Odznaka    Odznaka    Odznaka    Odznaka    OdznakaI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Polskich Wieszczów Narodowych” (zwana dalej Odznaką) została ustanowiona i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 2. Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością polskich wieszczów narodowych.

 3. Ustanawia się pięć stopni Odznaki w trzech kategoriach, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:

  • Popularna (bez stopni),

  • Mała w stopniach: brązowy im. Zygmunta Krasińskiego, srebrny im. Juliusza Słowackiego, złoty im. Adama Mickiewicza,

  • Wielka z gęsim piórem im. „Trójcy wieszczów” (bez stopni).

 4. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana Odznaka określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 5. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania Odznaki i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobyć każdy kto ukończył 10 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki nie jest ograniczony.

 4. Wyższe stopnie Odznaki można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.

 5. Obiekty zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia Odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet Odznaki udokumentowanych obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem Odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.

 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając określone miejsca związane z osobami polskich wieszczów narodowych uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach oraz imprezach turystyczno-krajoznawczych.

 2. Punkty na Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych (nizinnych i górskich), kolarskich, motorowych oraz autokarowych.

 3. Podstawą przyznania Odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia Odznaki liczby miejscowości i terenów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zdobycie wymaganej liczby punktów za poznanie obiektów podczas zwiedzania wybranych miejscowości i terenów. Kolejność i dobór zwiedzanych miejscowości, terenów i obiektów jest dowolna.

Stopień Odznaki

Liczba
punktów

Popularna

100

Mała brązowa

150

Mała srebrna

200

Mała złota

250

Wielka z gęsim piórem

300

 1. Obiekty zaliczone na jeden stopień Odznaki nie są zaliczane na wyższe stopnie Odznaki. Nie wyklucza to jednak możliwości zaliczenia obiektów, których turysta wcześniej nie zwiedzał w miejscowościach zaliczonych na niższe stopnie Odznaki. Można natomiast wielokrotnie zaliczać daną miejscowość przy zdobywaniu kolejnych stopni Odznaki, jeżeli związana jest ona z więcej niż jednym polskim wieszczem narodowym.

 2. Jedną miejscowość lub obiekt można zaliczyć tylko raz w toku zdobywania danego stopnia Odznaki. Turysta zdobywający Odznakę sam określa, któremu z polskich wieszczów narodowych poświęcony jest zapis (np. zwiedzając Poznań zalicza go jako miejscowość związaną z Adamem Mickiewiczem, a przy powtórnym zwiedzaniu stolicy Wielkopolski zalicza ją jako miejscowość związaną z Juliuszem Słowackim, ale na inny stopień Odznaki). Miejscowość lub obiekt można zaliczyć ponownie przy zdobywaniu kolejnych stopni Odznaki, ale przy dokonywaniu wpisu należy zaznaczyć, że miejscowość dotyczy innego polskiego wieszcza narodowego.

 3. Zaliczane będą również miejscowości i obiekty nie ujęte w załączniku do Regulaminu, pod warunkiem udokumentowania ich związku z dowolnym polskim wieszczem narodowym wymienionym w niniejszym Regulaminie.

 4. Przewiduje się możliwość wykorzystania dla celów krajoznawczych, informacji o polskich wieszczach narodowych i związanych z nimi obiektach, zawartych w książeczce-kronice Odznaki.

 5. Zasady punktacji:

  • Przebycie odcinka Jurajskiego Szlaku Zygmunta Krasińskiego (min. 20 km pieszo lub 50 km rowerem) – po 20 pkt. (za każdy odcinek szlaku o wymaganej długości, w tym również ratalnie; bez powtarzania trasy).

  • Miejscowości za granicą związane z życiem i działalnością polskich wieszczów narodowych, wymienione w załączniku do Regulaminu – 15 pkt.

  • Miejscowości w Polsce związane z życiem i działalnością polskich wieszczów narodowych, wymienione w załączniku do Regulaminu – 10 pkt.

  • Inne miejscowości związane z polskimi wieszczami narodowymi niewymienione w załączniku do Regulaminu – 8 pkt.

  • Muzea poświęcone polskim wieszczom narodowym – 7 pkt.

  • Wystawy poświęcone polskim wieszczom narodowym w innych muzeach – 6 pkt.

  • Pomniki i popiersia polskich wieszczów narodowych – 5 pkt.

  • Miejsca i obiekty związane z polskimi wieszczami narodowymi (upamiętnione tablicą, lub udokumentowane w inny sposób) – 3 pkt.

  • Obiekty im. polskich wieszczów narodowych (szkoły, uczelnie, biblioteki, stowarzyszenia, instytucje, itp.) oraz tablice i obeliski upamiętniające ich życie i działalność poza tymi obiektami – 2 pkt.

  • Ulice, place, osiedla, parki, skwery, itp. poświęcone polskim wieszczom narodowym – 1 pkt.

 6. Punkty uzyskane podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R.

 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, nazwę zwiedzanego obiektu, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów i bilety wstępu.

 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3. mogą być zastąpione opisem obiektu, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 5. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu Parasol 3a, 01-120 Warszawa, lub przesłać na adres korespondencyjny (do prezesa) – Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.

 2. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 3. >Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 4. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna OK PTTK „Śladami Polskich Wieszczów Narodowych”.

 6. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz kultury i sztuki Odznakę w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

 7. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej OK PTTK „Śladami Polskich Wieszczów Narodowych” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej Odznaki wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 26 września 2011 r. i wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

Wszelkich informacji o Odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

Załącznik nr 1
KANON KRAJOZNAWCZY


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wolski PTTK
im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
ul. Batalionu AK „Parasol” 3a
01-120 Warszawa
tel. (22) 252-11-64
e-mail: pttk-owolski@o2.pl

Adres korespondencyjny (do prezesa)
Roman Henryk Orlicz
ul. Monte Cassino 3 m. 19
01-121 Warszawa
mobile: (+48) 501 094 576
e-mail: romi@o2.pl

INFORMACJE – Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu AK „Parasol” 3a, 01-120 Warszawa, tel. (22) 252-11-64, e-mail: pttk-owolski@o2.pl; prezes Roman Henryk Orlicz, mobile: (+48) 501 094 576, e-mail: romi@o2.pl