Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Śląskiego jest odznaką regionalną PTTK ustanowioną przez Radę Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego z inicjatywy Górnośląskiego Kręgu Krajoznawców i oddziałowych komisji krajoznawczych.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy o województwie śląskim i jego walorach turystyczno-krajoznawczych.

 3. Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Śląskiego jest ustanowiona w trzech stopniach:

  • stopień I,

  • stopień II,

  • stopień III.

 4. Odznakę przyznaje Górnośląski Krąg Krajoznawców, Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Katowicach oraz uprawnione oddziałowe komisje krajoznawcze województwa śląskiego.

 5. Nadanie Odznaki Krajoznawczej PTTK Województwa Śląskiego następuje po weryfikacji kroniki krajoznawczej lub ewidencji wycieczek prowadzonej w książeczkach turystyki pieszej i kolarskiej. Odznaka jest odpłatna.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10 lat.

 2. Odznakę zdobywa się według kolejności stopni. Następny kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia niższego.

 1. Nadwyżka zaliczanych obiektów krajoznawczych zdobytych na jeden stopień odznaki przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy.

 2. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.

 3. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek po województwie lub podczas wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez organizowanych przez ogniwa PTTK, zakłady pracy, szkoły, organizacje itp.

 4. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

 5. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu, zdjęcie na tle obiektu. Na wycieczkach zbiorowych zwiedzenie obiektu mogą potwierdzić przewodnicy turystyczni i kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy) pod warunkiem, że biorą udział w wycieczce i zwiedzaniu obiektu. Potwierdzenia mogą też dokonywać instruktorzy krajoznawstwa na podstawie ustnego sprawozdania ubiegającego się o przyznanie odznaki.

 6. Do zdobycia odznaki w poszczególnych stopniach wymagane jest poznanie określonej liczby obiektów krajoznawczych:

Obiekty krajoznawcze

Stopień odznaki

Razem

I

II

III

1.

Miasta zabytkowe

1

2

3

6

2.

Zabytki architektury

4

8

12

24

3.

Muzea lub Izby Regionalne

1

3

6*

10

4.

Parki etnograficzne

1

1

2

5.

Rezerwaty przyrody

1

2

3

6

6.

Parki krajobrazowe

1

2

3

7.

Parki zabytkowe

1

3

5

9

8.

Miejsca pamięci narodowej

2

4

6

12

9.

Inne obiekty krajoznawcze

10

10

10

30

10.

Łączna suma obiektów wymagana na dany stopień

20

40

50

110

WYJAŚNIENIA DO TABELKI

 1. Przykłady miast zabytkowych: Bielsko-Biała, Będzin, Bytom, Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Kłobuck, Krzepice, Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Siewierz, Skoczów, Sośnicowice, Tarnowskie Góry, Toszek, Wodzisław Śląski, Żarki, Żory, Żywiec.

 2. Dowolne zabytki architektury z wyjątkiem zabytków na terenie miasta, wykazywanego przez ubiegającego się o odznakę w punkcie 1.

 3. *Muzeum Śląskie jako warunek zdobycia III stopnia, o ile nie zostało ono wykazane do stopni wcześniejszych.

 4. Chorzów – Górnośląski Park Etnograficzny, Pszczyna – Zagroda Wsi Pszczyńskiej.

 5. W województwie śląskim jest 59 rezerwatów, na przykład: Modrzewiowa Góra, Zamczysko, Zielona Góra, Hubert, Wielki Las, Kaliszak, Sokole Góry, Jeleniak-Mikuliny, Segiet, Ochojec, Las Murckowski, Łężczok, Rotuz, Kopce, Szeroka, Barania Góra, Śrubita, Oszus, Romanka, Pilsko.

 6. Parki krajobrazowe: Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego, Orlich Gniazd, Stawki, Lasy nad górną Liswartą, Załęczański Park Krajobrazowy, Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, Żywiecki Park Krajobrazowy.

 7. Wszystkie zabytkowe parki miejskie oraz znajdujące się w sąsiedztwie zamków i pałaców.

 8. Pomniki, tablice pamiątkowe, groby żołnierzy poległych w powstaniach i wojnach.

 9. Np: Chorzów WPKiW (planetarium, ZOO, Wesołe Miasteczko), Tarnowskie Góry (Kopalnia Zabytkowa, sztolnia „Czarnego Pstrąga”), kolejka wąskotorowa Bytom – Miasteczko Śląskie lub Gliwice – Rudy, Gliwice – palmiarnia, Sosnowiec – Egzotarium, Zabrze – ogród botaniczny, Katowice – „Spodek”, Biblioteka Śląska inne przykłady architektury współczesnej.

 10. Do łącznej sumy obiektów wymaganych na dany stopień uzupełniamy dowolnymi obiektami z dowolnych grup.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobycie brązowej i srebrnej Regionalnej Odznaki Krajoznawczej upoważnia do przyznania I i II stopnia Odznaki Krajoznawczej Województwa Śląskiego pod warunkiem, że Regionalna Odznaka Krajoznawcza zdobywana była na terenie województwa śląskiego.

 2. Obiekty krajoznawcze zaliczane na poszczególne stopnie można zaliczyć tylko jeden raz.

 3. Górnośląski Krąg Krajoznawców na wniosek własny lub oddziałowych komisji krajoznawczych może przyznać osobie fizycznej lub prawnej dowolny stopień Odznaki Krajoznawczej Województwa Śląskiego z pominięciem wymogów punktu II.7.

 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego w Katowicach.

 5. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego w Katowicach w dniu 9 kwietnia 2000 r. i od tego dnia wchodzi w życie.

 6. Opracowanie: Andrzej Likos, Bogdan Tytko – Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim.

 7. Konsultacja – Edward Wieczorek – kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Katowicki Oddział Regionalny PTTK
40-009 Katowice
ul. Warszawska 5
tel./fax (0-32) 253-93-52, 253-78-12