Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne:

 1. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość powiatu siedleckiego i okolic; tj. powiatów: Garwolina, Łosic, Łukowa, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa; historii, tradycji, zabytków, kultury, osiągnięć i perspektyw rozwoju, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych zwłaszcza obiektów związanych z działalnością prof. Józefa Mikulskiego.

 2. Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK im. Józefa Mikulskiego posiada dwa stopnie:

  • stopień srebrny,

  • stopień złoty.

 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem jej zdobycia jest zwiedzenie odpowiedniej ilości obiektów krajoznawczych w czasie określonym w niniejszym regulaminie.

 4. Obiekty zaliczane do zdobywania odznaki w stopniu srebrnym nie mogą być zaliczane do zdobywania odznaki w stopniu złotym.

II. Warunki zdobywania odznaki:

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek turystyki kwalifikowanej, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych (np. wycieczki piesze, rowerowe, motorowe, kajakowe itp.).

 3. Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK im. Józefa Mikulskiego zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze wg grup wyszczególnionych w tabeli, wybrane wg uznania zdobywającego.

Warunki

Stopień

srebrny

złoty

Ogólna liczba zwiedzanych obiektów, w tym co najmniej:

20

40

Zabytków architektury

4

8

Muzeów izb regionalnych

2

4

Miejsc pamięci narodowej

3

6

Rezerwatów przyrody

2

4

Parków zabytkowych

2

4

Parków krajobrazowych

1

Pomników przyrody ożywionej i nieożywionej

3

5

Grodzisk

2

4

 1. Odznakę w stopniu srebrnym należy zdobyć:

  1. W czasie nie dłuższym niż 2 lata liczonym od daty pierwszej wycieczki.

  2. Zwiedzając obiekty krajoznawcze położone na terenie powiatu siedleckiego i okolic, tj. powiatów: Garwolina, Łosic, Łukowa, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa.

  3. W przypadku braku na danym obszarze udostępnionego do zwiedzania rezerwatu przyrody, należy dodatkowo poznać dwa parki zabytkowe.

 2. Odznakę w stopniu złotym należy zdobyć:

  1. W czasie nie dłuższym niż trzy lata.

  2. Zwiedzając obiekty krajoznawcze w liczbie określonej w tabeli, położone na obszarze jak to określono w pkt.8.b.

III. Weryfikacja:

 1. Formalną podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek, założona i prowadzona przez zdobywającego. W kronice winny znajdować się daty odbycia wycieczek oraz potwierdzenia zwiedzania obiektów np. pieczątki, bilety wstępu, fotografie lub podpisy osób uprawnionych: przewodników, instruktorów PTTK, służby leśnej lub opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych.

 2. Odznakę Krajoznawczą im. Józefa Mikulskiego przyznaje Zespół Weryfikacyjny działający przy Oddziale PTTK „Podlasie” w Siedlcach.

 3. Przed złożeniem kroniki wycieczek do wglądu Zespołu Weryfikacyjnego, kronika to winna być zweryfikowana przez Instruktora Krajoznawstwa Regionu lub Polski, który to potwierdza rzetelność odbytych wycieczek oraz zgodność zwiedzanych obiektów i wymagań regulaminu odznaki.

 4. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w książeczkę-kronikę. Wpis ten uprawnia do nabycia odznaki w Oddziale.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach w dniu 3 marca 2005 r.

Komisja Krajoznawcza
Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach
Siedlce, dn. 3.03.2005 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 35
08-110 Siedlce
tel./fax (0-25) 632-43-53, tel. 632-77-77
http://siedlce.pttk.pl
e-mail: pttk.siedlce@neostrada.pl