Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka1.   Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj Parki Krajobrazowe w Polsce”, została ustanowiona w „Roku Przyrody w PTTK” i jest nadawana przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie. Ma ona na celu popularyzację walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parków Krajobrazowych w Polsce.

2.   Ustanawia się 5 stopni odznaki, które mogą być przyznane jedynie w podanej kolejności: popularna, brązowa, srebrna, złota i honorowa.

3.   Odznakę może zdobywać osoba która ukończyła 7 lat i spełniła warunki regulaminowe n/w odznaki.

4.   Czas zdobywania odznaki jest dowolny, nie jest ograniczony.

5.   Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

6.   Parki Krajobrazowe zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

7.   Podstawą przyznania odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia odznaki ilości parków krajobrazowych.

8.   Odznakę zdobywa się podczas wędrówek indywidualnych oraz zbiorowych imprez turystyczno-krajoznawczych.

9.   Aby zdobyć odznakę w poszczególnych stopniach należy zwiedzić następującą ilość parków krajobrazowych:

·    na stopień popularny – 10,

·    na stopień brązowy – 20,

·    na stopień srebrny – 30,

·    na stopień złoty – 40,

·    na stopień honorowy – 100.

10. Zwiedzony park krajobrazowy może być tylko raz zaliczony na dowolny stopień odznaki.

11. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest „Kronika Odznaki”, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie, pamiętając o danych personalnych i adresowych wpisanych na pierwszej stronie „Kroniki Odznaki”.

12. Potwierdzenie zwiedzonego parku krajobrazowego może być pieczątka lub stempel Dyrekcji danego parku lub wykonane zdjęcie osoby ubiegającej się o odznakę na tle tablicy (lub loga) parku krajobrazowego. W wyjątkowych okolicznościach zwiedzenie parku może potwierdzić kadra programowa PTTK, która brała udział w imprezie.

13. Z zapisów w „Kronice Odznaki” musi jednoznacznie wynikać, że osoba ubiegająca się o odznakę osobiście zwiedzała park krajobrazowy i poznała jego walory przyrodniczo-krajoznawcze.

14. Odznakę weryfikuję i przyznaję Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139 D/15, 22-109 Chełm 6, tel. (0-82) 565-59-67 lub 507 324 323, „Kroniki Odznak” i odznaki przesyłane są przesyłką pocztową za pobraniem.

15. Wszystkie odznaki są płatne.

16. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Odział Wojskowy PTTK w Chełmie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zdobywającego.

17. Interpretacja n/w regulaminu odznaki należy wyłącznie do Zespołu Weryfikacyjnego tej odznaki, powołanego przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

18. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, Uchwałą Nr 2/2008 z dnia 28.02.2008 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik
WYKAZ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W POLSCE


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl