Odznaka  1. Odznaka „Korona Kaczawska” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

  2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w rejonie Gór i Pogórza Kaczawskiego, jak również promowanie regionu – poznawanie jego piękna, walorów przyrodniczych i krajoznawczych.

  3. Odznaka jest jednostopniowa.

  4. Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od dnia 1.03.2019 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki. Okres zdobywania jest nieograniczony.

  5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie określonych szczytów (według zamieszczonego wykazu) Gór i Pogórza Kaczawskiego. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

  6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczki) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje dotyczące określonego szczytu – data wycieczki oraz miejsce na potwierdzenie.

  7. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest zdjęcie przedstawiające ubiegającego się o odznakę na tle charakterystycznych cech danego szczytu. Ponadto potwierdzeniem może być wpis przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa PTTK.

  8. Ubiegający się o Odznakę „Korona Kaczawska” po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych szczytów przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu Odznaki „Korona Kaczawska”.

  9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt, tel. 509 290 499.

  10. Regulamin Odznaki „Korona Kaczawska” został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy w dniu 29.01.2019 r. i wchodzi w życie z dniem 1.03.2019 r.

Wykaz szczytów do Odznaki „Korona Kaczawska”

Lp.

Nazwa szczytu

Wysokość
w m n.p.m.

1.

Bazaltowa

367

2.

Czartowska Skała

468

3.

Czerwony Kamień

325

4.

Dłużek

592

5.

Duży Młynik

303

6.

Górzec

445

7.

Grodziec

389

8.

Krzyżowa k. Podgórek

567

9.

Lubrza

666

10.

Łysa Góra

707

11.

Maślak (Folwarczna)

720

12.

Miłek

596

13.

Mszana

475

14.

Okole

714

15.

Ostrzyca

501

16.

Poręba

671

17.

Radogost

398

18.

Rataj

350

19.

Rosocha

464

20.

Różanka

628

21.

Skopiec

724

22.

Stromiec

551

23.

Swarna

390

24.

Szybowcowa

561

25.

Średnia Góra

427

26.

Świątek

330

27.

Turzec

684

28.

Wielisławka

372

29.

Zawadna

445

30.

Żeleźniak

664Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://www.infolegnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl