OK ''Szlakami Powstania Wielkopolskiego'' - popularna OK ''Szlakami Powstania Wielkopolskiego'' - brązowa OK ''Szlakami Powstania Wielkopolskiego'' - srebrna OK ''Szlakami Powstania Wielkopolskiego'' - złota OK ''Szlakami Powstania Wielkopolskiego'' - zł. z wawrzynemI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Celem Odznaki jest propagowanie wiedzy o zmaganiach Polaków o wolność Ojczyzny w zwycięskim zrywie powstańczym w latach 1918 i 1919, propagowanie uczuć patriotycznych wśród turystów, szczególnie zaś wśród młodzieży.

2.   Odznaka posiada 5 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty oraz złoty z wawrzynem.

3.   Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Zdobycie odznaki popularnej nie jest obowiązkowe.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.   Warunkiem zdobycia odznaki jest:

·    zwiedzenie Muzeum Powstania Wielkopolskiego lub innego muzeum, w którym znajduje się dział poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu 1918/1919,

·    odwiedzenie wymaganej dla danego stopnia odznaki liczby miejsc pomięci Powstania.

2.   Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia podczas dowolnego rodzaju wycieczek.

3.   Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

4.   Wymagana liczba zwiedzanych miejsc (obiektów) na poszczególne rodzaje odznaki:

·    Popularna – 10, w tym maksymalnie 8 w Poznaniu,

·    Brązowa – 30, w tym maksymalnie 10 w Poznaniu,

·    Srebrna – 50, w tym maksymalnie 10 w Poznaniu,

·    Złota – 90, w tym min. 5 poza woj. wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

·    Złota z wawrzynem – 90, obiekty muszą obejmować wszystkie rodzaje frontów.

5.   Obiekty wymienione są w publikacji Pawła Andersa Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego (obecnie nakład wyczerpany). Do punktacji zaliczane będą obiekty nie ujęte w w/w publikacji, pod warunkiem ich opisania (lokalizacja i zdjęcie).

6.   Równoważne zliczeniu jednego obiektu jest także przebycie odcinka szlaku pieszego noszącego imię Powstania Wielkopolskiego lub jego bohaterów – długość co najmniej 5 km (wymagany jest opis trasy) lub udział w imprezie poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu.

III. WERYFIKACJA

1.   Podstawą weryfikacji jest „Kronika wycieczek”, która może być prowadzona w dowolnej formie według uznania zdobywającego (stanowi własność zdobywającego). Do tego celu mogą być także wykorzystane książeczki wycieczek turystyki kwalifikowanej. Kronika powinna zawierać dane osobowe zdobywającego odznakę, daty wycieczek, nazwa miejscowości z podaniem obiektu i potwierdzeniem w formie pieczątki, biletu wstępu, podpisu przewodnika, przodownika, instruktora lub kierownika wycieczek szkolnych. Wystarczającym potwierdzeniem jest również wykonanie własnego opisu zwiedzanych obiektów, zdjęcia lub szkice.

2.   Na końcu wpisów na dany stopień odznaki należy sporządzić zestawienie spełnionych warunków regulaminu: podać nazwę miejscowości i liczbę miejsc w niej zwiedzonych.

3.   Na dany stopień odznaki nie mogą być zaliczane obiekty zaliczane wcześniej na inny stopień odznaki „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”.

4.   Celem zweryfikowania odznaki „Kronikę wycieczek” należy złożyć bezpośrednio lub przesłać na adres: Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego ul. Zabikowska 60, 62-031 Luboń można też przekazać za pośrednictwem Poznańskiego Oddziału PTTK (Stary Rynek 89, 61-773 Poznań).

5.   Odznaka przekazywana w trybie regulaminowym jest odpłatna. Osoby przesyłające „Kronikę wycieczek” drogą pocztową powinny dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem pocztowym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Regulamin Odznaki Krajoznawczej „Szlakami Powstania Wielkopolskiego” ustanowiony został przez Oddziały PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy i Poznański w roku 1998.

2.   Niniejszy regulamin został zmieniony po konsultacjach z Komisją Krajoznawczą Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK i Zarządem Korporacji.

3.   Wiodącym Oddziałem w zakresie weryfikacji i przyznawania odznak „Szlakami Powstania Wielkopolskiego” z upoważnienia Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów jest Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu.

4.   Interpretacja regulaminu odznaki należy do oddziału weryfikującego.

5.   Regulamin w obecnej formie obowiązuje od 1 kwietnia 2003 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Luboniu
im. Cyryla Ratajskiego
ul. Zabikowska 60
62-031 Luboń