Odznaka    Odznaka    Odznaka    OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona w 2015 roku przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie w związku przypadającą na rok 2017 pięćsetną rocznicą Reformacji.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności miejsc i obiektów związanych z historią i współczesnością kościołów protestanckich w Polsce oraz ich wkładu w historię i kulturę narodową.

 3. Patronat nad odznaką objął JE Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP.

 4. Odznaka posiada cztery stopnie:

  1. popularny,

  2. brązowy,

  3. srebrny,

  4. złoty.

 5. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

 6. Odznakę zdobywa się na terenie Polski.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 3. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu popularnym jest zwiedzenie przynajmniej czterech obiektów krajoznawczych, związanych z wyznaniem i ludnością protestancką (np. miejsca kultu religijnego, cmentarze, upamiętnienia, zabytkowe zespoły urbanistyczne i ruralistyczne).

 4. Warunkiem zdobycia odznaki w pozostałych stopniach jest zwiedzenie obiektów krajoznawczych związanych z jej tematyką w liczbie określonej w tabeli:

Tabela 1: Liczba obiektów do zwiedzenia

Stopień

Kościoły

Cmentarze

Inne

Brązowy

8 (4)

4 (2)

4 (2)

Srebrny

16 (8)

8 (4)

8 (4)

Złoty

24 (12)

12 (6)

12 (6)

 1. Przynajmniej 50% zwiedzonych obiektów w każdej kategorii (liczby w nawiasie w Tabela 1: Liczba obiektów do zwiedzenia) powinno być wybrane z wykazu stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Pozostałe obiekty mogą być wybrane spoza tego wykazu, według uznania zdobywającego odznakę, przy zachowaniu poniższych kryteriów:

  1. Kategoria „Kościoły” obejmuje zabytkowe obiekty przeznaczone do sprawowania kultu religijnego, należące obecnie lub w przeszłości do kościołów protestanckich: kościoły, kaplice, domy modlitwy;

  2. Kategoria „Cmentarze” obejmuje protestanckie (w tym sekcje protestanckie na cmentarzach wielowyznaniowych) cmentarze zabytkowe, zarówno czynne, jak i nieczynne, jak również lapidaria takich cmentarzy;

  3. Kategoria „Inne” obejmuje pozostałe obiekty krajoznawcze związane z życiem religijnym lub społecznym kościołów protestanckich, lub z wybitnymi osobami zasłużonymi dla protestantyzmu. Do tej kategorii należą: zabytkowe budynki szkół wyznaniowych, seminariów, parafii, kantoratów, diakonatów itp.; zespoły osadnicze ludności wyznania protestanckiego; miejsca potajemnego sprawowania kultu religijnego (np. tzw. leśne kościoły); pomniki, grobowce i upamiętnienia zasłużonych osób; muzea w całości lub częściowo poświęcone tematyce protestantyzmu, a także obiekty sakralne opuszczone, zrujnowane lub zaadaptowane do innych celów.

 2. Przez Kościoły protestanckie w niniejszym Regulaminie rozumie się kościoły i wspólnoty odwołujące się do szesnastowiecznej Reformacji, w szczególności kościoły tradycji lub wyznania ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego), ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-unijnego, staroluterańskiego, braci czeskich i morawskich, jak również inne historyczne kościoły protestanckie: braci polskich (tzw. arian), menonickie, metodystyczne oraz baptystyczne. W przypadku, gdy związek obiektu z protestantyzmem nie jest jednoznaczny, zdobywający odznakę jest zobowiązany opisać ów związek w kronice odznaki.

 3. Przez obiekty zabytkowe w niniejszym Regulaminie rozumie się Pomniki Historii oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub chronione w przepisach prawa miejscowego.

 4. Obiekt, dla którego zdobywający odznakę założy i wypełni profil w serwisie internetowym „Nasza Historia”, prowadzonym przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP pod adresem http://historia.luter2017.pl, liczony jest podwójnie na potrzeby wymagań wskazanych w pkt. 10 Regulaminu.

 5. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.

 6. Zwiedzanie obiektów powinno odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów prawa.

 7. Przy zdobywaniu odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej, kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płycie CD.

 2. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz adres zdobywającego; nazwa i lokalizacja obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania: osobiście wykonana fotografia obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK. W przypadku obiektów pochodzących spoza Załącznika nr 1 do Regulaminu, należy również zamieścić krótki opis krajoznawczy obiektu.

 3. Utworzenie profilu obiektu w serwisie internetowym „Nasza Historia” nie zwalnia od prowadzenia kroniki. W celu zastosowania pkt. 14 Regulaminu, wpisy do serwisu internetowego powinny być podpisane w sposób jednoznacznie wskazujący na zdobywającego odznakę. Utworzenie profilu w serwisie powinno być również odnotowane w kronice.

 4. Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa). Kronikę można przedstawić do weryfikacji osobiście lub drogą pocztową, załączając kopertę i znaczki pocztowe na wysyłkę zwrotną.

Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa).

 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Regulamin i wykaz obiektów opracował Marcin Tysler. Współpraca: Szymon Bijak. Projekt graficzny odznaki: Katarzyna Kara.

Załączniki
Wykaz obiektów i wzór graficzny odznaki


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
http://www.om.warszawa.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl