Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 2. Odznakę może zdobywać każdy użytkownik serwisu www.opencaching.pl bez względu na wiek i przynależność do PTTK oraz osoby nie zainteresowane serwisem (których nie obowiązują wytyczne tego serwisu – zdobywają odznakę według obowiązujących zasad, przyjętych w regulaminach innych odznak krajoznawczych PTTK).

 3. Celem odznaki jest popularyzacja, promocja obiektów krajoznawczych odwiedzanych przez bohatera opowiadań Jakuba Wędrowycza, napisanych przez pana Andrzeja Pilipiuka.

 4. Odznaka posiada 5 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy.

 5. Na każdy stopień odznaki należy zwiedzić po pięć miejscowości, w których opisane są obecności bohatera Jakuba Wędrowycza (Załącznik do regulaminu odznaki). Raz zwiedzona miejscowość nie może się powtarzać w pozostałych stopniach odznaki.

 6. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

 7. Ubiegający się o odznakę ma obowiązek prowadzenia własnego rejestru znajdowanych skrzynek, w postaci Kroniki Odznaki.

 8. W Kronice, ubiegający się o odznakę przygotuje listę skrzynek geocache, znalezionych w terenie uwzględniając takie dane jak data znalezienia i nazwa skrzynki geocache. Dotyczy keszerów.

 9. Weryfikator zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli wpisów w zaliczonych skrzynkach geocache. Zgodnie z regulaminem www.opencaching.pl warunkiem zaliczenia skrzynki geocache jest wpis do papierowego dziennika znajdującego się w skrzynce geocache. Brak wpisów w papierowym dzienniku skrzynki może być podstawą do nieprzyznania odznaki, aż do czasu uzupełnienia wpisów w papierowych dziennikach znalezionych skrzynek. Dotyczy keszerów.

 10. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe, nazwę użytkownika ze strony www.opencaching.pl oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

 11. Weryfikację odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 12. Kroniki do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM 6.

 13. Zweryfikowaną Kronikę wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

 14. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej lub inne osoby.

 15. Poszukiwanie skrzynek odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko, autorzy regulaminu odznaki nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku podczas poszukiwania skrzynek w miejscach niebezpiecznych.

 16. Autorzy odznaki zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu odznaki.

 17. Autorzy odznaki zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

 18. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2016 z dnia 02.06.2016 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Keszer – w rozumieniu opencaching.pl – osoba zarejestrowana na serwisie www.opencaching.pl wykonująca czynności keszerskie i przestrzegająca regulaminu tego serwisu.

Załącznik
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Śladami Jakuba Wędrowycza”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl