Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim.

 3. Odznaka posiada sześć stopni:

  • „Mały Powstaniec”,

  • popularny,

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty,

  • „Gloria Victis”.

 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni (nie dotyczy odznaki „Mały Powstaniec”).

 3. Odznakę „Mały Powstaniec” mogą zdobywać wyłącznie dzieci do lat 12.

 4. Warunkiem zdobycia odznaki „Mały Powstaniec” jest zwiedzenie 5 miejsc związanych z najmłodszymi uczestnikami Powstania Warszawskiego zamieszczonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 5. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu popularnym jest zwiedzenie 10 klasycznych miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie 1 obwodu AK wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.

 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 2 obwodów AK wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.

 8. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie kolejnych 3 obwodów AK wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.

 9. Za zwiedzenie poszczególnych obwodów przyjmuje się zwiedzenie na obszarze każdego z nich następującej ilości miejsc:

Obwód AK

Ilość wyszczególnionych
miejsc związanych
z Powstaniem Warszawskim

Minimalna ilość zwiedzonych
miejsc wymagana
do zaliczenia obwodu

I.

Śródmieście

157

79

II.

Żoliborz

27

14

III.

Wola

34

17

IV.

Ochota

13

7

V.

Mokotów

38

19

VI.

Praga

22

11

VII.

Obroża (powiat warszawski)

94

47

VIII.

Samodzielny Rejon Okęcie

7

4

Ogółem do zaliczenia:

393

208

 1. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu „Gloria Victis” jest zwiedzenie wszystkich 8 obwodów AK wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.

 2. Spis obiektów do zaliczenia w poszczególnych obwodach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 3. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.

 4. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.

 2. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK.

 3. Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa).

 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Regulamin i kanon opracował: Radosław Smyk.

Załączniki
WYKAZ MIEJSC ZWIĄZANYCH Z POWSTANIEM WARSZAWSKIM
DO ZWIEDZANIA PRZY ZDOBYWANIU ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ
„ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
http://om.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl