Odznaka

Ta ziemia od lat była mi bliska. Wpatrywałem się
z podziwem w uroki jej krajobrazu, wędrowałem
górskimi pasmami i dolinami wzdłuż potoków…

z homilii Jana Pawła II w Tarnowie, 10 czerwca 1987 r.
Odznaka Krajoznawcza „Miejsca kultu Jana Pawła II” jest wyrazem pamięci dla Wielkiego Pielgrzyma – Jana Pawła II. Ks. Karol Wojtyła był członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a później Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. W 1981 r. Jan Paweł II otrzymał godność członka Honorowego PTTK. Przypadająca na 27 kwietnia 2014 r. kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II jest szczególną okazją do przybliżenia postaci tego Wielkiego Polaka oraz poznania miejsc kultu i obiektów związanych z Jego życiem i działalnością.

Postanowienia ogólne

 1. W roku kanonizacji Jana Pawła II Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na wniosek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK ustanawia Odznakę Krajoznawczą „Miejsca kultu Jana Pawła II".

 2. Celem Odznaki jest zachęcanie turystów, a zwłaszcza młodzieży, do zwiedzania miejsc kultu związanych z Janem Pawłem II.

 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 4. Odznaka jest jednostopniowa.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy bez względu na wiek.

 2. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 3. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych i zbiorowych wędrówek oraz wycieczek na terenie Polski i poza jej granicami.

 4. Poznanie miejsca kultu lub uczestnictwo w uroczystościach i wydarzeniach związanych z Janem Pawłem II powinno być udokumentowane odpowiednim wpisem w kronice prowadzonej przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie. Potwierdzeniem mogą być pieczątki, bilety, zdjęcia, szkice, filmy lub podpis członka kadry programowej PTTK albo organizatora.

 5. Odznakę zdobywa się uzyskując:

  • 50 pkt. – turyści do 16 lat,

  • 100 pkt. – turyści powyżej 16 lat.

 6. Punktacja:

  • miejsca związane z życiem Karola Wojtyły, a od 1978 r. papieża Jana Pawła II – 10 pkt.,

  • miejsca odwiedzane podczas pielgrzymek przez Jana Pawła II – 10 pkt.,

  • obiekty sakralne związane z Janem Pawłem II – 10 pkt.,

  • udział w uroczystościach lub wydarzeniach poświęconych Janowi Pawłowi II – 10 pkt.,

  • obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II (pomniki, tablice, itp.) lub nazwane Jego imieniem (ulice, szkoły, itp.) – 5 pkt.,

  • przejazd Kolejowym Szlakiem Jana Pawła II – 10 pkt.,

  • przejście lub przejechanie na rowerze minimum 15 km dowolnego Szlaku Papieskiego lub przepłynięcie minimum 20 km dowolnego Papieskiego Szlaku Kajakowego – 30 pkt.

Weryfikacja

 1. Weryfikacji odznaki dokonują Zespoły Weryfikacyjne Regionalnej Odznaki Krajoznawczej na podstawie kroniki. Zdobywający Odznakę przysyłający kronikę drogą pocztową, załączają kopertę z odpowiednim znaczkiem i adresem zwrotnym.

 2. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK może przyznać Odznakę w trybie honorowym osobom szczególnie zasłużonym w propagowaniu idei krajoznawczych związanych z Janem Pawłem II.

 3. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK przyznaje Odznakę biorącym udział w uroczystościach kanonizacyjnych w dniu 27.04.2014 r. w Rzymie, po przesłaniu potwierdzenia faktu uczestnictwa pocztą tradycyjną na adres: Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, Centralny Zespół Weryfikacyjny Odznaki Krajoznawczej Polski; ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa (z załączoną kopertą z odpowiednim znaczkiem i adresem zwrotnym) lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@kkraj.pttk.pl.

Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

 2. Regulamin został przyjęty przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK w dniu 5 kwietnia 2014 r. i zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 13 maja 2014 r.

 3. Postanowienia regulaminu obowiązują od dnia zatwierdzenia, z wyjątkiem pkt. 13.

 4. Dystrybutorem odznaki jest Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie (Rynek 8; 20-111 Lublin).

 5. Autorem znaku graficznego Odznaki jest kol. Włodzimierz Majdewicz. Wzór znaku graficznego Odznaki stanowi załącznik do Regulaminu.


Pobierz Regulamin Odznaki wraz z załącznikiem MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK w Lublinie
im. Aleksandra Janowskiego
Rynek 8, 20-111 Lublin
tel. (081) 532-49-42; fax. (081) 532-37-58
http://www.lublin.pttk.pl
e-mail: pttklublin@wp.pl