Odznaka   Odznaka   OdznakaO ODZNACE

 1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział PTTK im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach i Towarzystwo Przyjaciół Pabianic.

 2. Celem odznaki jest przybliżenie turystom postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego, popularyzacja miejsc związanych z jego życiem i działalnością oraz zachęcenie turystów do odwiedzania Pabianic i Zduńskiej Woli.

 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 5. Działająca przy Oddziale PTTK im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach Kapituła może przyznawać Odznaki Honorowe nie objęte niniejszym regulaminem.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek poprzez zwiedzanie miejsc i obiektów związanych z życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

 3. Dla zdobycia odznaki wymagane jest osiągnięcie następującej liczby punktów:

  • Brązowa – 40 pkt.

  • Srebrna – 100 pkt.

  • Złota – 150 pkt.

 4. Za zwiedzanie poszczególnych miejsc, obiektów i udział w uroczystościach przyznawana będzie następująca liczba punktów:

  • miejsca pobytu – 6 pkt.

  • muzea i izby pamięci – 5 pkt.

  • uroczystości, sesje, sympozja itp. – 4 pkt.

  • kościoły i parafie pw. św. Maksymiliana – 3 pkt.

  • kaplice w innych kościołach – 2 pkt.

  • pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone św. Maksymilianowi i inne obiekty: cmentarze, ulice, skwery – 1 pkt.

 5. Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie pieczątką instytucji lub pieczątką i podpisem osoby uprawnionej: przodownika, przewodnika, kierownika wycieczki szkolnej itp. Przy tablicach i pomnikach wystarczy opis obiektu z podaniem treści napisu; w przypadku ulic i placów – podanie lokalizacji.

 6. Zwiedzane obiekty i udział w uroczystościach będą punktowane jeden raz niezależnie od stopnia odznaki.

 7. Do zbierania potwierdzeń służy: samodzielnie opracowany pamiętnik lub książeczka wycieczek, którą można otrzymać za odpłatnością w Oddziale PTTK w Pabianicach. W książeczce podano dla ułatwienia po kilka obiektów w każdej grupie. Pozostałe obiekty turyści odnajdują samodzielnie i wpisują w odpowiednie miejsca.

 8. Przed przedłożeniem książeczki do weryfikacji należy sporządzić zestawienie spełnienia warunków regulaminowych.

 9. Dowodem zdobycia odznaki jest metalowy znaczek, który można nabywać odpłatnie w punktach weryfikacji.

WERYFIKACJA ODZNAKI

 1. Odznakę przyznają Komisje Weryfikacyjne działające przy Oddziałach PTTK:

  • w Pabianicach, ul. Romualda Traugutta 2, 95-200 Pabianice, tel. (0-42) 215-29-05, fax 215-59-46,

  • w Zduńskiej Woli, ul. Jarosława Dąbrowskiego 11 A, 98-220 Zduńska Wola, tel./fax (0-43) 824-33-60,

  • po osobistym lub pocztowym dostarczeniu pamiętnika, książeczki.

 2. Weryfikacja książeczek przesłanych drogą pocztową odbywać się będzie w Oddziale PTTK im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach, ul. Romualda Traugutta 2.

 3. Informujemy, że książeczkę odznaki i znaczek można nabyć również po zamówieniu jej telefonicznie lub listownie w Oddziale PTTK Pabianice.

 4. Aktualna cena książeczki i odznaki jest podana na stronie http://www.pabianice.pttk.pl z naszą ofertą książek krajoznawczych – Książki, foldery.

PODSTAWOWY SPIS MIEJSC I OBIEKTÓW
ZWIĄZANYCH Z MAKSYMILIANEM MARIĄ KOLBE

GRUPA I

Miejsca pobytu

Zduńska Wola – miejsce urodzenia Rajmunda Kolbego w 1984 r.

Łódź – ul. Piotrkowska gdzie mieszkała rodzina Kolbych w l. 1895-97.

Pabianice – ul. Jutrzkowicka 16, miejsce zamieszkania w 1897 r.

Pabianice – ul. Fabryczna 33, przeprowadzka w 1827 r.

Pabianice ul. Jutrzkowicka 129, miejsce zamieszkania w 1897 r.

Pabianice – ul. Długa 14 gdzie uczył się w I kl. Szkoły Średniej Handlowej.

Pabianice – ul. Konstantynowska 19, przeprowadzka 2.02.1905 r.

Pabianice – ul. Złota 5, miejsce zamieszkania w domu Szkopego.

Pabianice – kościół św. Mateusza, I Komunia Święta w 1906 r.

Lwów – Gimnazjum Braci Mniejszych Konwentu Zakonu Św. Franciszka.

Kraków – praca wykładowcy filozofii i historii Kościoła.

Zakopane – pobyt w szpitalu klimatycznym w 1920 r.

Teresin – Niepokalanów.

Łambinowice – obóz przejściowy po aresztowaniu 19.09.1939 r.

Gębice – obóz, miejsce pobytu od 21.09.1939 r.

Ostrzeszów – obóz, miejsce pobytu od 9.11.1939 r.

Warszawa – zezwolenie na druk „Rycerza Niepokalanej” 24.12.1939 r.

Oświęcim – przyjazd transportem 28.05.1941 r. i śmierć 1.08.1941 r.

GRUPA II

Muzea i izby pamięci poświęcone św. Maksymilianowi M. Kolbemu

Zduńska Wola – Muzeum – Dom urodzenia św. Maksymiliana Kolbego.

Niepokalanów – Muzeum św. Maksymiliana.

GRUPA III

Parafie i kościoły pod wezwaniem św. Maksymiliana M. Kolbego

Pabianice – Sanktuarium Maksymiliana Marii Kolbego, pierwsze fundamenty 1.09.82 r.

GRUPA IV

Kaplice w kościołach nie pod wezwaniem św. Maksymiliana M. Kolbego

Tomaszów Mazowiecki – Kaplica Pamięci Narodowej im. św. ojca Maksymiliana Kolbego przy kościele Najświętszej Marii Panny.

To nie wszystkie miejsca związane ze św. Maksymilianem Marią Kolbe. Zachęcamy do poszukiwania nowych i nie ujętych tutaj miejsc, pozwoli to na stworzenie w przyszłości pełnego spisu miejsc, obiektów i uroczystości związanych z osobą świętego.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Kazimierza Staszewskiego
ul. Romualda Traugutta 2
95-200 Pabianice
tel. (0-42) 215-29-05, fax 215-59-46
http://pabianice.pttk.pl
e-mail: pttkpabianice@wp.pl
biuro@pabianice.pttk.pl

Oddział PTTK
w Zduńskiej Woli
ul. Jarosława Dąbrowskiego 11 A
98-220 Zduńska Wola
tel./fax (0-43) 824-33-60
e-mail: pttk.zdwola@wp.pl