Żeby świat był lepszy, konieczna jest miłość do każdego człowieka.
I tolerancja, bez względu na rasę, religię i narodowość.

Irena Sendler

Nie tylko ratowała żydowskie dzieci, ale także uratowała duszę Europy.

Michael Schudrich – Naczelny Rabin PolskiI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu” (zwana dalej odznaką) została ustanowiona z okazji przypadającej w 2010 roku 100. rocznicy urodzin Ireny Sandler i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 2. Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością Ireny Sendler ps. „Jolanta” (1910-2008) – nauczycielki i pielęgniarki, bohaterskiej kobiety o nieustraszonym sercu, legendarnej działaczki społecznej, charytatywnej i humanitarnej, sanitariuszki w powstaniu warszawskim, szefowej referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota”, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, dwukrotnie nominowanej do Pokojowej Nagrody Nobla, Honorowej Obywatelki Izraela i m.st. Warszawy, Damy Orderu Orła Białego, Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), Orderu Ecce Homo (z łac. Oto człowiek) i Orderu Uśmiechu oraz wielkiej przyjaciółki dzieci.

 3. OK PTTK „Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu” jest odznaką stałą, jednostopniową.

 4. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana odznaka określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 5. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania odznaki i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. O odznakę może ubiegać się każdy kto ukończył 7 lat, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

 3. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony.

 4. Dopuszcza się zaliczenie na poczet odznaki udokumentowanych miejscowości i obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50%.

 5. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 4. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając miejsca związane z życiem i działalnością Ireny Sendler, uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych.

 2. Odznakę można zdobywać podczas dowolnych wycieczek, np. krajoznawczych lub autokarowych oraz uprawiając dowolną dyscyplinę turystyki kwalifikowanej.

 3. Podstawą przyznania odznaki jest przejście Traktu Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie oraz zdobycie 100 punktów za poznanie minimum 20. obiektów w 5. miejscowościach wymienionych w kanonie krajoznawczym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Kolejność i dobór zwiedzanych miejsc i obiektów jest dowolna.

 4. Zaliczane będą również miejscowości i obiekty nieujęte w załączniku do Regulaminu, pod warunkiem udokumentowania ich związku z osobą Ireny Sendler.

 5. Zasady punktacji:

  • zwiedzenie Warszawy (poza obiektami wymienionymi w załączniku do Regulaminu) oraz Jerozolimy, w tym obowiązkowo Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem z drzewem Ireny Sendler w Alei Sprawiedliwych – po 20 pkt.

  • miejscowości za granicą związane z życiem i działalnością Ireny Sendler, wymienione w załączniku do Regulaminu – 15 pkt.

  • miejscowości w Polsce związane z życiem i działalnością Ireny Sendler, wymienione w załączniku do Regulaminu – 10 pkt.

  • inne miejscowości związane z Ireną Sendler niewymienione w załączniku do Regulaminu – 7 pkt.

  • miejsca i obiekty związane z życiem i działalnością Ireny Sendler (upamiętnione tablicą, lub udokumentowane w inny sposób) – 3 pkt.

  • murale poświęcone Irenie Sendlerowej powstałe w ramach programu „Mowa Miłości” realizowanego przez Fundację Klamra – 2 pkt.

  • obiekty im. Ireny Sendler (szkoły i inne placówki oświatowe, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, obiekty użyteczności publicznej, itp.) oraz tablice i obeliski upamiętniające postać patronki odznaki poza tymi obiektami – 2 pkt.

  • ulice, place, osiedla, itp. poświęcone patronce odznaki – 1 pkt.

 6. Punkty uzyskane podczas zdobywania odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na dowolnym nośniku pamięci masowej, np. na płycie CD-R, DVD-R, BD-R, lub w pamięci USB (pendrivie), a także udostępnienie dokumentacji zdobywanej odznaki w inny sposób np. przesłanie e-mailem, lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na dysku zewnętrznym.

 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, miejscowość i nazwę zwiedzanego obiektu, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich, nauczycieli i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.

 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 5. Z obowiązku uzyskania potwierdzeń zwolnieni są wszyscy członkowie kadry programowej PTTK: przewodnicy, przodownicy i instruktorzy oraz organizatorzy turystyki (należy podać rodzaj uprawnień i nr legitymacji).

 6. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania odznaki, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając zaadresowaną kopertę zwrotną na list polecony (bez znaczków) oraz wymaganą opłatę za przesyłkę i odznakę lub potwierdzenie dokonanej wpłaty.

 2. Osoba zdobywająca odznakę, przedkładająca książeczkę-kronikę do weryfikacji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość zawartych tam informacji.

 3. Przed przedłożeniem książeczki-kroniki do weryfikacji należy sporządzić zestawienie spełnienia warunków regulaminowych zawierające: datę wycieczki, miejscowość, rodzaj i lokalizację zwiedzanego obiektu oraz punktację.

 4. Przewiduje się możliwość wykorzystania dla celów krajoznawczych, informacji o Irenie Sendlerowej oraz związanych z nią miejscowościach, miejscach i obiektach, zawartych w książeczce-kronice odznaki.

 5. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 6. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 7. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

 8. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu”.

 9. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz wychowania dzieci i młodzieży odznakę honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

 10. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.

 2. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów celem stworzenia ogólnopolskiego wykazu miejsc i obiektów związanych z postacią Ireny Sendlerowej.

 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 4. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu” wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 5. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2021 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r. Tym samym traci moc Regulamin odznaki z dnia 4 stycznia 2010 r.

 6. Odznaki zdobyte przed dniem 1 maja 2021 r. zachowują swoją ważność.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski (IKP), Instruktor Ochrony Przyrody (IOP) i Przodownik Turystyki Pieszej (PTP) II st.

Wszelkich informacji o odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

Załącznik nr 1
KANON KRAJOZNAWCZY

Regulamin OK PTTK „Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu”
(obowiązujący w latach 2010-2020)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI

Oddział Wolski PTTK
im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
ul. Monte Cassino 3 lok. 19, 01-121 Warszawa
tel. (22) 252-11-64
e-mail: pttk-owolski@o2.pl
prezes Roman Henryk Orlicz
mobile: (+48) 501 094 576
e-mail: romi@o2.pl

INFORMACJE – Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Monte Cassino 3 lok. 19, 01-121 Warszawa, tel. (22) 252-11-64, e-mail: pttk-owolski@o2.pl; prezes Roman Henryk Orlicz, mobile: (+48) 501 094 576, e-mail: romi@o2.pl