Odznaka  Odznaka  Odznaka 1. Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” ustanawia Odznakę Krajoznawczą „Śladami gen. Stanisława Sosabowskiego i jego żołnierzy”. Celem Odznaki jest upamiętnienie postaci gen. Stanisława Sosabowskiego oraz jednostek Wojska Polskiego, którymi dowodził, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kampanii wrześniowej i działań Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 2. Ustanawia się trzy stopnie Odznaki, które można uzyskać w kolejności:

  • Brązowy,

  • Srebrny,

  • Złoty.

 3. Odznakę może zdobywać każda osoba powyżej 7 lat.

 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Klubu Turystki Pieszej PTTK „Orły” w dniu 5.04.2015 r.

 5. Odznakę można zdobywać na terenie całego kraju.

 6. Odznaka jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywana podczas wycieczek: pieszych, rowerowych, motorowych i innych).

 7. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 8. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie.

 9. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki (preferowane).

 10. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek lub tras pokonanych rowerem, który powinien zawierać: datę wycieczki, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) lub instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek.

 11. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście spełnił wymagania regulaminu do odpowiedniego stopnia Odznaki.

 12. Punkty uzyskane podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zwartych w regulaminach tych odznak.

 13. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.

 14. Aby zdobyć Odznakę należy:

  • w stopniu brązowym zwiedzić 7 miejsc związanych z postacią gen. Stanisława Sosabowskiego i jednostkami, którymi dowodził (max. 3 w jednej miejscowości) – pomniki, mogiły, muzea, tablice pamiątkowe, epitafia, ulice, itp.,

  • w stopniu srebrnym zwiedzić kolejnych 7 miejsc związanych z postacią gen. Stanisława Sosabowskiego i jednostkami, którymi dowodził (max. 3 w jednej miejscowości) – pomniki, mogiły, muzea, tablice pamiątkowe, epitafia, ulice, itp.,

  • w stopniu złotym zwiedzić kolejnych 5 miejsc związanych z postacią gen. Stanisława Sosabowskiego i jednostkami, którymi dowodził (max. 2 w jednej miejscowości) – pomniki, mogiły, muzea, tablice pamiątkowe, epitafia, ulice, itp.

 15. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Robert Pyśk, 75-350 Koszalin 9, skrytka pocztowa 40, lub drogą elektroniczną na adres: odznaki.orly@gmail.com.

 16. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 17. W wyjątkowych przypadkach Odznaka na wniosek Zarządu Klubu Turystki Pieszej PTTK „Orły” może zostać nadana honorowo.

 18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu Turystki Pieszej PTTK „Orły”.

Pomysłodawcą odznaki jest: Robert Pyśk.
Regulamin opracował: Robert Pyśk.
Wszelkich informacji o odznace udziela kol. Robert Pyśk, tel. 0-792-937-188, e-mail: odznaki.orly@gmail.com.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” Słupsk
Koszaliński Oddział PTTK
ul. Dworcowa 4/4
75- 541 Koszalin
http://ktporlyslupsk.za.pl
e-mail: e-mail: ktporly@wp.pl

Adres korespondencyjny
(kontakt do autora odznaki)
Robert Pyśk
75-350 Koszalin 9
skrytka pocztowa 40
mobile: (+48-0) 792-937-188
e-mail: odznaki.orly@gmail.com