I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Polskich Noblistów” (zwana dalej PL NOBEL) została ustanowiona z okazji przypadającej w 2010 roku 115. rocznicy ustanowienia przez Alfreda Bernharda Nobla (1833–1896) nagrody w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury oraz pokoju i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 2. Celem PL NOBEL jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością polskich laureatów Nagrody Nobla.

 3. Ustanawia się osiem stopni PL NOBEL w czterech kategoriach, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:

  • Popularna im. Wisławy Szymborskiej (bez stopni),

  • Mała w stopniach: brązowy im. Czesława Miłosza, srebrny im. Władysława Stanisława Reymonta, złoty im. Henryka Sienkiewicza,

  • Duża w stopniach: brązowy im. Józefa Rotblata, srebrny im. Lecha Wałęsy, złoty im. Marii Skłodowskiej-Curie.

  • Wielka z wawrzynem im. Alfreda Nobla (bez stopni).

 4. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana PL NOBEL określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 5. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania PL NOBEL i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. PL NOBEL może zdobyć każdy kto ukończył 10 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać PL NOBEL tylko pod opieką osób dorosłych.

 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni PL NOBEL nie jest ograniczony.

 4. Wyższe stopnie PL NOBEL można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.

 5. Obiekty zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia PL NOBEL, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet PL NOBEL udokumentowanych obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem PL NOBEL i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.

 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. PL NOBEL zdobywa się odwiedzając określone miejsca związane z osobami polskich Noblistów uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach oraz imprezach turystyczno-krajoznawczych.

 2. Punkty na PL NOBEL można zdobywać w czasie wycieczek pieszych (nizinnych i górskich), kolarskich, motorowych oraz autokarowych.

 3. Podstawą przyznania Odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia PL NOBEL liczby miejscowości i terenów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zdobycie wymaganej liczby punktów za poznanie obiektów podczas zwiedzania wybranych miejscowości i terenów. Kolejność i dobór zwiedzanych miejscowości, terenów i obiektów jest dowolna.

Stopień PL NOBEL

Liczba
punktów

Popularna

100

Mała brązowa

125

Mała srebrna

150

Mała złota

175

Duża brązowa

200

Duża srebrna

225

Duża złota

250

Wielka z wawrzynem

275

 1. Obiekty zaliczone na jeden stopień PL NOBEL nie są zaliczane na wyższe stopnie Odznaki. Nie wyklucza to jednak możliwości zaliczenia obiektów, których turysta wcześniej nie zwiedzał w miejscowościach zaliczonych na niższe stopnie PL NOBEL. Można natomiast wielokrotnie zaliczać daną miejscowość przy zdobywaniu kolejnych stopni PL NOBEL, jeżeli związana jest ona z więcej niż jednym polskim Noblistą.

 2. Jedną miejscowość lub obiekt można zaliczyć tylko raz w toku zdobywania danego stopnia PL NOBEL. Turysta zdobywający Odznakę sam określa, któremu z polskich laureatów Nagrody Nobla poświęcony jest zapis (np. zwiedzając Warszawę zalicza ją jako miejscowość związaną z Marią Skłodowską-Curie, a przy powtórnym zwiedzaniu stolicy zalicza ją jako miejscowość związaną z Henrykiem Sienkiewiczem, ale na inny stopień PL NOBEL). Miejscowość lub obiekt można zaliczyć ponownie przy zdobywaniu kolejnych stopni PL NOBEL, ale przy dokonywaniu wpisu należy zaznaczyć, że miejscowość dotyczy innego polskiego Noblisty.

 3. Zaliczane będą również miejscowości i obiekty nie ujęte w załączniku do Regulaminu, pod warunkiem udokumentowania ich związku z dowolnym polskim laureatem Nagrody Nobla wymienionym w niniejszym Regulaminie.

 4. Lista polskich Noblistów nie jest zamknięta i będzie uzupełniana w przypadku otrzymania Nagrody Nobla przez obywatela Polski.

 5. Przewiduje się możliwość wykorzystania dla celów krajoznawczych, informacji o polskich Noblistach i związanych z nimi obiektach, zawartych w książeczce-kronice Odznaki.

 6. Zasady punktacji:

  • Sztokholm (miejsce urodzin Alfreda Nobla; obowiązkowo: Filharmonia – miejsce ceremonii wręczania Nagrody Nobla, Królewska Szwedzka Akademia Nauk – miejsce nominacji do Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii, Akademia Szwedzka – miejsce nominacji do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury), Solna (obowiązkowo Instytut Karolinska – miejsce nominacji do Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny) oraz Oslo (obowiązkowo budynek parlamentu norweskiego, tzw. Storting – miejsce wyboru laureatów Pokojowej Nagrody Nobla) i Sanremo (miejsce śmierci Alfreda Nobla) – po 25 pkt.

  • Przebycie odcinka szlaku poświęconego polskiemu laureatowi Nagrody Nobla (min 20 km pieszo lub 50 km rowerem) – po 20 pkt. (za każdy odcinek szlaku o wymaganej długości, w tym również ratalnie; bez powtarzania trasy).

  • Miejscowości za granicą związane z życiem i działalnością polskich laureatów Nagrody Nobla, wymienione w załączniku do Regulaminu – 15 pkt.

  • Miejscowości w Polsce związane z życiem i działalnością polskich laureatów Nagrody Nobla, wymienione w załączniku do Regulaminu – 10 pkt.

  • Inne miejscowości związane z polskimi laureatami Nagrody Nobla niewymienione w załączniku do Regulaminu – 8 pkt.

  • Muzea poświęcone polskim laureatom Nagrody Nobla – 7 pkt.

  • Wystawy poświęcone polskim laureatom Nagrody Nobla w innych muzeach – 6 pkt.

  • Pomniki i popiersia polskich laureatów Nagrody Nobla – 5 pkt.

  • Miejsca i obiekty związane z polskimi Noblistami (upamiętnione tablicą, lub udokumentowane w inny sposób) – 3 pkt.

  • Obiekty im. polskich Noblistów (szkoły, uczelnie, biblioteki, stowarzyszenia, instytucje, itp.) oraz tablice i obeliski upamiętniające ich życie i działalność poza tymi obiektami – 2 pkt.

  • Ulice, place, osiedla, parki, skwery, itp. poświęcone polskim Noblistom – 1 pkt.

 7. Punkty uzyskane podczas zdobywania PL NOBEL mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie PL NOBEL jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R.

 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, nazwę zwiedzanego obiektu, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów i bilety wstępu.

 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3. mogą być zastąpione opisem obiektu, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 5. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o PL NOBEL osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania PL NOBEL, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu Parasol 3a, 01-120 Warszawa, lub przesłać na adres korespondencyjny (do prezesa) – Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.

 2. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej PL NOBEL i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 3. PL NOBEL przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 4. PL NOBEL można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna OK PTTK „Śladami Polskich Noblistów”.

 6. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz nauki PL NOBEL w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

 7. PL NOBEL przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie PL NOBEL odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania PL NOBEL, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej OK PTTK „Śladami Polskich Noblistów” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej PL NOBEL wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 6 grudnia 2010 r. i wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2010 r. (w rocznicę śmierci Alfreda Nobla).

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

Wszelkich informacji o Odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

POLSCY LAUREACI NAGRODY NOBLA
(CHRONOLOGICZNIE)

 1. Maria Salomea Skłodowska-Curie (1867–1934), Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki (1903) oraz w dziedzinie chemii (1911).

 2. Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz (1846–1916), Nagroda Nobla w dziedzinie literatury (1905).

 3. Władysław Stanisław Reymont, właśc. Rejment (1867–1925), Nagroda Nobla w dziedzinie literatury (1924).

 4. Czesław Miłosz (1911–2004), Nagroda Nobla w dziedzinie literatury (1980).

 5. Lech Wałęsa (1943), Pokojowa Nagroda Nobla (1983).

 6. Józef Rotblat (1908–2005), Pokojowa Nagroda Nobla (1995).

 7. Wisława Szymborska (1923–2012), Nagroda Nobla w dziedzinie literatury (1996).

 8. Olga Nawoja Tokarczuk (1962), Nagroda Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018 (2019).

Załącznik nr 1
KANON KRAJOZNAWCZY


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI

Oddział Wolski PTTK
im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
ul. Batalionu AK „Parasol” 3a
01-120 Warszawa
tel. (22) 252-11-64
e-mail: pttk-owolski@o2.pl

Adres korespondencyjny (do prezesa)
Roman Henryk Orlicz
ul. Monte Cassino 3 m. 19
01-121 Warszawa
mobile: (+48) 501 094 576
e-mail: romi@o2.pl

INFORMACJE – Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu AK „Parasol” 3a, 01-120 Warszawa, tel. (22) 252-11-64, e-mail: pttk-owolski@o2.pl; prezes Roman Henryk Orlicz, mobile: (+48) 501 094 576, e-mail: romi@o2.pl