Odznaka 1. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Generała Władysława Sikorskiego na Kujawach”, zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału PTTK w Inowrocławiu.

 2. Celem odznaki jest przybliżenie i popularyzowanie postaci wybitnego Polaka generała Władysława Sikorskiego, popularyzacja miejsc związanych z generałem na Kujawach i zachęcanie do ich systematycznego poznawania.

 3. Odznakę uchwalono w 80. rocznicę śmierci generała.

 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta, także osoba niebędąca członkiem PTTK, po ukończeniu 7. roku życia podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

 5. Okres zdobywania odznaki jest nieokreślony.

 6. Odznakę można zdobywać równolegle wraz z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi, pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji (kroniki).

 7. Odznaka jest jednostopniowa.

 8. Odznaka może być, uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Inowrocławiu, przyznana także jako odznaka honorowa za znaczące zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz krajoznawstwa.

 9. Odznakę zdobywa się zwiedzając 16 obiektów (miejsc) wyszczególnionych w załączniku – wykazie miejsc do zwiedzania, wg uznania zdobywającego.

 10. Weryfikowane są jedynie obiekty znajdujące się w wykazie miejsc do zwiedzania, stanowiącym załącznik do regulaminu.

 11. Wpis obiektu do dokumentacji winien zawierać, co najmniej następujące dane: datę zwiedzenia obiektu (miejsca, miejscowości), nazwę obiektu, nazwę zwiedzanej miejscowości.

 12. Dokumentacja powinna zawierać również następujące dane personalne zdobywającego: imię i nazwisko oraz rok urodzenia.

 13. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez pieczątkę z obiektu lub najbliższej instytucji (parafia, poczta, sołtys, sklep, posterunek policji itp.) wraz z datą lub pieczątkę i podpis członka kadry programowej PTTK lub nauczyciela, opiekuna SKKT obecnego na wycieczce. Honorowane oraz zalecane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej i wklejenie jej do kroniki wraz z krótkim opisem.

 14. Forma prowadzenia dokumentacji (kronika, skoroszyt, książeczka, arkusik) jest dowolna. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia kroniki w formacie cyfrowym, na nośnikach komputerowych (CD-Rom, DVD-Rom, pendrive itp.).

 15. Nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić jedynie uzupełnienie wymaganej dokumentacji.

 16. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów do zdobycia odznaki należy przedstawić osobiście do weryfikacji Zespołowi Weryfikacyjnemu Oddziału PTTK w Inowrocławiu lub przesłać na adres Oddział PTTK w Inowrocławiu, ul. Gabriela Narutowicza 4, 88-100 Inowrocław.

 17. Odznakę przyznaje i rejestr prowadzi Zespół Weryfikacyjny Oddziału PTTK w Inowrocławiu.

 18. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w dokumentacji zdobywcy odznaki.

 19. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabyć odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK w Inowrocławiu.

 20. Odbiór zweryfikowanej dokumentacji może nastąpić osobiście – po uprzednim uzgodnieniu – w siedzibie Oddziału PTTK w Inowrocławiu lub zostanie ona wysłana na adres osoby zainteresowanej przesyłką pocztową za pobraniem, chyba, że zdobywca uzgodnił inną formę.

 21. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zespołu Weryfikacyjnego Oddziału PTTK w Inowrocławiu.

 22. Oddział PTTK w Inowrocławiu zastrzega sobie prawo do uzupełniania wykazu miejsc o nowe obiekty, które zawarte będą w kolejnych wznowieniach regulaminu.

 23. Regulamin wprowadzono w życie Uchwałą nr 4/2023 Zarządu Oddziału PTTK w Inowrocławiu z dnia 30.06.2023 roku.

 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Autorem projektu odznaki jest Krzysztof Pałasz.

Pomysłodawcą odznaki i autorem regulaminu jest Radosław Balmowski.

Załącznik
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Szlakiem Gen. Władysława Sikorskiego na Kujawach”

Wykaz miejsc do zwiedzania

 1. Dwór gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu.

 2. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu – mural, izba pamięci.

 3. Kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Parchaniu.

 4. Pomnik w formie głazu w Parchaniu odsłonięty w 100. rocznicę urodzin gen. Władysława Sikorskiego.

 5. Ławeczka-pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Parku Solankowym w Inowrocławiu.

 6. Budynek administracji Uzdrowiska Inowrocław, ul. Zygmunta Wilkońskiego 77 – najstarszy pawilon inowrocławskich solanek, w którym gen. Władysław Sikorski leczył swoje dolegliwości reumatyczne.

 7. Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu – „Dąb Sikorskiego”, sala tradycji, pomnik patrona.

 8. Pomnik w formie głazu upamiętniający ofiary II wojny światowej przy rozwidleniu ulicy gen. Władysława Sikorskiego z al. Mikołaja Kopernika.

 9. Dom (budynek) przy ul. Solankowej 19, w którym generał odwiedzał dr. Tomasza Graczykowskiego.

 10. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

 11. Sala tradycji JW1523 – 2 Pułku Inżynieryjnego, ul. Dworcowa 56 w Inowrocławiu.

 12. Sala tradycji JW 1641 – 56 Bazy Lotniczej, ul. Jacewska 73 w Inowrocławiu.

 13. Cmentarz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu przy ul. Karola Marcinkowskiego – mogiły ofiar II wojny światowej.

 14. Bazylika Mniejsza Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu.

 15. Kościół parafialny pw. św. Barbary i św. Maurycego (kościół garnizonowy) w Inowrocławiu, al. Mikołaja Kopernika 16.

 16. Hotel Bast w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 35/37.

 17. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika – tablica w hołdzie ofiarom bestialstwa hitlerowskiego pomordowanym na terenie Inowrocławia w latach okupacji.

 18. Tablica upamiętniająca ofiary „Krwawej niedzieli” w Inowrocławiu – budynek Zakładu Karnego, ul. Gabriela Narutowicza 46.

 19. Zajezierze (Leśnictwo Dąbki) – miejsce mordów 4 tys. polskich patriotów.

 20. Rynek w Gniewkowie.

 21. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie.

 22. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu.

 23. Tablica upamiętniająca ofiary II wojny światowej na budynku starej szkoły w Radojewicach.

 24. Przejście 10 km lub przejechanie rowerem 20 km dowolnego odcinka Szlaku im. gen. Władysława Sikorskiego: Inowrocław – Suchatówka (czerwony, 38 km).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Inowrocławiu
ul. Gabriela Narutowicza 4
88-100 Inowrocław
tel./fax (52) 357-68-11
http://www.inowroclaw.pttk.pl
e-mail: pttkino@wp.pl