Odznaka   Odznaka   OdznakaZapora wodna to bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody (betonowe lub żelbetowe), które służą do ochrony przeciwpowodziowej, rezerwowania i pozyskania wody oraz celów rekreacyjnych. Różnicę poziomu wody przed i za zaporą wykorzystuje się w elektrowniach wodnych do wytwarzania energii elektrycznej. Zazwyczaj elektrownie takie produkują energię elektryczną w dzień, gdy zapotrzebowanie jest na nią najwyższe, a w nocy wykorzystują nadmiar mocy, uzupełniają wodę w zbiorniku pompując ją ze zbiornika u podstaw zapory.

1.   Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z zaporami (elektrowniami wodnymi) w Polsce.

2.   Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

3.   Minimalna ilość zwiedzonych, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:

·    na stopień brązowy – 10,

·    na stopień srebrny – 15,

·    na stopień złoty – 20.

Obowiązkowo należy podać następujące dane zwiedzanej zapory wodnej: na jakiej rzece jest posadowiona, wysokość i długość zapory, konstrukcję wykonania zapory oraz datę oddania do użytku.

4.   Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

5.   Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

6.   Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

7.   Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

8.   Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

9.   Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

11. Obiekty proponowane do zwiedzania na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu.

12. Autorzy, odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 4/2009 z dnia 19.04.2009 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl