniu poprzednich stopni odznaki).

 3. Zasady punktacji:

  • udział w imprezie nawiązującej do historii i tradycji konspiracyjnego harcerstwa, upamiętniającej instruktorów, harcerzy i żołnierzy Szarych Szeregów oraz ich okupacyjną działalność (np. uroczystość rocznicowa powstania warszawskiego, apel poległych itp.) – 25 pkt. (tylko raz w toku zdobywania wszystkich stopni odznaki),

  • miejscowości i miejsca związane z działalnością konspiracyjnego harcerstwa, tereny akcji bojowych i dywersyjnych, zamachów oraz siedziby jednostek organizacyjnych Szarych Szeregów w sposób szczególny utrwalone na kartach historii: Główna Kwatera „Pasieka” (Warszawa i Kraków), chorągwie (ule), hufce (roje) – po 15 pkt.,

  • miejscowości związane z przewodniczącymi, naczelnikami i szefami Głównej Kwatery „Pasieki” oraz instruktorami, harcerzami i żołnierzami Szarych Szeregów – 10 pkt.,

  • Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie – 8 pkt.,

  • pomniki poświęcone instruktorom, harcerzom i żołnierzom Szarych Szeregów – 5 pkt.

  • obiekty związane z historią i tradycją Szarych Szeregów: budynki, groby harcerzy i żołnierzy (w tym symboliczne) itp. upamiętnione tablicą, lub udokumentowane w inny sposób – 3 pkt.,

  • obiekty im. Szarych Szeregów (w tym jednostek organizacyjnych) oraz instruktorów, harcerzy i żołnierzy konspiracyjnego harcerstwa (szkoły i inne placówki oświatowe, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, obiekty użyteczności publicznej itp.) oraz tablice i obeliski upamiętniające Szare Szeregi poza tymi obiektami – 2 pkt.,

  • ulice, place, skwery, parki itp. poświęcone Szarym Szeregom – 1 pkt.

 4. Miejscowości, miejsca i obiekty zaliczone na jeden stopień odznaki nie będą zaliczane na wyższe stopnie odznaki.

 5. Punkty uzyskane podczas zdobywania odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na dowolnym nośniku pamięci masowej, np. na płycie CD-R, DVD-R, BD-R, lub w pamięci USB (pendrivie), a także udostępnienie dokumentacji zdobywanej odznaki w inny sposób np. przesłanie e-mailem, lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na dysku zewnętrznym.

 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich, nauczycieli i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.

 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 5. Z obowiązku uzyskania potwierdzeń zwolnieni są wszyscy członkowie kadry programowej PTTK: przewodnicy, przodownicy i instruktorzy oraz organizatorzy turystyki (należy podać rodzaj uprawnień i nr legitymacji).

 6. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania odznaki, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając zaadresowaną kopertę zwrotną na list polecony (bez znaczków) oraz wymaganą opłatę za przesyłkę i odznakę lub potwierdzenie dokonanej wpłaty.

 2. Osoba zdobywająca odznakę, przedkładająca książeczkę-kronikę do weryfikacji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość zawartych tam informacji.

 3. Przed przedłożeniem książeczki-kroniki do weryfikacji należy sporządzić zestawienie spełnienia warunków regulaminowych zawierające: datę wycieczki, miejscowość oraz rodzaj i lokalizację zwiedzanego obiektu.

 4. W przypadku weryfikacji wyższych stopni odznaki należy dołączyć zestawienie spełnienia warunków regulaminowych załączone przy weryfikacji poprzednich stopni odznaki.

 5. Przewiduje się możliwość wykorzystania dla celów krajoznawczych, informacji o instruktorach, harcerzach i żołnierzach Szarych Szeregów oraz związanych z nimi miejscowościach, miejscach i obiektach, a także okupacyjnej działalności konspiracyjnego harcerstwa zawartych w książeczce-kronice odznaki.

 6. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 7. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 8. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

 9. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna OK PTTK „Szlakami Szarych Szeregów”.

 10. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz wychowania dzieci i młodzieży odznakę w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

 11. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.

 2. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów celem stworzenia ogólnopolskiego wykazu miejsc i obiektów związanych z postaciami i działalnością Szarych Szeregów.

 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej OK PTTK „Szlakami Szarych Szeregów” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 4. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej OK PTTK „Szlakami Szarych Szeregów” wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 5. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2021 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r. Tym samym traci moc Regulamin z dnia 28 września 2009 r.

 6. Odznaki zdobyte przed dniem 1 maja 2021 r. zachowują swoją ważność.

 7. Osoby, które zaczęły zdobywać odznakę według Regulaminu z 28 września 2009 r. mogą kontynuować zdobywanie danego stopnia odznaki na poprzednio obowiązujących zasadach. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.

Regulamin opracował phm. Roman Henryk Orlicz HR – Instruktor Krajoznawstwa Polski (IKP), Instruktor Ochrony Przyrody (IOP) i Przodownik Turystyki Pieszej (PTP) II st.

Wszelkich informacji o odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

Załącznik nr 1
KANON KRAJOZNAWCZY

Regulamin OK PTTK „Szlakami Szarych Szeregów”
(obowiązujący w latach 2009-2020)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wolski PTTK
im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
ul. Monte Cassino 3 lok. 19, 01-121 Warszawa
tel. (22) 252-11-64
e-mail: pttk-owolski@o2.pl
prezes Roman Henryk Orlicz
mobile: (+48) 501 094 576
e-mail: romi@o2.pl

INFORMACJE – Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Monte Cassino 3 lok. 19, 01-121 Warszawa, tel. (22) 252-11-64, e-mail: pttk-owolski@o2.pl; prezes Roman Henryk Orlicz, mobile: (+48) 501 094 576, e-mail: romi@o2.pl