Odznaka   Odznaka   Odznaka1.   Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj Zabytki Techniki w Polsce” została ustanowiona i jest nadawana przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, która ma na celu popularyzację istniejących zabytków techniki w Polsce.

2.   Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które należy zdobywać w podanej kolejności.

3.   Odznakę może zdobywać każdy kto ukończył 7 rok życia.

4.   Czas zdobywania odznaki jest dowolny – nie jest ograniczony.

5.   Potwierdzenia zwiedzanych obiektów – zabytków techniki – należy kompletować w samodzielnie sporządzonej Kronice Odznaki, którymi mogą być odciski pieczęci ze zwiedzanego obiektu, ksero biletów wstępu, zdjęcia osoby zwiedzającej na tle zwiedzanego obiektu. Również będą honorowane potwierdzenia uzyskane przez zwiedzającego podczas zdobywania innych odznak a dotyczące tego obiektu, wówczas należy wykonać ksero potwierdzenia i podać na jaką odznakę zostało ono zweryfikowane.

6.   Podstawą przyznania odznaki jest „Kronika Odznaki”, w której na stronie tytułowej należy umieścić dana osobowe wraz z adresem zamieszkania turysty.

7.   Odznakę można zdobywać uprawiając różne formy turystyki kwalifikowanej.

8.   Odznakę zdobywa się zwiedzając określoną w tabeli ilość obiektów, wędrując po kraju lub biorąc udział w imprezach turystycznych.

9.   Minimalna ilość obiektów na poszczególne stopnie odznaki wynosi:

Stopień odznaki

Ilość obiektów

Brązowy

15

Srebrny

30

Złoty

45

10. Obiekty raz zwiedzone, nie mogą się powtarzać w wyższych stopniach odznaki.

11. Zapisy w „Kronice Odznaki”, muszą przekonać osobę weryfikującą o osobistym zwiedzaniu danego obiektu.

12. W celu zweryfikowania „Kroniki Odznaki”, należy ją przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm 6.

13. Zweryfikowana „Kronika Odznaki” oraz odznaka, zostanie przesłana na adres zainteresowanego przesyłką pocztową za pobraniem (płatną przy odbiorze przesyłki).

14. Wykaz obiektów do zwiedzania znajduje się w Załączniku do regulaminu.

15. Interpretacja niniejszego regulaminu odznaki należy wyłącznie do Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

16. Regulamin odznaki został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, Uchwałą Nr 7 z dnia 27.11.2008 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik
WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl