Odznaka    Odznaka    OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „Powstanie Listopadowe 1830-31” została ustanowiona w dniu 18.06.2008 r. przez Zarząd Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera z inicjatywy Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej.

 2. Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z powstaniem listopadowym (pola bitew, pomniki, muzea, itp.).

 3. Odznaka ustanowiona została w trzech stopniach: brązowa, srebrna i złota. Stopnie różnią się kolorem metalu.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 8 lat i spełni warunki określone w niniejszym regulaminie.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

 3. Odznakę zdobywać można w kolejności stopni, podczas dowolnych wycieczek, na terenach historycznie związanych z dziejami powstania listopadowego.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, nadwyżka punktów zdobytych ponad normę przechodzi na stopień wyższy. W ciągu jednego roku kalendarzowego, można zweryfikować tylko jeden stopień Odznaki. Ze względu na koszty przesyłki dopuszcza się weryfikację więcej niż jednego stopnia jednocześnie, lecz w takim przypadku weryfikacja np.: Odznaki brązowej i srebrnej może nastąpić nie wcześniej niż w drugim roku zdobywania, itd.

 5. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie 10 miejsc związanych z powstaniem listopadowym.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 30 miejsc.

 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie kolejnych 50 miejsc.

 8. Obowiązkowym warunkiem dla każdego stopnia, jest zwiedzenie dodatkowo, jednej z miejscowości:

  • Warszawa – Arsenał, budynek Podchorążówki, reduta Ordona,

  • Iganie – pole bitwy – pomnik,

  • Ostrołęka – pole bitwy – kopiec i pomnik Józefa Bema na rynku,

  • Olszynka Grochowska – pole bitwy – pomnik,

  • Zgórznica k/ Stoczka Łukowskiego – pole bitwy – pomnik.

 9. Odznakę można zdobywać równocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

 10. O przyznanie odznaki w stopniu brązowym może ubiegać się turysta, który udokumentuje posiadanie jednej z odznak:

III. Weryfikacja

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest samodzielnie wykonana i wypełniona przez zdobywającego kronika.

 2. Kronika powinna zawierać: datę wycieczki, wykaz zwiedzonych obiektów z krótką notatką o związku danego obiektu z powstaniem listopadowym, potwierdzenia terenowe (odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują, bilety wstępu itp.), lub potwierdzenie przez członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko, jeżeli byli obecni na danej wycieczce), instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek.

 3. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 2 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 4. Z zapisów w kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

 5. Odznakę przyznaje referat weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej. Adres: Oddział PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera, Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej, ul. Paca 44, 04-386 Warszawa. Dyżury w każdą środę w godzinach 17-18.

 6. Osoby przesyłające kroniki do weryfikacji drogą pocztową winny dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem pocztowym.

 7. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Odznakę złotą może nadać honorowo, z pominięciem wymogów regulaminowych, Zarząd Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera na wniosek swoich działaczy, osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji i upamiętnienia wiedzy o powstaniu listopadowym.

 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera.

 3. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Warszawa Praga Południe
im. Zygmunta Glogera
przy Zespole Szkół Łączności
al. Stanów Zjednoczonych 24, pok. 25
03-964 Warszawa
tel. (22) 810-28-69
moblile: (+48) 506 661 428
http://praga.warszawa.pttk.pl
e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl