Odznaka   Odznaka   Odznaka1. WSTĘP

Drewno przez wiele stuleci było głównym materiałem budowlanym. Niestety od czasu wprowadzenia w budownictwie betonu, żelbetu, czy stali zaczęło być coraz bardziej wypierane w konstrukcjach architektonicznych. Co gorsze – z uwagi na mniejsza trwałość i zaniedbanie konserwatorskie obiekty architektury drewnianej zaczęły ginąć z polskiego krajobrazu. Znikają, tak bardzo polskie wiatraki typu „koźlak”, młyny wodne, dworki, a nawet obiekty architektury sakralnej i kultu religijnego.

Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka – Komisja Krajoznawcza, chcąc „ocalić od zapomnienia” ustanawia Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce”.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.  Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.

2.2.  Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów architektury drewnianej, określonej w niniejszym regulaminie.

2.3.  Obiekty zaliczone na jeden stopień odznaki nie mogą być zaliczane do innych stopni.

2.4.  Odznakę można zdobywać na terenie całej Polski również podczas zdobywania innych odznak turystycznych i krajoznawczych.

2.5.  Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.

3. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

3.1.  Czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny.

3.2.  Kolejność zdobywania – według ustanowionych stopni.

3.3.  Potwierdzenia należy uzyskiwać w założonej specjalnie kronice-dzienniczku.

Potwierdzenie winno być uzyskane w miejscu lokalizacji zabytku.

W przypadku obiektu o charakterze muzealnym – potwierdzenie pieczątką tego obiektu. Oprócz potwierdzenia, należy podać krótki opis, datę zwiedzania, stan techniczny obiektu. Można zamieścić widokówkę, szkic, czy własnoręcznie wykonane zdjęcie.

3.4.  Za obiekty architektury drewnianej uznaje się: wiatraki, młyny wodne, obiekty kultu religijnego o konstrukcji drewnianej (kościoły, cerkwie, kaplice, meczety itp.) chaty, dwory, spichlerze, karczmy, zabudowania gospodarcze.

4. ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH STOPNI ODZNAKI

Stopień
odznaki

Liczba obiektów
ogółem

w tym minimum:

wiatraki,
młyny wodne

muzea etnograficzne,
skanseny

obiekty kultu
religijnego

Brązowy

50

5

3

5

Srebrny

75

10

7

10

Złoty

125

15

10

15

5. WARUNKI DODATKOWE

5.1.  Obiekty pojedyncze, będące w obrębie ekspozycji muzeum, czy skansenu nie mogą być zaliczane jak obiekty wg powyższej tabeli (w osobnej pozycji).

5.2.  Do obiektów architektury drewnianej zalicza się także budowle o konstrukcji ryglowej, gdzie konstrukcją nośną są elementy wykonane z drewna (belki, stropy, ławy podwalinowe), a wypełnienie ścian z innego materiału budowlanego (np. cegła).

5.3.  W przypadku grupy zabytków (np. wiatraki w Śmiglu, czy Koszutach) lub zabudowy ciągłej (np. domy w ciągu ulicy – Rakoniewice), należy ją traktować jako jedną pozycję, opisując całą grupę.

6. WERYFIKACJA ODZNAKI

6.1.  Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki-dzienniczka zawierającej spełnienie warunków odpowiedniego stopnia odznaki.

6.2.  Weryfikacji dokonuje Komisja Krajoznawcza Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. Stefana Kaczmarka; 70-415 Szczecin, Al. Jedności Narodowej 49 A, tel. (091) 434-56-24, gdzie również można nabyć odznakę oraz niniejszy regulamin.

6.3.  Przewiduje się ewentualne wykorzystanie informacji o zabytkach architektury drewnianej, zawartych w kronikach dla potrzeb krajoznawczych PTTK.

6.4.  Kroniki po weryfikacji zwracane będą autorom.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Odznaki Krajoznawczej „Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce” został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 17.11.2000 r. (uchwała nr 453/200).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział Szczeciński PTTK
im. Stefana Kaczmarka
70-415 Szczecin
al. Jedności Narodowej 49 a
tel./fax (0-91) 434-56-24
http://ros.pttk.pl
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl