Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne.

 1. Odznaka Krajoznawcza „Śladami bł. Edmunda Bojanowskiego”, w skrócie „Odznaka Edmunda Bojanowskiego”, została ustanowiona z inicjatywy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu z okazji 200-lecia urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego i ogłoszenia przez Kościół w Polsce roku 2014 – Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego.

 2. Odznaka ma na celu przybliżenie postaci Edmunda Bojanowskiego, polskiego działacza społecznego, patrioty, twórcy ochronek wiejskich, działacza kultury, świeckiego założyciela żeńskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, błogosławionego Kościoła katolickiego oraz pielęgnowanie pamięci o wielkim Wielkopolaninie.

II. Zasady zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać na terenie całego kraju po ukończeniu 6. roku życia.

 2. Zdobywanie odznaki polega na zwiedzeniu i popularyzacji miejsc związanych z życiem bł. Edmunda Bojanowskiego (miejscowości, pomników, szkół, przedszkoli, ochronek, innych obiektów im. bł. Edmunda Bojanowskiego, rzeźb, płaskorzeźb, witraży, wizerunków itp.) oraz udziale w uroczystościach poświęconych błogosławionemu.

 3. Odznaka posiada trzy stopnie:

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty.

 4. Ubiegający się o zdobycie poszczególnych stopni odznaki powinien udokumentować zdobycie następującej liczby punktów:

  • dla stopnia brązowego – 50 pkt.

  • dla stopnia srebrnego – 100 pkt.

  • dla stopnia złotego – 150 pkt.

 5. zgodnie z punktacją zawartą w załączonym Wykazie wybranych miejsc i obiektów do Odznaki Krajoznawczej „Śladami bł. Edmunda Bojanowskiego”.

 1. Raz odwiedzone miejsce nie może być zaliczone na poczet kolejnych stopni odznaki.

 2. W jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień odznaki.

 3. Nadwyżkę zdobytych punktów można zaliczyć na poczet kolejnych, wyższych stopni odznaki.

III. Ewidencja i poświadczanie zwiedzanych miejsc.

 1. Zdobywający Odznakę „Śladami bł. Edmunda Bojanowskiego” zobowiązany jest do posiadania i prowadzenia książeczki ewidencji wycieczek, wykonanej osobiście lub zakupionej w Oddziale PTTK w Luboniu. Jako książeczkę ewidencji można wykorzystać dowolny zeszyt lub notes, który powinien zawierać:

  • tytuł „Książeczka ewidencji wycieczek do Odznaki Krajoznawczej „Śladami bł. Edmunda Bojanowskiego”,

  • dane osobowe zdobywającego (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania),

  • ponumerowane strony dla ewidencji wycieczek,

  • na poszczególnych stronach należy podać: nr kolejny wycieczki i datę jej odbycia, nazwę miejscowości, krótki opis zwiedzanego obiektu, pieczątkę danej miejscowości, a w przypadku braku możliwości uzyskania pieczątki potwierdzeniem może być dołączone zdjęcie danego miejsca wraz z osobą zdobywającą lub poświadczenie kadry programowej PTTK (przewodnika, przodownika, instruktora, organizatora turystyki).

IV. Weryfikacja i rejestracja zdobytych odznak.

 1. Weryfikacji i rejestracji odznak dokonuje i prowadzi Referat Weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Luboniu.

 2. W celu uzyskania weryfikacji danego stopnia Odznaki „Śladami bł. Edmunda Bojanowskiego” należy dostarczyć książeczkę do Oddziału PTTK w Luboniu. W przypadku wysłania książeczki pocztą należy dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczki na przesyłkę poleconą.

 3. Odznaki można nabywać w Oddziale PTTK w Luboniu.

 4. Poszczególne stopnie odznaki mogą być nadawane z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w popularyzowaniu postaci bł. Edmunda Bojanowskiego. Jest to nadanie honorowe przez Kapitułę Odznaki Zarządu Oddziału PTTK w Luboniu.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Luboniu.

 2. Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Luboniu 10 lutego 2014 r. i zatwierdzony uchwałą nr 20/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK 13 maja 2014 r.

Wykaz wybranych miejsc i obiektów
do Odznaki Krajoznawczej „Śladami bł. Edmunda Bojanowskiego”

A. Miejscowości związane z życiem i działalnością Edmunda Bojanowskiego (10 pkt. za każdy obiekt):

 1. Luboń – kaplica Dom Generalny i Nowicjat Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP przy pl. Edmunda Bojanowskiego 6, sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego oraz grób, w którym spoczywają szczątki błogosławionego.

 2. Górka Duchowna k/Leszna – sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, pokój, w którym spędził ostatnie miesiące swojego życia (w starej części probostwa na poddaszu).

 3. Gostyń – Święta Góra, sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej – srebrne „Oko Opatrzności Bożej" umieszczone przy stopie Matki Bożej.

 4. Strzelce Wielkie – kościół pw. św. Marcina, parafia, w której bł. Edmund Bojanowski był ochrzczony (tablica pamiątkowa).

 5. Grabonóg – dwór – Muzeum bł. Edmunda Bojanowskiego, miejsce urodzenia błogosławionego, park otaczający dwór.

 6. Podrzecze – tablica na ścianie domu mieszkalnego z informacją o powstaniu pierwszej wiejskiej ochronki dla dzieci 3.05.1850 r.

 7. Poręba gmina Leśnica, powiat strzelecki, woj. opolskie – Izba Pamięci, Dom Pomocy Społecznej im. Edmunda Bojanowskiego.

 8. Dębica – Dom Macierzysty Sióstr Służebniczek z kaplicą bł. Edmunda Bojanowskiego z relikwiami i obrazem błogosławionego w ołtarzu.

 9. Jaszkowo – kościół pw. św. Barbary (pierwsze miejsce pochówku błogosławionego), zbiorowa mogiła pionierek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, drewniana plebania, która mieści Izbę Pamięci bł. Edmunda Bojanowskiego.

 10. Stara Wieś k/Brzozowa- klasztor Sióstr Służebniczek NMP, kaplica z relikwiami bł. Edmunda Bojanowskiego.

 11. Wrocław – tablica na Ostrowie Tumskim, przy ul. Katedralnej 9 (obecnie Papieski Wydział Teologiczny) – miejsce rozpoczęcia studiów, mieszkał w tym domu podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1832-1836 r.

 12. Wrocław – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Śląskich, ul. Czarnoleska 10.

 13. Inne.

B. Pomniki bł. Edmunda Bojanowskiego (8 pkt. za każdy obiekt):

 1. Gostyń – przy sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej.

 2. Grabonóg – w parku przy Muzeum bł. Edmunda Bojanowskiego.

 3. Górka Duchowna – przy sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

 4. Jaszkowo – przy kościele św. Barbary.

 5. Konstancin-Jeziorna – w ogrodzie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Wilanowskiej.

 6. Wrocław – na Ostrowie Tumskim, przy ul. Katedralnej 9, w ogrodzie Papieskiego Wydziału Teologicznego między budynkiem a Odrą.

 7. Pleszew – na terenie klasztoru Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP.

 8. Pępowo k/Gostynia.

 9. Rymanów-Zdrój – w ogrodzie przy Ochronce św. Józefa, ul. Grunwaldzka.

 10. Luboń – przy sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego.

 11. Katowice – dzielnica Ligota, przed głównym wejściem do klasztoru Sióstr Służebniczek NMP przy ul. Panewnickiej 63.

 12. Inne.

C. Szkoły im. bł. Edmunda Bojanowskiego (5 pkt. za każdy obiekt):

 1. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie.

 2. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej.

 3. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej.

 4. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie.

 5. Zespół Szkół im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie.

 6. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie.

 7. Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej k/Tarnowa.

 8. Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Krok po kroku" dla Dzieci z Autyzmem im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 143 G.

 9. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Mchawie k/Baligrodu.

 10. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie.

 11. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku.

 12. Inne.

D. Pozostałe obiekty (4 pkt. za obiekt).

E. Udział w uroczystościach poświęconych bł. Edmundowi Bojanowskiemu (2 pkt. za uroczystość).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu
ul. Żabikowska 60
62-031 Luboń
e-mail: boguslawa.generalczyk@neostrada.pl