Odznaka1.   Z inicjatywy Regionalnego Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego i Oddziału PTTK w Sosnowcu, przy współpracy z Fundacją im. Jana Kiepury w Sosnowcu, Klubem im. Jana Kiepury w Sosnowcu oraz władzami samorządowymi Miasta Sosnowca ustanawia się odznakę „Jan Kiepura – Chłopak z Sosnowca”.

2.   Odznakę ustanawia się w celu uczczenia pamięci o tym wielkim Polaku i wyjątkowym, światowej klasy artyście, promocji jego twórczości oraz promocji dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego i Sosnowca – rodzinnego miasta Jana Kiepury.

3.   Odznaka "Jan Kiepura – Chłopak z Sosnowca" zostaje ustanowiona w dwóch kategoriach, jako:

·    jednostopniowa Odznaka Krajoznawcza, zdobywana zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,

·    Odznaka Honorowa, przyznawana (zgodnie z postanowieniami osobnego regulaminu) osobom i instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniają się do przypominania i utrwalania pamięci o życiu i twórczości Jana Kiepury.

4.   Odznakę Krajoznawczą mogą zdobywać wszystkie osoby, które ukończyły 10 lat, przy czym niepełnoletni turyści mogą to robić wyłącznie pod opieką uprawnionych dorosłych: rodziców, nauczycieli itd.

5.   Odznakę można zdobywać w dowolnym okresie czasu, na terenie Polski oraz za granicą.

6.   Warunkiem zdobycia Odznaki Krajoznawczej jest zwiedzenie i poznanie na wycieczkach indywidualnych bądź grupowych, pewnej ilości miejsc i obiektów mających udokumentowany związek z życiem i twórczością Jana Kiepury, miejsc i obiektów współczesnych noszących imię Jana Kiepury oraz udział w wydarzeniach kulturalnych, jednoznacznie związanych z tym artystą.

7.   Warunkiem zdobycia Odznaki Krajoznawczej jest uzyskanie 150 punktów, zaliczonych według poniższej tabeli:

Lp.

Miejsca, obiekty i wydarzenia

Ilość
punktów

1.

Miejsca i obiekty współczesne noszące imię Jana Kiepury

5

2.

Miejsca i obiekty związane z życiem i twórczością Jana Kiepury

10

3.

Wydarzenia kulturalne (festiwale, koncerty, itp.) oraz imprezy
turystyczno-krajoznawcze związane z Janem Kiepurą

20

8.   Wielokrotne zwiedzanie tych samych miejsc lub obiektów nie będzie skutkowało ponownym przyznaniem dodatkowych punktów.

9.   Dodatkowym i obowiązkowym warunkiem zdobycia Odznaki Krajoznawczej jest odwiedzenie rodzinnego miasta Jana Kiepury – Sosnowca w celu obejrzenia i poznania miejsc i obiektów związanych bezpośrednio z życiem tego artysty oraz innych miejsc i obiektów o szczególnej wartości krajoznawczej. Za miejsca i obiekty w Sosnowcu punktów nie przyznaje się.

10. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

11. Ewidencję, opis i potwierdzenia wycieczek oraz imprez, w których uczestniczył zdobywający odznakę dokonuje się w Książeczce Odznaki Krajoznawczej „Jan Kiepura – Chłopak z Sosnowca", bądź w wykonanej samodzielnie Kronice Krajoznawczej.

12. Potwierdzeniem zwiedzenia miejsca, obiektu, lub udziału w imprezie mogą być odciski pieczątek zawierających nazwę instytucji lub obiektu, bilet wstępu itp. Potwierdzeń mogą dokonywać także przewodnicy turystyczni oraz kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy) pod warunkiem, że sami biorą udział w wycieczce lub imprezie.

13. Dodatkową i obowiązkową formą potwierdzenia zwiedzenia miejsca bądź obiektu, czy uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym jest zdjęcie zdobywającego Odznakę, dokumentujące jego udział w tym zdarzeniu. Zdjęcia mogą być umieszczone w wykonanej własnoręcznie Kronice Krajoznawczej, w tradycyjnej formie lub załączone w postaci elektronicznej, na płycie CD lub DVD.

14. Opisaną i potwierdzoną Książeczkę Odznaki Krajoznawczej lub wykonaną samodzielnie Kronikę Krajoznawczą wraz z załączonymi zdjęciami przedstawia się Komisji Weryfikacyjnej, mającej swoją siedzibę w Oddziale PTTK w Sosnowcu przy ul. Dęblińskiej 1.

15. Komisję weryfikacyjną Odznaki Krajoznawczej „Jan Kiepura – Chłopak z Sosnowca” stanowią przedstawiciele zarządów: Regionalnego Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Oddziału PTTK w Sosnowcu bądź osoby wyznaczone przez te zarządy.

16. Zweryfikowana pomyślnie Książeczka Odznaki Krajoznawczej, lub Kronika Krajoznawcza stanowią podstawę przyznania odznaki.

17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Weryfikacyjnej powołanej na rzecz tej odznaki.

18. Regulamin Odznaki Krajoznawczej „Jan Kiepura – Chłopak z Sosnowca” został zatwierdzony w dniu 16.06.2010 roku przez Zarządy:

·    Regionalnego Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego (Będzin, ul. Piłsudskiego 39),

·    Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu (Sosnowiec, ul. Dęblińska 1).

Lp.

Miejsca obowiązkowe do zwiedzenia w Sosnowcu

1.

Klub Miejski imienia Jana Kiepury z izbą pamięci

ul. Będzińska 65

2.

Dawna Szkoła Realna, budynek byłego liceum im. Staszica

ul. Żeromskiego 3

3.

Grobowiec rodzinny Kiepurów na cmentarzu 4 wyznań

ul. Smutna

4.

Dom rodzinny Jana Kiepury

ul. Majowa 6

5.

Pomnik Jana Kiepury

Plac Stulecia

6.

Szkoła Muzyczna imienia Jana Kiepury

ul. Wawel 2

Lp.

Przykłady miejsc, obiektów i wydarzeń związanych z Janem Kiepurą

1.

Willa „Patria” (ul. Pułaskiego 35)

Krynica

2.

Dawny Urząd Stanu Cywilnego (ul. Pocztowa 9)

Katowice

3.

Grobowiec Jana Kiepury na Cmentarzu Powązkowskim

Warszawa

4.

Hotel „Bristol”

Warszawa

5.

Tablica pamiątkowa w pałacowym parku

Złoty Potok

6.

Rajd Krynicki Oddział PTTK w Sosnowcu

Krynica

7.

Konkurs Tenorów imienia Jana Kiepury

Sosnowiec

8.

Budynek Opery

Wiedeń

Niniejszy regulamin oraz dodatkowe informacje na temat zdobywania Odznaki Krajoznawczej „Jan Kiepura – Chłopak z Sosnowca” znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego: http://www.kiepura.zaglebiedabrowskie.org


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalne Stowarzyszenie
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego
ul. Józefa Piłsudskiego 39
42-500 Będzin
http://www.zaglebiedabrowskie.org

Oddział PTTK
im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu
ul. Dęblińska 1, 41-200 Sosnowiec
tel. (0-32) 266-23-61, fax 266-78-09
http://www.sosnowiec.pttk.pl