Odznaka   Odznaka   OdznakaZakres chronologiczny, regulaminu odznaki jest bardzo rozległy, obejmuje czasy władców legendarnych i dzieje państwa polskiego od narodzin aż do panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. „Rezydencje książąt”, książąt było wielu, nas interesują tylko sprawujący władzę państwową w królestwie, w dzielnicach, małych księstwach, powstałych w wyniku postępującego rozdrobnienia feudalnego. Pominięte zostały rody książęce – na pewno sławne i zasłużone – Czartoryskich, Radziwiłłów, Sapiehów i wielu innych, gdyż ich władza nie wykraczała poza dobra rodzinne.

Rezydencje to nie tylko konkretne siedziby w postaci zamków, pałaców lub budowli, jak ratusz w Toruniu czy kamienice staromiejskie w Gdańsku, ale również miejscowości nobilitowane dzięki stałym albo tylko sporadycznym pobytem monarchów. Regulamin odznak wymienia te miasta, wsie i miasteczka, gdzie nie zachował się ślad po budowli rezydencjonalnej, ale miejscowość przeszła do historii, pozostała w niej żywa tradycja, umacniana dodatkowo nazwą wydarzenia dziejowego związanego z pobytem i działalnością polityczną króla, jak choćby Jedlnia, Nowy Korczyn, Wiślica… Mimo istnienia ogromnej liczby zamków królewskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, nie wszystkie faktycznie były rezydencjami. Powstawały wprawdzie z fundacji króla ale nasi monarchowie mieli swoje ulubione zamki albo oficjalne rezydencje (stolice) i tylko one są objęte regulaminem odznaki.

Regulamin odznaki podzielony został na regiony historyczne Polski, bez określania ich granic, które zmieniały się w ciągu wieków, które tez nie odpowiadają dokładnie dzisiejszej nazwie. Te regiony to: Pomorze Gdańskie z Ziemią Chełmińską, Wielkopolska, Podlasie, Śląsk, Małopolska i Mazowsze. Nie wymieniono Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur, ponieważ tam nie doszukano się rezydencji naszych monarchów.

1.   Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

2.   Celem odznaki jest zapoznanie, zainteresowanych osób z rezydencjami królów i książąt w Polsce.

3.   Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

4.   Minimalna ilość zwiedzonych miejscowości na poszczególne stopnie odznaki wynosi:

·    na stopień brązowy – 20,

·    na stopień srebrny – 40,

·    na stopień złoty – 60.

5.   Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

6.   Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

7.   Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

8.   Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

9.   Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6, mobile: 507 324 323, mail: ow_pttk_chelm @op.pl

10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

11. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

12. Obiekty – rezydencje – proponowane do zwiedzania są wymienione w Załączniku do regulaminu.

13. Inicjatorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 3/2010 z dnia 23.09.2010 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl