Odznaka 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Traktora Polskiego” jest odznaką ogólnopolską ustanowioną przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK na wniosek Oddziału PTTK „Ursus” w Warszawie, z inicjatywy Ewy Kosickiej, członka Oddziałowego Klubu Turystyki Motorowej „Ursus”, z okazji 94. rocznicy wyprodukowania w 1922 roku w ówczesnej „Fabryce Silników i Traktorów Ursus” pierwszego polskiego traktora oraz jubileuszu 60-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Ursusie, zapoczątkowanej w 1956 roku w Zakładach Mechanicznych „Ursus”.

 2. Celem Odznaki jest poznanie miejsca, gdzie rodził się i rozwijał polski przemysł ciągnikowy oraz odszukanie miejsc, w których można spotkać egzemplarze traktora polskiego.

 3. Odznaka jest jednostopniowa. Jej wzór określa załącznik do niniejszego regulaminu.

 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 6. roku życia.

 5. W celu zdobycia Odznaki należy zwiedzić obowiązkowo następujące miejsca:

  • Warszawa, ul. Traktorzystów 18, budynek zakładowego przedszkola, obecnie m.in. siedziba Oddziału PTTK „Ursus”,

  • Warszawa, ul. Traktorzystów 24, pozostałości bramy Zakładów Mechanicznych „Ursus” z tablicą informacyjną i obok pomnik upamiętniający obóz przejściowy dla ludności wysiedlonej z Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego.

  Dodatkowo należy zwiedzić dowolne 4 obiekty z poniższej listy, w których odnaleźć należy, obok innych traktorów z rodziny Ursusa, ciągnik Ursus C-45:

  • Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,

  • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,

  • Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,

  • Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce,

  • Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,

  • Prywatny Skansen Marka Staniaszka w Starych Budach (gmina Jaktorów, powiat grodziski),

  • Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej w Ptakach (gmina Siennica, powiat miński),

  • Muzeum Zakładowe Ursusa w Warszawie.

 6. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny Odznaki Krajoznawczej PTTK przy Oddziale PTTK „Ursus” w Warszawie, ul. Traktorzystów 18, 02-495 Warszawa. Podstawą przyznania Odznaki jest prowadzona w dowolnej formie kronika zdobywania odznaki. Weryfikacja kroniki jest bezpłatna. Zainteresowane osoby mogą odpłatnie nabyć Odznakę.

 7. W kronice, na stronie tytułowej, należy umieścić imię i nazwisko oraz rok urodzenia zdobywającego Odznakę. W treści kroniki należy umieszczać krótki opis zwiedzanego obiektu lub miejsca z potwierdzeniem, którym może być bilet wstępu do obiektu, zdjęcie zdobywającego na tle obiektu, pieczątka dowolnej instytucji / firmy z nazwą miejscowości. Potwierdzeniem może być także podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK.

 8. Do kroniki przesłanej do weryfikacji pocztą należy załączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkami jak przy nadaniu.

 9. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 10. Odznakę można zdobywać na różnego rodzaju wycieczkach turystyki kwalifikowanej i popularnej, tak zbiorowych, jak i indywidualnych.

 11. Odznakę zdobywa się na koszt i ryzyko zdobywającego. Oddział PTTK „Ursus” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszczerbek na zdrowiu, które mogą wyniknąć w trakcie zdobywania Odznaki.

 12. Odznaka może zostać nadana honorowo przez Zarząd Oddziału PTTK „Ursus” z pominięciem warunków ujętych w regulaminie. Odznaka nadana honorowo jest bezpłatna.

 13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Klubu Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Ursus” w Warszawie.

 14. Regulamin Odznaki został przyjęty przez Zarząd Oddziału PTTK „Ursus” w Warszawie uchwałą nr 31/XXII/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku.

 15. Regulamin Odznaki zatwierdzony został przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 116/XVIII/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Motorowej „Ursus”
Oddział PTTK „Ursus” w Warszawie
ul. Traktorzystów 18, 02-495 Warszawa
tel. (0-22) 667-91-23
e-mail: poczta@ursus.pttk.pll