Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj Synagogi w Polsce”, zwana dalej odznaką, ma na celu poznanie obiektów związanych z wyznaniem żydowskiej religii, zlokalizowanych na terenie Polski.

2.   Odznakę może zdobywać każdy kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone niniejszym regulaminem.

3.   Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.   Czas zdobywania poszczególnych stopni odznak jest dowolny – nie jest ograniczony.

2.   Wyższe stopnie odznaki, można zdobywać po spełnieniu warunków na stopień niższy odznaki.

3.   Zwiedzone obiekty, tylko raz będą zaliczane do uzyskania odznaki.

4.   Obiekty zaliczone ponad normę, dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki w wyższym stopniu.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

1.   Obiekty na poszczególne stopnie odznaki można zwiedzać podczas wszystkich imprez turystyki kwalifikowanej.

2.   Wymagana ilość zwiedzonych obiektów na poszczególne stopnie odznaki:

Stopień odznaki

Ilość obiektów

Brązowy

15

Srebrny

30

Złoty

45

IV. POTWIERDZENIA OBIEKTÓW

1.   Obiekty należy potwierdzać w wykonanej samodzielnie Kronice Odznaki, wykonanej samodzielnie w dowolnej formie.

2.   Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

3.   Potwierdzenie zwiedzenia obiektu mogą być, potwierdzenia terenowe w postaci pieczątki miejscowości, w której znajduje się synagoga, wykonane zdjęcie turysty na tle synagogi lub potwierdzenie kadry programowej obecnej podczas zwiedzania synagogi.

4.   Z dokonanych zapisów w Kronice Odznaki, musi jednoznacznie wynikać, ze osoba ubiegająca się o odznakę poznała ten obiekt.

5.   Wykaz zwiedzanych obiektów znajduje się w Załączniku do regulaminu.

V. WERYFIKACJA

1.   W celu zweryfikowania odznaki, Kronikę należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139 D/15, 22-109 Chełm-6.

2.   Zweryfikowaną Kronikę z przyznaną odznaką, weryfikator prześle przesyłką pocztową za pobraniem (do przesyłki nie dołączać kopert i znaczków pocztowych).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

2.   Regulamin Odznaki został zatwierdzony Uchwał Nr 6/2008 z dnia 24.10.2008 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i wchodzi w życie w dniu podpisania.

Załącznik
WYKAZ OBIEKTÓW


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl