Odznaka  Odznaka  Odznaka  Odznaka  Odznaka  Odznaka
  Odznaka  Odznaka  Odznaka  Odznaka  Odznaka  Odznaka1.   Odznaka Krajoznawcza zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

2.   Celem odznaki jest odszukanie krzyży pokutnych w miejscowościach wymienionych w załączniku, ich opisanie i zachęceniu do ich systematycznego poznania.

3.   Odznaka posiada 12 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty, honorowy, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty, duży honorowy, wielki honorowy, Badacz Krzyży Pokutnych i Zasłużony Badacz Krzyży Pokutnych. Odznakę przyznajemy w kolejności stopni.

4.   Odznakę przyznaje i ewidencję prowadzi: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6, tel. (0-82) 565-59-67, mobile 507324323, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl

5.   Odznakę może zdobywać każdy, po ukończeniu 8 roku życia.

6.   Odznakę można zdobywać wraz z innymi odznakami krajoznawczymi i turystycznymi podczas wędrówek indywidualnych i zbiorowych pieszych, kolarskich, motorowych, narciarskich, jeździeckich itp.

7.   Krzyże pokutne zaliczone do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.

8.   Maksymalny czas zdobywania odznak w poszczególnych stopniach jest nieograniczony.

9.   Zestawienie liczby wymaganych krzyży pokutnych na poszczególne stopnie odznaki:

·    na stopień popularny – 15 krzyży pokutnych,

·    na stopień brązowy – 30 krzyży pokutnych,

·    na stopień srebrny – 45 krzyży pokutnych,

·    na stopień złoty – 60 krzyży pokutnych,

·    na stopień mały honorowy – po zdobyciu odznaki w stopniu złotym,

·    na stopień duży brązowy – 50 krzyży pokutnych,

·    na stopień duży srebrny – 70 krzyży pokutnych,

·    na stopień duży złoty – 90 krzyży pokutnych,

·    na stopień duży honorowy – po zdobyciu odznaki w stopniu dużym złotym,

·    na stopień wielki honorowy – 110 krzyży pokutnych,

·    Odznakę Badacz Krzyży Pokutnych otrzymują osoby, które posiadają odznakę Wielką Honorową,

10. Zasłużony Badacz Krzyży Pokutnych otrzymują osoby, które posiadają odznakę „Szlakiem Andrzeja Scheera” oraz udokumentują minimum 10 imprez turystyki kwalifikowanej z udziałem minimum 5 uczestników (mogą to być, członkowie rodzin, młodzież szkolna, drużyny harcerskie itp.), którzy w ciągu jednego dnia imprezy odwiedzą minimum 5 krzyży pokutnych.
Kapliczki pokutne uważamy za krzyże pokutne.

11. Podstawą weryfikacji odznaki jest indywidualnie potwierdzona Kronika Odznaki lub książeczka turystyczna różnych form turystyki kwalifikowanej. Kronika Odznaki musi zawierać dane osobowe i adres zamieszkania zdobywającego odznakę, nazwę miejscowości krzyży pokutnych oraz datę. Potwierdzeniem zwiedzenia jest pieczątka, w treści której wymieniona jest nazwa miejscowości, w której zlokalizowano krzyż pokutny lub wykonanie zdjęcia na tle krzyża osoby zwiedzającej, podać wymiary krzyża.

12. Dokumentację odznaki po opracowaniu należy przesłać na adres Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie celem weryfikacji odznaki.

13. Po zweryfikowaniu dokumentacji odznaki Zespół Weryfikacyjny w ciągu maksimum 30 dni od otrzymania prześle za zaliczeniem pocztowym Kronikę i odznakę na adres zainteresowanego. Proszę nie przesyłać kopert i znaczków.

14. Interpretacja w/w regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

15. Regulamin odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 6 Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie z dnia 24.03.2005 r. oraz znowelizowany Uchwałą nr 4 Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie z dnia 24.09.2009 r.

16. Znowelizowany Regulamin odznaki obowiązuje od dnia 1 października 2009 r.

Załącznik
ALFABETYCZNY WYKAZ KRZYŻY POKUTNYCH


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl