Odznaka§ 1

Odznaka „Korona Beskidu Niskiego” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jaśle.

§ 2

Celem ustanowienia Odznaki „Korona Beskidu Niskiego” jest promowanie regionu – poznawanie jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków oraz popularyzacja turystyki pieszej w Beskidzie Niskim, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych.

§ 3

Odznaka „Korona Beskidu Niskiego” jest jednostopniowa.

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.04.2015., tj. od daty wejścia w życie Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Odznakę „Korona Beskidu Niskiego” uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów poszczególnych pasm i grzbietów Beskidu Niskiego według zamieszczonego wykazu. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 6

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem GOT, przewodnikiem lub bez ich udziału od 7. roku życia.

§ 7

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w prowadzonej Książeczce „Korona Beskidu Niskiego” lub Książeczce GOT potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika GOT, lub przewodnika turystyki kwalifikowanej PTTK. W przypadku braku takiej możliwości wejście na szczyt należy udokumentować zdjęciem z wpisaniem daty lub potwierdzeniem w postaci pieczęci najbliższego obiektu, instytucji (sołtys, leśniczówka, sklep) leżącej w obrębie szczytu.

§ 8

Ubiegający się o Odznakę „Korona Beskidu Niskiego” po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziałowym Referacie Weryfikacyjnym PTTK w Jaśle. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o weryfikację ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu Odznaki „Korona Beskidu Niskiego”.

§ 9

Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia Odznaki „Korona Beskidu Niskiego”. Lista zdobywców publikowana jest na stronie Oddziału PTTK w Jaśle.

§ 10

Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Referat Weryfikacyjny oraz Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej przy Zarządzie Oddziału PTTK w Jaśle.

§ 11

Informacje związane z Odznaką „Korona Beskidu Niskiego” można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK w Jaśle oraz na stronie www.jaslo.pttk.pl.

§ 12

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Jaśle w dniu 11.03.2015 r. i obowiązuje od dnia 1.04.2015 r.

Wykaz szczytów:

Lp.

Nazwa szczytu

Wysokość
(m n.p.m.)

1.

Lackowa

997

2.

Ostry Wierch

930

3.

Jaworzyna Konieczniańska

881

4.

Jaworze

880

5.

Kamień nad Jaśliskami

859

6.

Kozie Żebro

847

7.

Magura Wątkowska

846

8.

Kanasiówka

823

9.

Magura Małastowska

813

10.

Chełm

779

11.

Tokarnia

778

12.

Rotunda

771

13.

Baranie

754

14.

Polańska

738

15.

Piotruś

728

16.

Cergowa

716

17.

Wysokie

657

18.

Łysa Góra n/Kątami

641Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Jaśle
ul. Floriańska 15, 38-200 Jasło
tel./fax. (013) 446-33-40
mobile: (+48) 516 778 202
http://www.jaslo.pttk.pl
e-mail: pttkjaslo@wp.pl