Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka§ 1

Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Cmentarzy Wojennych” zwana dalej „Odznaką”, została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku. Celem zdobywania Odznaki jest:

§ 2

Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Cmentarzy Wojennych” może być zdobywana na terenie Polski oraz na terenach historycznie z nią związanych b. Prus Wschodnich, Litwy, Białorusi i Ukrainy. O przyznanie Odznaki może ubiegać się każdy, kto ukończył 10 rok życia i spełni warunki wymagane w niniejszym regulaminie.

§ 3

Odznaka jest pięciostopniowa: popularna, brązowa, srebrna, złota i duża złota. Odznakę w poszczególnych stopniach może uzyskać osoba, która spełni następujące warunki:

Lp.

Stopień odznaki

Liczba zwiedzanych cmentarzy

Uwagi

Ogółem

w tym II wojna św.

1

Popularny

15

10

Tylko terytorium Polski

2

Brązowy

25

15

3

Srebrny

50

30

4

Złoty

100

60

Polska i dawne ziemie polskie

5

Duży złoty

250

180

Nie obowiązuje limit czasu podczas zdobywania Odznaki. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek, pieszych, rowerowych, motorowych oraz podczas zdobywania innych odznak turystyczno-krajoznawczych. Ubiegający się o zweryfikowanie Odznaki musi prowadzić osobną Książeczkę Wycieczek Odznaki „Szlakiem Cmentarzy Wojennych” (bądź specjalnie do tego celu założoną książeczkę OTP, GOT, KOT, MOT i itp.), w której wpis dotyczący danego obiektu powinien zawierać następujące informacje: nazwę obiektu, dokładną lokalizację w terenie, rodzaj obiektu, kto i ile osób w nim spoczywa, z jakiego okresu pochodzi bądź z jakim wydarzeniem historycznym jest związany i w jakim jest stanie zachowania. W Książeczce, zwiedzenie każdego obiektu powinno być potwierdzone pieczątką dowolnej instytucji z nazwą miejscowości bądź imienną pieczątką przewodnika, instruktora, przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktora harcerskiego lub nauczyciela. W razie braku możliwości innego potwierdzenia zwiedzenia dopuszcza się udokumentowanie pobytu przez wykonanie fotografii, rysunku lub opisu. Dany Cmentarz Wojenny może być zaliczony tylko raz w trakcie zdobywania Odznaki. Nadwyżka zwiedzonych Cmentarzy z danego stopnia Odznaki przechodzi na stopień następny.

§ 4

Cmentarzem Wojennym, nazywanym w skrócie Cmentarzem, w myśl niniejszego regulaminu, jest cmentarz wojenny, kwatera wojenna bądź pojedyncza mogiła na cmentarzach wyznaniowych, komunalnych lub poza nimi, w których spoczywają żołnierze (bez względu na to w szeregach jakiej walczyli armii) lub żołnierze działających czynnie oddziałów partyzanckich (bez względu na przynależność organizacyjną). Za Cmentarz Wojenny uważany będzie również cmentarz wojskowy funkcjonujący w czasie pokoju w ramach garnizonu wojskowego. Zaliczane będą Cmentarze powstałe do 1945 r. (powstałe później tylko w przypadku gdy spoczywają na nich żołnierze zmarli i polegli do 1945 r.).

§ 5

Nie ma limitu czasu dla zdobywania poszczególnych stopni Odznaki.

§ 6

W uznaniu szczególnych zasług dla propagowania idei ochrony miejsc żołnierskiego spoczynku oraz dla popularyzacji tematyki grobownictwa wojennego Zarząd Oddziału może nadać Odznakę w stopniu Dużym Złotym honorową z pominięciem innych wymogów regulaminowych.

§ 7

Odznaka „Szlakiem Cmentarzy Wojennych” weryfikowana, przyznawana oraz rozprowadzana jest przez Referat Weryfikacyjny p. Komisji Turystyki Kwalifikowanej Oddziału PTTK im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock, tel./fax (0-22) 779-39-33, 719-43-39, e-mail: poczta@otwock.pttk.pl W celu zweryfikowania Odznaki należy Referatowi Weryfikacyjnemu przedłożyć starannie wypełnioną Książeczkę.

§ 8

Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Otwocku w dniu 2 stycznia 2004 r. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Referatowi Weryfikacyjnemu Komisji Turystyki Kwalifikowanej Oddziału PTTK w Otwocku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Michała Elwiro Andriollego
ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock
tel./fax (0-22) 779-39-33, 719-43-39
http://otwock.pttk.pl
e-mail: poczta@otwock.pttk.pl