Odznaka    Odznaka    Odznaka



 1. Odznaka Krajoznawcza „Śladami Św. Jadwigi Śląskiej” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest przybliżenie postaci świętej Jadwigi Śląskiej, jej życia, kultu oraz miejsc związanych bezpośrednio lub pośrednio z jej osobą.

 3. Odznaka jest trzystopniowa.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.

 5. Odznakę zdobywa się podczas dowolnego rodzaju wycieczek grupowych, pielgrzymek, indywidualnego odwiedzania obiektów związanych ze św. Jadwigą. Za obiekt uważa się m.in. miejsce pobytu świętej, kościół, kaplicę, pomnik oraz inne, których związek ze świętą zostanie przez zwiedzającego udokumentowany.

 6. Dla zdobycia odznaki wymagane jest uzyskanie następującej liczby punktów:

  • Brązowa – 50 pkt.

  • Srebrna – 100 pkt.

  • Złota – 150 pkt.

 7. Za zwiedzanie poszczególnych miejsc i obiektów przyznawana będzie następująca liczba punktów:

  • kościoły i kaplice pod wezwaniem świętej, relikwie oraz miejsca jej pobytu – 5 pkt.

  • pomniki, figury, obrazy, witraże, płaskorzeźby i inne wizerunki świętej – 3 pkt.

  • inne obiekty (źródełka, studnie, głazy, ścieżki, obiekty i instytucje imienia świętej np. ulice, place, szkoły, szpitale, itp.) – 1 pkt.

 8. Uwaga – w czasie zdobywania odznaki obowiązkowo należy zwiedzić: sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu, zamek Wleń (Lenno) w Łupkach koło Wlenia, sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

 9. Ponadto do każdego stopnia odznaki należy zaliczyć obiekty z każdej ww. kategorii.

 1. Podstawą weryfikacji jest kronika wycieczek prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.

 2. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych danego obiektu, zabytku, itp. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej i pieszej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów wycieczek, itp.

 3. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 697-493-291 lub 509-290-499.

 5. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą Nr 2/11/2022 z dnia 4.11.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1.04.2023 r.

Pomysłodawcy projektu: Adam Reszewicz, Marek Rabski.

Autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki: Adam Reszewicz, Marek Rabski.

ŚWIĘTA JADWIGA ŚLĄSKA

Jadwiga pochodziła z książęcego rodu Andechs z Bawarii, urodziła się ok. 1174 r. W młodości zetknęła się z pobożnością benedyktyńską. Około 1186 r. poślubiła Henryka Brodatego, księcia piastowskiego Śląska. Księciu była wierna aż do jego śmierci. Czas, jaki miała codziennie do dyspozycji, umiała wypełnić modlitwą, pracą i uczynkami miłosierdzia. Była dobrze wykształcona, słynęła z rozwagi i dobroci. By nawiązać bezpośredni kontakt z ludźmi, Jadwiga nauczyła się języka polskiego. Dawała jałmużnę, urządzała kuchnie polowe dla biednych, odwiedzała chorych. Życie miała trudne; przeżywała śmierć swoich małych dzieci, później zaś syna, Henryka Pobożnego zabitego przez Tatarów, młodo została wdową. Pierwszym klasztorem założonym na Śląsku na wyraźną prośbę Jadwigi było opactwo w Trzebnicy. Fundacją, której poświęciła się w sposób szczególny był szpital dla trędowatych w Środzie Śląskiej. Brała także aktywny udział w życiu politycznym kraju. Działała na rzecz pojednania skłóconych książąt piastowskich. Wiele czasu poświęcała modlitwie, prowadziła bardzo surowe, pokutnicze życie, a mimo to zawsze była pogodna i gotowa do ofiary. Z osobistą pobożnością Jadwigi łączył się jej wielki szacunek dla kapłanów.

Jadwiga zmarła 14 października 1243 r. Pochowano ją w kościele klasztornym w Trzebnicy. Została kanonizowana w 1267 r. Czczona jest jako patronka Polski i Śląska, chrześcijańskich małżeństw i rodzin, pojednania i twórczej współpracy między narodami, patronka budujących się kościołów i patronka dnia wyboru papieża – rodaka – Jana Pawia II. Aktualnie w Polsce jest ok. 200 kościołów i kaplic pod wezwaniem św. Jadwigi i ok. 300 na świecie.

Opracowano na podstawie książki: Antoni Kiełbasa, Jadwiga Śląska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://pttk.legnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl