OdznakaPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka „Przyjaciel Suwałk” powstała z inicjatywy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Suwałkach przy współpracy Urzędu Miejskiego w Suwałkach; zatwierdzona została 17 grudnia 2008 r. przez Zarząd Oddziału PTTK w Suwałkach.

 2. Celem odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczych i kulturowych miasta Suwałki.

 3. Weryfikację kart zdobywania oraz przyznawanie odznaki prowadzi Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Suwałkach, działająca w porozumieniu z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK.

 4. Adres Komisji: Komisja Krajoznawcza PTTK w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 37, 16-400 Suwałki, tel. (0-87) 566-59-61.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznaka jest jednostopniowa, może ją zdobyć każdy, kto ukończył 6 lat i spełnił wymogi zawarte w regulaminie.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Suwałkach.

 3. Odznaka może zostać przyznana jako stopień honorowy z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Suwałk.

 4. Odznakę zdobywa się podczas dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, rowerowych.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 1. Odznaka „Przyjaciel Suwałk” może być przyznana osobom, które uzyskały wymaganą liczbę 25 punktów.

 2. Czas zdobywania odznaki: maksymalnie 2 miesiące.

 3. Osoby niepełnosprawne nie mają ograniczeń czasowych w zdobywaniu odznaki „Przyjaciel Suwałk”.

 4. Pobyt na trasie wycieczki notuje się w karcie zdobywania odznaki wraz z datą i potwierdzeniem przez uzyskanie pieczątki zwiedzanego miejsca lub przez przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej, instruktora krajoznawstwa. Kadra może potwierdzić nie więcej niż połowę ilości zwiedzanych obiektów.

Rodzaj obiektów
krajoznawczych

Wymagana
liczba obiektów

Wymagana
liczba punktów

Muzea i galerie

3

3

Zabytki architektury

5

10

Miejsca pamięci narodowej

3

3

Pomniki przyrody

2

2

Szlaki i ścieżki tematyczne

1

7

Razem

14

25

PUNKTACJA ZA ZWIEDZONE OBIEKTY KRAJOZNAWCZE

Muzea i galerie (1 pkt.):

Zabytki architektury (2 pkt.):

Miejsca pamięci narodowej (1 pkt.):

Pomniki przyrody (1 pkt.):

Szlaki i ścieżki tematyczne (7 pkt.):

 1. „Szlak tablic pamiątkowych miasta Suwałki”:

 2. dom Lechosława Marszałka, twórcy Reksia (ul. Tadeusza Kościuszki 27) – Muzeum im. Marii Konopnickiej (tablica upamiętniająca dom narodzin poetki) – budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 54 od strony ul. Ludwika Waryńskiego (tablica poświęcona Abrahamowi Sternowi) – ratusz miejski (tablica upamiętniająca 300. rocznicę bitwy pod Wiedniem) – Park Konstytucji 3 Maja („Dąbek wolności”) – pomnik papieża Jana Pawła II – ul. Wawrzyńca Gałaja 47 (tablica upamiętniająca Aleksandrę Piłsudską).

 1. „Szlak im. Marii Konopnickiej”:

 2. Muzeum im. Marii Konopnickiej (ul. Tadeusza Kościuszki 31) – most na Czarnej Hańczy (herbowa rzeka Suwalszczyzny) – Zalew Arkadia – ul. Adama Mickiewicza – most na rzece Czarnej Hańczy – ul. Wawrzyńca Gałaja – ul. Kamedulska – ul. Emilii Plater – Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej – Park Konstytucji 3 Maja i plac marszałka Józefa Piłsudskiego – konkatedra pw. św. Aleksandra – ul. Chłodna – ul. Teofila Noniewicza – Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki – pomnik Marii Konopnickiej w parku.

 1. Ścieżka „Suwalskie nekropolie”:

 2. Góra Szubieniczna przy ul. Bakałarzewskiej – cmentarz rzymskokatolicki (ul. Bakałarzewska): Pomnik Nieznanego Żołnierza, zabytkowa kaplica – cmentarz prawosławny z kaplicą – cmentarz żydowski – pomnik żołnierzy Armii Krajowej na Suwalszczyźnie (na skwerze przy zbiegu ul. Sejneńskiej i ul. Utraty) – Pomnik Straceń (ul. Sejneńska) – Cmentarz Żołnierzy Radzieckich (ul. Mikołaja Reja) – zbiorowa mogiła 16. członków ruchu oporu w Lesie Szwajcaria – „Cmentarzysko Jaćwingów”.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 37
16-400 Suwałki
tel. (0-87) 566-59-61; fax 566-79-47
e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl
http://suwalki.pttk.pl